SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

90.

Na temelju članka 9 a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ br. 26/09, 32/09-isp. 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja
u 2015.god.

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja određuju se kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Mali Lošinj za koje su osigurana sredstva u Proračunu Grada Malog Lošinja za 2015. godinu, sukladno pojedinačnim programima dostavljenim na javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja za 2015. godinu.

Članak 2.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života u Gradu Malom Lošinju, a uključuju:

-sustavnu brigu o iniciranju osnovnih potreba ustanova u kulturi te osiguranju nesmetanog redovnog rada (plaće djelatnika i izdaci za materijal, usluge i programe),

-osiguranje uvjeta za razvoj knjižnične djelatnosti, što uključuje sustavnu brigu o nabavci knjižne i neknjižne građe, organizaciji književnih programa i održavanju mreže područnih odjela,

-osiguranje uvjeta za obavljanje muzejske i likovno- galerijske djelatnosti te poticanje organiziranja izložbi hrvatskih i stranih umjetnika,

-glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost,

-kino-prikazivačku djelatnost,

-sustavnu briga o zaštiti i očuvanju kulturne baštine,

-izložbene, likovne i multimedijalne manifestacije, nove medijske kulture,

-investicijsko održavanje i adaptacija objekata za namjenu u kulturi te opremanje istih,

-osiguranje uvjeta za akcije i manifestacije u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života u gradu i manjim mjestima,

-kulturno umjetnički amaterizam.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja za 2015. godinu kojima će se zadovoljavati javne potrebe u kulturi osiguravaju se u visini od 12.335.500,00 kn.

Članak 4.

Ustanovama u kulturi, udruga u kulturi te za razne programe raspoređuje se:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 612-01/14-01/16

Ur.broj: 2213/01-01-14-4

Mali Lošinj, 18. prosinca 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Mario Kamalić, kap., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr