SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

197.

Na temelju članka 28. i 30. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj 27. studenoga 2014. godine donijela je

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred Hotela Barbat, Grad Rab

Članak 1.

Poništava se Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred Hotela Barbat, Grad Rab (»Službene novine« broj 25/13).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« i u »Elektroničkom oglasniku javne nabave« u skladu s člankom 28. stavak 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12).

Obrazloženje

Dana 11. srpnja 2013. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred Hotela Barbat, Grad Rab (»Službene novine« broj 25/13) temeljem prethodno provedenog postupka.

U članku 20. stavak 2. i 3. Odluke o davanju koncesije naveden je rok u kojemu najpovoljniji ponuditelj mora dostaviti lokacijsku dozvolu:

o »Prije sklapanja Ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj je dužan predati Davatelju koncesije lokacijsku dozvolu u roku od 365 dana od dana izvršnosti ove Odluke.

o Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 365 dana od izvršnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji na

pomorskom dobru, gubi sva prava određena ovom Odlukom.«

Trgovačko društvo »Barbat-Imperial« d.o.o. nije u roku dostavilo lokacijsku dozvolu. Kako u Odluci o davanju koncesije nije predviđeno produženje roka za dostavu lokacijske dozvole, predloženo je poništenje postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred Hotela Barbat, Grad Rab.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/14-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-14-39

Rijeka, 27. studenoga 2104.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=913&mjesto=00001&odluka=197
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr