SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

93.

Na temelju članka 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11, 86/12, 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novne« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 26/09, 32/09-isp.10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja
u 2015. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja određuju se one aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od interesa za Grad Mali Lošinj za koje su osigurana sredstva u Proračunu Grada Malog Lošinja za 2015. godinu, sukladno pojedinačnim programima i aktivnostima udruga i klubova dostavljenim na javni poziv za predlaganje javnih potreba.

Članak 2.

Programi javnih potreba u sportu od značenja za Grad Mali Lošinj uključuju:

-poticanje i promicanje sporta,

-provođenje sportskih aktivnosti za djecu i mlade,

-djelovanje sportskih klubova i udruga,

-sportske pripreme, organizacija i provedba sustava natjecanja,

-sportsko-rekreacijske aktivnosti građana kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja te postizanje psihofizičke sposobnosti građana, održavanje i opremanje sportskih objekata.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja kojima će se zadovoljavati javne potrebe u športu na području Grada Malog Lošinja za 2015. godinu iznose 1.690,200,00 kn.

Članak 4.

Programi javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja za 2014. god. rasporedit će se na sljedeći način:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 620-01/14-01/15

Ur.broj: 2213/01-01-14-4

Mali Lošinj, 18. prosinca 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Mario Kamalić, kap., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr