SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 35. Ponedjeljak, 24. studenog 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

47.

Na temelju odredbi članka 51. Statuta Općine Viškovo te članka 47., članka 52. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo, članka 44. i 45. Zakona o ustanovama te članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, osnivač Dječjeg vrtića Viškovo, Općina Viškovo zastupana po načelnici Sanji Udović donosi sljedeću

ODLUKU
o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića Viškovo

Dolores Matković iz Viškova, Vozišće 12 A, OIB 27014889672 razrješuje se s funkcije Ravnateljice Dječjeg vrtića Viškovo.

Obrazloženje

Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo usvojenoj na 12-oj sjednici istog dana 15. rujna 2014. godine, naloženo je ravnateljici da Predsjedniku Upravnog vijeća Dječjeg Vrtića Viškovo:

- u roku od tri dana od donošenja iste odluke dostavi pismeno izvješće s dokazima (popratnom dokumentacijom) o ispunjavanju zakonskih obveza vezano uz donošenje Statuta Dječjeg vrtića Viškovo

- u roku od tri dana od donošenja iste odluke poduzme potrebne radnje radi stupanja na snagu Statuta Dječjeg vrtića Viškovo donesenog na 10-oj sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo dana 25. srpnja 2014. godine.

Unatoč jasno utvrđenim obvezama te rokovima izvršenja, ravnateljica nije izvršila niti jednu od navedenih obveza, čime je postupila protivno ne samo odluci Upravnog vijeća već i protivno odredbi članka 42. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim je određeno da je ravnatelj ustanove dužan u roku od osam dana od dana donošenja dostaviti statut i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića kao javne službe, županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove odgoja i obrazovanja, kao i odredbi članka 65. Zakona o ustanovama.

Odredbom članka 52. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo određeno je da ravnatelj može biti razriješen prije isteka mandata na koje je imenovan ako ne postupa po propisima ili općim aktima vrtića ili neosnovano ne izvršava odluke tijela vrtića ili postupa protivno njima ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti vrtića.

Kako je nesporno da ravnateljica ne izvršava odluke Upravnog vijeća i postupa protivno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju kao prisilnom propisu, te da zanemarujući time svoju dužnost dovodi do mogućnosti da za Ustanovu nastanu smetnje u obavljanju djelatnosti, sukladno odredbi stavka 2. članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo, Upravno vijeće je svojom Odlukom kojim je dalo prijedlog za donošenje odluke o razrješenju ravnateljice Dolores Matković od dana 24. listopada 2014. godine predložilo osnivaču da donese odluku o razrješenju Dolores Matković iz Viškova, Vozišće 12 A, OIB 27014889672 s funkcije ravnateljice Dječjeg vrtića Viškovo.

Osnivač je sukladno odredbi članka 52. stavak 2. Statuta omogućio ravnateljici da se izjasni o razlozima razrješenja.

Dana 11. studenog 2014. godine zaprimljeno je očitovanje ravnateljice koja ne negira da nije postupila sukladno naprijed navedenim razlozima razrješenja već smatra da zbog primjedbi koje ista ima na dijelove Statuta može istog ne objaviti te ne uputiti u odgovarajuću proceduru jer smatra da joj takvo pravo pripada sukladno zakonskim odredbama.

U privitku svog očitovanja dostavlja i presliku dopisa Ureda državne uprave u primorsko-goranskoj županiji Službe za društvene djelatnosti, Klasa : 601-02/14-02/28, ur.broj : 2170-05-04/1-14-3 od 30. listopada 2014. godine iz kojeg je razvidno kako ista nije dostavila Statut na vrijeme (odnosno u kolovozu je dostavljen statut koji nije dospio na snagu), a naknadno su dostavljeni samo parcijalni dijelovi Statuta.

Suprotno navodima ravnateljice iz predmetne dokumentacije (zapisnika sa sjednice te dopisa Ureda državne uprave) razvidno je kako je ravnateljica počinila povredu koja joj se stavlja na teret, odnosno da ista nije po utvrđenoj proceduri objavila predmetni Statut te ga dostavila nadležnom Uredu državne uprave u roku od 8 dana, a kako je to određeno odredbama članka 42. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kao i odredbi članka 65. Zakona o ustanovama te nalogu Upravnog vijeća sa 12. sjednice održane dana 15. rujna 2014. godine.

Ravnateljica nesporno nije ispunila navedene obveze, te je Statut objavilo Upravno vijeće dana 6. listopada 2014. godine, a ista nije dostavila navedeni Statut nadležnom Uredu državne uprave niti u roku od 8 dana od održane 10. sjednice Upravnog vijeća dana 25. srpnja 2014. godine, niti Odluke Upravnog vijeća donesene na 12-oj sjednici dana 15. rujna 2014. godine, niti dana stupanja na snagu Statuta objavljenog od strane Upravnog vijeća, već je prvo dostavila Statut koji nije potpisan, a naknadno je dostavljen samo dio Statuta, a ne cjeloviti tekst.

Ravnateljica nema pravo suspendirati donošenje općih akata ustanove, Dječjeg vrtića Viškovo, ovdje Statuta i Pravilnika, jer joj takvo pravo ne pripada niti temeljem Zakona o ustanovama niti Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Naime, sukladno odredbi članka 64. Zakona o ustanovama, nadzor nad zakonitošću rada ustanove i općih akata obavlja nadležno ministarstvo, ako Zakonom nije određeno da nadzor obavlja drugo tijelo državne uprave.

Na nadzor nad općim i pojedinačnim aktima te drugim poslovima koji se u javnoj ustanovi obavljaju na temelju javne ovlasti primjenjuju se propisi kojima se uređuje sustav državne uprave.

Sukladno odredbi članka 65. istog zakona, ako zakonom kojim se uređuje obavljanje određene djelatnosti nije drugačije određeno, ravnatelj ustanove dužan je u roku od osam dana od dana donošenja dostaviti statut tijelu iz članka 64. ovoga Zakona. Ravnatelj javne ustanove dužan je u istom roku dostaviti i opći akt kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja javne službe.

Ako tijelo iz članka 64. ovoga Zakona smatra da je statut ili opći akt u suprotnosti s Ustavom, zakonom ili drugim propisom obustavit će ga od izvršenja i u roku od mjesec dana predložiti Vladi Republike Hrvatske da sporni akt poništi ili ukine.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske kojim se poništava ili ukida statut ili opći akt ustanova ima pravo pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Slijedom navedenog, a cijeneći činjenicu da je svaki Dječji vrtić pa tako i Dječji vrtić Viškovo javna ustanova koja pruža javne usluge, njezini opći akti u koje spadaju i predmetni Statut i Pravilnik su opći akti koji su javni, na koje se odnosi upravni postupak, te koji su podložni kontroli zakonitosti putem nadležnih tijela (Ured državne uprave pri Županiji) od ovlaštenih osoba u zato određenom postupku. Kako je zakonitost i kontrola zakonitosti takvih akata određena zakonom te pravo suspenzije odnosno obustave primjene pripada samo tijelu iz članka 64. Zakona o ustanovama (Ured državne uprave pri Županiji) a ne i ravnatelju, to je ravnateljica svojim odbijanjem objavljivanja Statuta te njegovog dostavljanja nadležnom tijelu počinila povredu koja joj se stavlja na teret.

Navedenim nepostupanjem ravnateljica je izvršila povrede utvrđene Odredbom članka 52. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo kojima je određeno da ravnatelj može biti razriješen prije isteka mandata na koje je imenovan ako ne postupa po propisima ili općim aktima vrtića ili neosnovano ne izvršava odluke tijela vrtića ili postupa protivno njima ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti vrtića.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci predmetnog rješenja.

Klasa: 601-02/14-01/01

Ur. broj: 2170-09-04/02-14-318

Viškovo, 24. studenoga 2014.

OPĆINA VIŠKOVO

Općinska načelnica

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava.

Tužba iz prethodnog stavka ove upute o pravnom lijeku se podnosi nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka odluke o razrješenju.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=912&mjesto=51216&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr