SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

209.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 40. stavka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa
Škrila, Stara Baška, Općina Punat

Članak 1.

U članku 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat (»Službene novine« broj 14/14) riječi »Riviera Adria« zamjenjuju se riječima »Valamar Riviera«.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će dioničkom društvu »Valamar Riviera« u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke, a nakon isteka razdoblja mirovanja, ponuditi sklapanje Dodatka Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat - dalje: Dodatak Ugovoru, u protivnom će se smatrati da se odustaje od sklapanja Dodatka Ugovoru.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru iz stavka 1. ovoga članka potpisuje Župan.

Članak 3.

Dioničko društvo »Valamar Riviera« dužno je prije potpisivanja Dodatka Ugovoru predati Davatelju koncesije:

- dvije bjanko zadužnice s naznakom najvišeg iznosa do 500.000,00 (petsto tisuća) kuna koje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja koncesijske naknade.

Predajom bjanko zadužnica ujedno se daje suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene koncesijske naknade zaplijene svi računi otvoreni kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj ispravi, izravno s računa isplate Davatelju koncesije koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.

Uručenje bjanko zadužnica Davatelju koncesije predstavljaju nužan preduvjet sklapanju Dodatka Ugovoru.

Dioničkom društvu »Riviera Adria« bjanko zadužnice koje se nalaze na čuvanju u Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije vratiti će se stupanjem na snagu Ugovora iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Trgovački sud u Rijeci, Stalna služba u Pazinu donijela je 30. rujna 2014. godine Rješenje po prijedlogu predlagatelja »Riviera Adria« d.d. kojim se u sudski registar upisuje promjena predmeta poslovanja, povećanje temeljnog kapital i promjena naziva tvrtke tako da je subjekt sada upisan pod tvrtkom/nazivom »Valamar Riviera« d.d., te da od dana 1. listopada 2014. godine nastavlja poslovanje pod nazivom »Valamar Riviera« d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, s istim OIB: 36201212847.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/14-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-29

Rijeka, 18. prosinca 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=00001&odluka=209
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr