SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

186.

Na temelju članka 8. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici od 27. studenoga 2014. godine donijela je

ODLUKU
O JAVNIM PRIZNANJIMA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se javna priznanja Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija) te uvjeti, postupak i način njihove dodjele.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Javna priznanja dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća, zasluge i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Županije, promicanju Županije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije te uspjehe u njihovom radu i djelovanju.

Članak 3.

Javna priznanja ne dodjeljuju se dužnosnicima kako su definirani u zakonu kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa za vrijeme trajanja njihova mandata.

Javna priznanja u pravilu se ne dodjeljuju članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za vrijeme trajanja njihova mandata.

Javna priznanja u pravilu se ne dodjeljuju ustanovama, trgovačkim društvima, udrugama, zadrugama i drugim oblicima organiziranja kojih je Županija (su)osnivač ili član.

Članak 4.

Istoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.

Javna priznanja, osim javnog priznanja iz članka 5. podstavka 1. ove Odluke, mogu se dodijeliti i posmrtno.

VRSTE JAVNIH PRIZNANJA I UVJETI ZA NJIHOVU DODJELU

Članak 5.

Javna priznanja Županije su:

. Proglašenje počasnim građaninom

. Nagrada za životno djelo

. Godišnja nagrada

. zahvale

. priznanja

Članak 6.

Počasnim građaninom Primorsko-goranske županije može se proglasiti fizička osoba s prebivalištem izvan Županije koja je svojim višegodišnjim radom, djelovanjem i postignućima posebno pridonijela promicanju ugleda i značaja Županije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu na način da je njen javni, znanstveni ili stručni opus neodvojivo povezan sa Županijom.

Počašću počastvovani ne stječe ikakva posebna prava i obveze, osim prava prisustvovati svečanim sjednicama Županijske skupštine.

Članak 7.

Nagrada Primorsko-goranske županije za životno djelo dodjeljuje se istaknutim fizičkim osobama koje su svojim dugogodišnjim radom i djelovanjem ili određenim postignućem dali izuzetan doprinos u području znanosti, kulture i tehničke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, gospodarstva, humanitarnog rada, promicanja mira i tolerancije, zaštite okoliša te drugim oblicima društvenog rada, i čiji dugogodišnji rad i djelovanje odnosno doprinos predstavlja trajno dobro od značaja za Županiju.

Javno priznanje iz prethodnog stavkamože se dodijeliti fizičkim osobama koji prebivaju na području Županije ili su na njenom području proveli dio života tijekom kojeg su postigli ostvarenja za koje se nagrada dodjeljuje.

Godišnje se u pravilu dodjeljuje jedna Nagrada Primorsko-goranske županije za životno djelo.

Članak 8.

Godišnja nagrada Primorsko-goranske županije dodjeljuje se fizičkim i pravim osobama za izuzetno postignuće u području znanosti, kulture i tehničke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, gospodarstva, humanitarnog rada, promicanja mira i tolerancije, zaštite okoliša te drugim oblicima društvenog rada ostvareno tijekom prethodne godine.

Javno priznanje iz prethodnog stavka može se dodijeliti i grupi fizičkih ili pravnih osoba ako je određeno postignuće rezultat njihovog zajedničkog rada.

Godišnje se u pravilu dodjeljuju najviše dvije Godišnje nagrade Primorsko-goranske županije.

Članak 9.

Zahvale Primorsko-goranske županije dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za promicanje Županije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije.

Članak 10.

Priznanja Primorsko-goranske županije dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama koje djeluju na području Županije za uspjehe u njihovom radu i djelovanju tijekom tekuće i prethodne godine.

POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 11.

Odluku o proglašenju počasnim građaninom Primorsko- goranske županije te odluku o dodjeli Nagrade Primorsko- goranske županije za životno djelo i Godišnje nagrade Primorsko-goranske županije donosi Županijska skupština na

prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja (u daljnjem tekstu: Odbor).

Javna priznanja iz prethodnog stavka Odbor predlaže samostalno ili na temelju prijedloga ovlaštenih predlagatelja iz članka 12. i 13. ove Odluke.

Odluku o dodjeli zahvala i priznanja Primorsko-goranske županije donosi Župan.

Članak 12.

Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje počasnim građaninom Primorsko-goranske županije imaju članovi Županijske skupštine i Župan.

Prijedlog za proglašenje počasnim građaninom Primorsko-goranske županije može se Odboru podnijeti u svako doba.

Članak 13.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo i Godišnje nagrade Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: nagrade) imaju članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, klubovi članova Županijske skupštine, Župan, zamjenici Župana, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave u Županiji te pravne osobe sa sjedištem u Županiji ( u daljnjem tekstu: ovlašteni predlagatelji).

Prijedlozi za dodjelu nagrada podnose se Odboru na temelju javnog poziva.

Tekst javnog poziva utvrđuje Odbor, a on obavezno sadrži uvjete za dodjelu nagrada, dokumentaciju koju je potrebno priložiti prijedlogu te rok za podnošenje prijave. Rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 30 dana niti dulji od 60 dana.

Javni poziv objavljuje se u dnevnom tisku i na internetskoj stranici Županije, a Odbor može odlučiti da se on objavi i na drugi prikladan način.

Javni poziv objavljuje se najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

Članak 14.

Prijedlog za dodjelu nagrada obavezno sadrži:

.ime i prezime odnosno naziv te prebivalište odnosno sjedište predlagatelja

.ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za nagradu (u daljnjem tekstu: predloženik);

.životopis predloženika;

.vrstu nagrade i područje za koje se predlaže;

.pisano obrazloženje i opis rada, djelovanja i postignuća radi kojih se predlaže dodjela nagrade;

.prijedlog teksta pisanog priznanja.

Odbor može utvrditi i objaviti obrazac prijedloga iz prethodnog stavka na kojem će se dostavljati prijedlozi.

Ovlašteni predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti i odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje opis rada, djelovanja i postignuća predloženika (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.).

Na zahtjev Odbora, ovlašteni predlagatelj je dužan dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Članak 15.

Prijedlozi koji ne sadrže sve navedeno u članku 14. ove Odluke Odbor može odbiti razmatrati.

Članak 16.

Odbor može stručno vrednovanje navedenih postignuća pojedinih predloženika povjeriti znanstvenim ustanovama ili istaknutim znanstvenicima radi davanja mišljenja, a može osnovati i stručno povjerenstvo radi davanja stručnog mišljenja o vrijednosti opisanih postignuća.

Postupak stručnog vrednovanja navedenih postignuća pojedinih predloženika i mišljenje o njima služe samo za potrebe Odbora te se u druge svrhe ne mogu koristiti.

Članak 17.

Odbor može predložiti i da se ne dodjeli niti jedna nagrada.

Odbor može iznimno izmijeniti tekst predloženog pisanog priznanja.

Članak 18.

O dodjeli svake pojedine nagrade glasuje se pojedinačno.

Odluka o dodjeli nagrade i odluka o proglašenju počasnim građaninom Primorsko-goranske županije objavljuje se u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

NAČIN DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 19.

Javna priznanja iz članka 5. podstavka 1. - 3. ove Odluke dodjeljuju se na svečanoj sjednici Županijske skupštine, u pravilu u povodu Dana Županije.

Iznimno, javno priznanje iz članka 5. podstavka 1. ove Odluke može se dodijeliti i u drugim svečanim prilikama prema odluci Županijske skupštine.

Javna priznanja iz članka 5. podstavka 4. - 5. ove Odluke dodjeljuju se tijekom službenih primanja i posjeta Župana.

Članak 20.

Počasnom građaninu Primorsko-goranske županije dodjeljuje se povelja i medalja počasnog građanina Primorsko-goranske županije.

Dobitniku Nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo dodjeljuje se povelja i novčana nagrada u iznosu od dvanaest (12) prosječnih neto plaća isplaćenih na području Republike Hrvatske u prethodnoj godini.

Dobitniku Godišnje nagrade Primorsko-goranske djelo dodjeljuje se povelja i novčana nagrada u iznosu od četiri (4) prosječne neto plaće isplaćene na području Republike Hrvatske u prethodnoj godini.

Dobitniku zahvale, odnosno dobitniku priznanja dodjeljuje se pisana zahvala, odnosno pisano priznanje.

Ako se povelja dodjeljuje stranom državljaninu tekst povelje ispisuje se, osim na hrvatskom jeziku, i na jeziku dobitnika.

Ako se nagrada dodjeljuje dvjema ili većem broju osoba, novčani iznos isplaćuje se u razmjernom dijelu.

Izgled i oblik povelje i medalje iz stavka 1. - 3. ovog članka utvrđuje Odbor.

Izgled pisane zahvale, odnosno pisanog priznanja utvrđuje Župan.

Članak 21.

Javna priznanja koja se dodjeljuju posmrtno uručuju se članovima uže obitelji dobitnika.

Članak 22.

O dobitnicima javnih priznanja vodi se očevidnik.

Očevidnik dobitnika javnih priznanja vodi upravno tijelo u kojem se obavljaju poslovi za Skupštinu.

ODUZIMANJE JAVNIH PRIZNANJA.

Članak 23.

Ako se dobitnik javnog priznanja pokaže nedostojnim takvog priznanja, javno priznanje može mu se oduzeti.

Odluku o oduzimanju priznanja iz članka 5. podstavka 1. - 3. ove Odluke donosi Županijska skupština na prijedlog Odbora.

Oduzimanje javnih priznanja Odbor predlaže samostalno ili na prijedlog Župana ili ovlaštenog predlagatelja javnih priznanja.

Odluku o oduzimanju javnih priznanja iz članka 5. podstavka 4. - 5. ove Odluke donosi Župan.

Članak 24.

Javno priznanje će se uvijek opozvati ako je dobitnik pravomoćno osuđen za koje od kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, kaznenih djela protiv života i tijela, kaznenih djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, kaznenih djela protiv spolne slobode, kaznenih djela protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, kaznenih dijela protiv braka, obitelji i djece, kaznenih djela protiv službene dužnosti, kaznenih djela protiv pravosuđa kaznenih djela protiv javnog reda, kaznenih djela protiv Republike Hrvatske i kaznenih djela protiv strane države ili međunarodne organizacije, odnosno za koje drugo kazneno djelo za koje mu je izrečena bezuvjetna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri godine.

Članak 25.

Prijedlog za oduzimanje javnog priznanja mogu podnositi ovlašteni predlagatelji za njegovu dodjelu.

Prijedlog iz prethodnog stavka mora sadržavati:

.ime i prezime, odnosno naziv te prebivalište ili sjedište podnositelja;

.ime i prezime dobitnika javnog priznanja na kojeg se prijedlog odnosi;

.vrstu javnog priznanja koje se predlaže oduzeti;

.pisano obrazloženje za oduzimanje priznanja.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti i odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuju razlozi navedeni za oduzimanje priznanja.

Na zahtjev Odbora, predlagatelj je dužan dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Članak 26.

Odluka o oduzimanju javnog priznanja objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko- županije«.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim priznanjima (»Službene novine« broj 30/ 03, 10/06, 27/08, 48/09 i 4/14-pročišćeni tekst).

Članka 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/14-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-14-22

Rijeka, 27. studenoga 2104.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=913&mjesto=00001&odluka=186
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr