SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3

2.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01 i 18/03) i članka 14. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 61. sjednici održanoj dana 18. siječnja 2005. godine donijelo je

PLAN
nabave Grada Novi Vinodolski za 2005. godinu

I.

Planom nabave Grada Novi Vinodolski za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2005. godinu i čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos veći ili jednak iznosu

4.6. Korištenje strojeva:
- kompresor 1 sat
- agregat za varenje 1 sat
- rovokopač - utovarivač 1 sat


65,30
62,97
148,22


14,37
13,85
32,61


79,67
76,82
180,83

4.7.Zemljani i slični radovi:
- strojno ili ručno razbijanje asfaltnog zastora po 1m2
- strojno ili ručno razbijanje betonskog zastora po 1m2
- kombinirani ručni i strojni iskop kanala za cjevovod bez obzira na kategoriju tla po 1m3 iskopanog materijal u sraslom stanju
- zatrpavanje preostalog dijela rova, nakon ugradnje cijevi i pijeska, materijalom iz iskopa u slojevima sa zbijanjem po 1m3 ugrađenog materijala
- kombinirani ručni i strojni iskop građevinske jame bez obzira na kategoriju tla po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju
- zatrpavanje preostalog dijela jame po 1m3
- utovar u vozilo, prijevoz, istovar i razastiranje viška materijala iz iskopa na deponiju po 1m3 ugrađenog materijla


8,00
15,00
50,00
15,00
65,00
25,00
20,00


1,76
3,30
11,00
3,30
14,30
5,50
4,40


9,76
18,30
61,00
18,30
79,30
30,50
24,40

4.8. Prijevoz vode:
a) građani na području Grada Crikvenice, Grada Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske, a bez mogućnosti priključenja na vodoopskrbni sistem imaju pravo na besplatni prijevoz 3m3 vode po članu domaćinstva za tekući mjesec.
b) prijevoz vode (6m3) autocisternom za pitku vodu na teritoriju Grada Crikvenice, Grada Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske iznosi:
- 1 tura
- izvan teritorija, uz gore navedeno još po km
c) građani s prebivalištem na području Grada Crikvenice, Grada Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske, a bez mogućnosti priključenja na vodoopskrbni sistem imaju pravo na besplatan prijevoz 3m3 vode mjesečno po članu domaćinstva u tijeku 12 mjeseci kalendarske godine.


199,27
4,33


43,84
0,95


243,11
5,28

4.8. Obrada zahtjeva i izdavanje rješenja o mogućnosti priključenja na vodoopskrbni sustav:
a) stambeni objekt s jednim stanom, radovi na infrastrukturi, radovi bez utjecaja na vodoopskrbu
b) stambeni objekt s 2-3 stana, poslovni objekt I kategorije
c) stambeni objekt s 4-6 stanova, poslovni objekt II kategorije
d) stambeni objekt sa 7 i više stanova, poslovni objekt III kategorije


668,90
1.003,35
2.006,70
3.010,05


147,16
220,74
441,47
662,21


816,06
1.224,09
2.448,17
3.672,26

4.10. Lociranje kvara na vanjskoj instalaciji sa aparatom HL-90

77,60

17,07

94,67

4.11. Cijena izrade pojedinačnog vodnog priključka bez materijala za veličinu 1/2 '' do 3/4 ''

4.461,39

981,51

5.442,90

4.12. Zamjena internog mjernog instrumenta bez materijala za veličinu 1/2 '' do 3/4 ''

230,08

50,62

280,70

od 200.000,00 Kn. U vrijednost nabave nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

II.

Grad Novi Vinodolski provodit će postupak nabave roba, radova i usluga iz točke I. ovog Plana javnim nadmetanjem u otvorenom postupku, a iznimno ako su ispunjeni uvjeti iz članka 11. i 12. Zakona o javnoj nabavi, nadmetanjem po pozivu u otvorenom postupku nabave ili izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku nabave.

Izravno ugovaranje primjenjivat će se i u slučaju ako se u prethodnom postupku prikupljanja ponuda javnim nadmetanjem u otvorenom postupku dobije samo jedna prihvatljiva ponuda.

III.

Tijekom 2005. godine Grad Novi Vinodolski će pristupiti nabavi sljedećih roba, radova i usluga:

IV.

Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave roba, radova i usluga, kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi donosi Gradonačelnik.

Administrativne poslove za provođenje postupka nabave provodit će Upravni odjel čiji djelokrug rada obuhvaća nabava iz točke III. ovog Plana.

V.

Za provedene postupke nabave u Upravnom odjelu za financije, računovodstvo i planiranje vodit će se evidencija postupka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi.

VI.

Ovim Planom nisu obuhvaćene nabave roba, usluga i radova čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 200.000,00 Kn, te će se za ovu nabavu Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski donijeti poseban plan.

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i isti će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-02/05-01/2

Ur. broj: 2107/02-03-05-3

Novi Vinodolski, 19. siječnja 2005.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva
Milivoj Vidmar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=118&mjesto=51250&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr