SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

217.

Na temelju članaka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 29. stavka 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog
dobra KD Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za
rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela na dijelu
pripadajućih cjevovoda - I faza, Grad Rijeka

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., 51000 Rijeka, Dolac 14, OIB: 80805858278, za rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela s pripadajućim cjevovodima - I faza, Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Koncesionar), koncesiju na pomorskom dobru.

Koncesija se daje u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda- I faza, Grad Rijeka u skladu s Lokacijskom dozvolom (KLASA: UP/I-350-05/12-05/61, URBROJ 2170/01-13-01-12-17/ŽŠ od 7. rujna 2012. godine), izdanoj od strane Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje i Potvrdom Glavnog projekta (KLASA 361-03/ 13-02/6, URBROJ 2170/01-13-02-13-7/ĐS od 31. svibnja 2013. godine).

Članak 2.

Predmet koncesije je rekonstrukcija i korištenje crpne stanice CS Kostabela s na dijelu pripadajućih cjevovoda - I faza, koji se djelimice nalaze na pomorskom dobru na području Grada Rijeke, na dijelu obale koja je određena kao pomorsko dobro na području Kostabele. Kopneni dio koji je predmet koncesije iznosi 71 m2. Kopneni dio koji je predmet koncesije, nalazi se na dijelu k.č. 1631/1, u naravi neplodno, obala, i to na idealnom dijelu od 71/ 5620 dijela, sve upisano u z.k.ul. 1653, k.o. Jurčići, u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci u listu B upisano kao pomorsko dobro.

U prve dvije godine trajanja koncesije potrebno je u rekonstrukciju na pomorskom dobru uložiti najmanje 400.000,00 kuna.

Lomne točke koje označavaju dio cjevovoda na pomorskom dobru iskazane su u Gauss - Kruegerovom i pomorskom koordinatnom sustavu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje

Dana 29. listopada 2014. godine Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji zaprimio je Zahtjev KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., 51000 Rijeka, Dolac 14, OIB: 80805858278, za rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda - I faza, Grad Rijeka.

U prethodnom postupku, a na temelju članka 2. točka 5. i članka 7. stavak 4. Zakona, provjerena je usklađenost inicijative s prostorno planskom dokumentacijom, te status granice pomorskog dobra i upis čestica kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama.

Usklađenost inicijative s prostorno planskom dokumentacijom temelji se na Lokacijskoj dozvoli (KLASA: UP/I- 350-05/12-05/61, URBROJ 2170/01-13-01-12-17/ŽŠ od 7. rujna 2012. godine), izdanoj od strane Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, te potvrda Glavnog projekta KLASA 361-03/13-02/6, URBROJ 2170/01-13-02-13-7/ĐS od 31. svibnja 2013. godine.

Pomorsko dobro za koje se provodi postupak davanja koncesije je na području Grada Rijeke na dijelu obale koja je određena kao pomorsko dobro na području Kostabele. Kopneni dio koji je predmet koncesije iznosi 71 m2.

Kopneni dio koji je predmet koncesije, nalazi se na dijelu k.č. 1631/1, neplodno obala upisana u z.k.ul. 1653, k.o. Jurčići te je u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci u listu B upisano pomorsko dobro.

Za vrijeme trajanja koncesije potrebno je u rekonstrukciju na pomorskom dobru uložiti najmanje 400.000,00 kuna.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je na svom sastanku dana 2. prosinca 2014. dalo pozitivno mišljenje i utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije.

Odredbama članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđeno je da je za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra, koje se daju na rok do 20 godina, Davatelj koncesije Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/14-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-44

Rijeka, 18. prosinca 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=00001&odluka=217
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr