SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

79.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar.nov.br., 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 4. stavka 1. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br., 13/03, 6/10 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Malog Lošinja

I.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja i to za:

1. Mjesni odbor ILOVIK, 5 članova

2. Mjesni odbor NEREZINE-SV.JAKOV, 5 članova

II.

Za dan provedbe izbora određuje se 8. veljače 2015. godine, u vremenu od 8.00 do 19.00 sati.

III.

Redoslijed izbornih radnji, način i postupak kandidiranja, rokovi predaje lista i drugi postupci za provedbu izbora provode se temeljem odredbi Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br., 13/03, 6/10 i 10/13).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavit će se i na lokalnoj radiopostaji, oglasnoj ploči i web stranici Grada Malog Lošinja, te oglasnim pločama mjesnih odbora u kojima se provode izbori.

KLASA: 013-03/14-01/10

UR.BROJ: 2213/01-01-14-2

Mali Lošinj, 18. prosinca 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr