SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
OPĆINA BAŠKA

73.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/ 11 i 144/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 10. prosinca 2014. godine, donijelo je

Godišnji program
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Baška u 2014. godini

Članak 1.

Ovim se programom održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Baška, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalnih djelatnosti:

-Održavanje sustava odvodnje otpadnih voda,

-Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

-Održavanje javnih površina,

-Održavanje nerazvrstanih cesta,

-Održavanje groblja,

-Održavanje javne rasvjete.

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 3.859.739,00 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

.Prihodi od komunalne naknade u iznosu od 2.101.995,00 kuna,

.Prihodi od ekološke pristojbe u iznosu od 834.929,00 kuna

.Prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 17.042,00 kuna

.Opći prihodi i primici u iznosu od 177.925,00 kuna

.Prihodi od koncesijskih naknada u iznosu od 460.048,00 kuna,

.Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 165.776,00 kuna

.Pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 90.000,00 kuna

.Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 12.024,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to:

1. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA (pregled i čišćenje vodolovnih grla na javnim površinama, održavanje oborinskih kanala i uređaja, tekuće i investicijsko održavanje slivnog područja u nadležnosti Hrvatskih voda, odvodnja atmosferskih voda)

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od

Klasa: 021-05/14-01/13

Ur. broj: 2142-03-01-14-16

Baška, 10. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr