SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

80.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07; 38/09; 55/11; 90/11; 50/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 15. sjednici od 18. prosinca 2014. godine, donosi:

Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o izradi V. CILJANIH IZMJENA
I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA MALOG LOŠINJA

Članak 1.

U Odluci o izradi V. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ 18/13 i 15/14) mijenja se članak 4. i glasi:

Utvrđivanje činjenica i elemenata odlučnih za interese Grada Malog Lošinja

-usklađenje sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije (SN PGŽ 32/13) u sljedećim točkama:

.korekcija granica obuhvata i kapaciteta ugostiteljsko- turističkih zona T25/T35 Lopari, T12/T32 Čikat, T23 Bučanje, T11/T11-1, Sunčana uvala i T22/T33 i T22/T3 Poljana

.uvrštenje turističke zone Rapoća (T24/T34) u građevinsko područje naselja Nerezine

-usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju u slijedećim točkama:

.usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju u dijelu koji se odnosi na brisanje linije 70 m u ZOP-u na svim kartografskim prikazima i brisanje linije 100 m u ZOP-u unutar građevinskih područja naselja, s usklađenjem odgovarajućih odredbi u tekstualnom dijelu Plana,

-ostalo

.planiranje nove sportsko-rekreacijske zone na Čikatu u koju se uvrštava i prostor postojećeg nogometnog igrališta (izdvaja se iz zone T12),

.izmjene u dijelu koji se odnosi na revidiranje namjene luke otvorene za javni promet županijskog značaja u Malom Lošinju

.izmjene u dijelu koji se odnosi na revidiranje namjene luke posebne namjene - luka nautičkog turizma u Nerezinama i Malom Lošinju

.korekcije granica obuhvata provedbenih prostornih planova za UPU Čikat i UPU Mali Lošinj

.utvrđivanje/korekcija odredbi za neposredno provođenje Plana u zonama Sunčana uvala, Čikat, Punta i Rapoća,

.korekcija odredbi za građenje građevina ugostiteljsko- turističke namjene unutar građevinskih područja naselja Punta u Velom Lošinju i Rapoća u Nerezinama

.izmjene u dijelu koji se odnosi na cestovni prometni sustav na način da se iz Plana brišu slijedeće ceste: obilaznica Nerezine, dionica oko uzvisine Malin u Malom Lošinju i dionica uz obalu na Poljani, planiranje nove prometnice na području Čikata, da se elementi za gradnju cesta reguliraju posebnim propisom

.izmjena u dijelu plana koji se odnosi na neposrednu provedbu plana na način da se iz Plana brišu zahvati koji su ili već izvedeni ili više nisu perspektivni za Grad Mali Lošinj, uvrštenje izgradnje odlagališta građevinskog otpada

.izmjena u dijelu koji se odnosi na uvjete za smještaj građevine na građevnoj čestici / unutar zahvata u prostoru za uvjete izgradnje manjih višestambenih zgrada stanogradnje grada i/ili poticajne stambene izgradnje u članku 292. Odredbi za provođenje

.ukidanje novoplanirane ceste između poslovne zone Kalvarija i neizgrađenog dijela građevinskog područja,

.dopuna plana u dijelu koji se odnosi na uvjete postupanja sa otpadom

.izmjena u dijelu koji se odnosi na pomorski promet i revidiranje kapaciteta sidrišta na način da se broj vezova sidrišta uskladi sa stvarnim potrebama Grada Mali Lošinj

.Rekonstrukcija zone ugostiteljsko-turističke namjene Čikat u segmentu rekonstrukcije hotela Bellevue sa ciljem realizacije 5* (zvjezdica)

.proširenje građevinskog područja u Malom Lošinju na predjelu Rukavić na k.č. 1945 i 1946 k.o. Mali Lošinj- grad

.izmjena u dijelu koji se odnosi na gospodarske građevine izvan građevinskog područja

.izmjena u dijelu koji se odnosi na uvjete uređenja površina sportsko-rekreacijske R-1 namjene na otoku Susku i Unijama

.izmjena u dijelu koji se odnosi na infrastrukturnu mrežu - vodoospskrba i odvodnja otpadnih voda u naselju Mali Lošinj i Veli Lošinj

.povećati zonu ugostiteljsko-turističke namjene na Galboki na predio građevinskog područja sportsko- rekreacijske namjene R1.

.tehničke korekcije vezano za vatrogasni toranj, ispravak pogrešnog simbola na kartografskom prikazu u uvali Čikat i brisanje spomenika parkovne arhitekture u uvali Žalić na otoku Lošinju

Članak 2.

Svi ostali članci Odluke izradi V. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ 18/13 i 15/14) ostaju na snazi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/13-01/28

Ur.broj: 2213/01-01-14-19

Mali Lošinj, 18. prosinca 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr