SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
OPĆINA DOBRINJ

61.

Na temelju članka 14. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi, članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/ 01 i 11/02), čl. 16. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09.,10/13, 36/13) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije 35/09,53/10,10/ 13, 36/13) Vijeće Općine Dobrinj, na 12. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2014. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba socijalne zaštite na području
Općine Dobrinj u 2014. godini

Članak 1.

U programu javnih potreba socijalne zaštite 1009 (»S.N. PGŽ« 49/13 i 15/14) članak 1. st 3. mijenja se i glasi:

»Ovim aktivnostima (A) se socijalnu skrb pruža u skladu s pojedinačnim odlukama i temeljem akata Općinskog vijeća donesenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu u sljedećim iznosima:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/14-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-14-40

Dobrinj, 27. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr