SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA DOBRINJ

69.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) i članka 8. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/12), a u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/ 12) i člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 13. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2014. godine, donijelo je

O D L U K U

1. Općinsko vijeće Općine Dobrinj donosi Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj i to: dio z.č. 6016/1, ukupno 300 m2, upisana u zk. ul. 2590, k.o. Soline, po početnoj cijeni nekretnine u iznosu od 105.000,00 kn (stopettisućakuna) i dio z.č. 1117/29, ukupno 86 m2, upisana u zk. ul. 2412, k.o. Sužan, po početnoj cijeni nekretnine u iznosu od 52.460,00 kn (pedesetidvijetisućeičetiristotineišezdesetkuna).

2. Utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke broj 88/2014 od 10. prosinca 2014. godine, a koji je nalaz sastavni dio ove Odluke, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 6016/1, k.o. Soline, površine 300 m2, u iznosu od 45,00 e/m2, odnosno 105.000,00 kn, te da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke broj 87/2014 od 8. prosinca 2014. godine, a koji je nalaz sastavni dio ove Odluke, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 1117/29, k.o. Sužan, površine 86 m2, u iznosu od 79,00 e/m2, odnosno 52.460,00 kn.

3. Nalaže se Povjerenstvu za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama da provede postupak javnog prikupljanja i otvaranja ponuda te da sastavi zapisnik o otvaranju ponuda i prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sve sukladno odredbama Odluku o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj.

4. Oglas o javnom natječaju sastavni je dio ove Odluke.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-29/13

URBROJ: 2142-04-01-14-4

Dobrinj, 10. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr