SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 35. Ponedjeljak, 24. studenog 2014.
OPĆINA BAŠKA

58.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članak 6. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13), članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 12. studenoga 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/10, 36/10), u članku 3. dodaje se nova točka koja glasi:

»- zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koja nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba«.

Članak 2.

U članku 6. dodaje se novi stavak koji glasi:

(2) »Općina Baška dužna je osigurati u svom Proračunu sredstva za podmirenje troškova stanovanja.«

Članak 3.

U članku 10. riječi »pravo na pomoć za uzdržavanje« zamjenjuju se riječima »zajamčenu minimalnu naknadu«.

Članak 4.

U članku 12. stavak 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»pravo na troškove ogrijeva«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»pravo na naknadu za troškove stanovanja«.

Članak 5.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za kupovinu ogrijeva može se odobriti osobi (samcu ili domaćinstvu), koja ispunjava uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. Odluke.«

Članak 6.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Pravo na pomoć za ogrjev nema osoba koja je to pravo ostvarila po nekoj drugoj osnovi (kao korisnik zajamčene minimalne naknade) i korisnik pomoći za podmirenje troškova stanovanja - grijanja (plin, električna energija).«

Članak 7.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.

Troškove stanovanja predstavljaju troškove koji se odnose na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice priznatog iznosa iznosa zajamčene minimalne naknade.

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da Općina Baška djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka obvezno mora priložiti:

- presliku rješenja Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,

- preslike računa za koji se zahtjev podnosi.

Općina Baška može odobriti naknadu za troškove stanovanja i do punog iznosa zajamčene minimalne naknade kada se po mišljenju Centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja može ostvariti korisnik koji ispunjava uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ove Odluke.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja ima:

- hrvatski državljanin koji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,

- stranac i osoba bez državljanstva sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj.«

Članak 8.

Članci 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 brišu se.

Članak 9.

U članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na isplatu naknade iz članka 45. ostvaruje se, ako barem jedan roditelj ima neprekidno prebivalište na području Općine Baška najmanje 3 godine prije dana rođenja djeteta, uz obvezu dostavljanja pisanog zahtjeva, kojemu treba priložiti:

- preslike uvjerenja o prebivalištu na području Općine Baška, za roditelje i novorođeno dijete,

- presliku izvoda iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete,

- preslike uvjerenja o prebivalištu na području Općine Baška za ostalu djecu, ako se ne radi o prvorođenom djetetu,

- preslike izvoda iz matične knjige rođenih za ostalu djecu, ako se ne radi o prvorođenom djetetu,

- potvrde JLS u kojoj, moguće, prebivalište ima drugi roditelj, da roditeljsku naknadu nije primio od iste JLS,

- broja računa na koji će isplatiti naknada,

najkasnije 3 mjeseca od dana rođenja djeteta.«

Članak 10.

U članku 49. dodaje se stavak 2. koji glasi:

(2) »Jedinstveni upravni odjel Općine Baška dužan je na propisan način voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi propisanih Zakonom, kao i drugih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, te je dužna o tome dostavljati izvješća uredu državne uprave u županiji.«

Članak 11.

U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Podnositelj zahtjeva dužan je u zahtjevu navesti slijedeće podatke:

- osobne podatke (ime, prezime, OIB, adresu stanovanja),

- podatke o radnom statusu (zaposlen, nezaposlen - radno sposoban, umirovljenik, kućanica, nesposoban za rad),

- podatke o statusu stanovanja (vlasnik stana/kuće, suvlasnik stana/kuće, najmoprimac sa zaštićenom najamninom, zajmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom, najam dijela stana - podstanar kod roditelja, ostalo),

- podatke o uvjetima stanovanja (površina stana u m2, način grijanja - vrsta energenta),

- podatke o članovima obitelji/kućanstva (ime, prezime, oib, srodstvo s korisnokom prava, radni status, zaposlen, nezaposlen, umirovljenik, dijete, učenik, student, kućanica),

- podatke o ukupnim prihodima kućanstva (prihod kućanstva - radni odnos, samostalna gospodarska ili profesionalna djelatnost, mirovinsko i invalidsko osiguranje, poljoprivredna djelatnost, novčana naknada za nezaposlene, zaštita žrtava i sudionika rata, prihod ostvaren od imovine i drugi prihodi koji nisu oporezivi),

- podatke o troškovima stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, grijanje, voda, odvodnja, drugi troškovi stanovanja),

- ostale podatke (ima li u vlasništvu kuću ili stan koj ise ne koristi za stanovanje, iznos odobrene pomoći za troškove stanovanja i pomoći za druga prava iz socijslne skrbi, te trajanje pomoći.«

Članak 11.

U članku 52. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

(3) »Žalba iz stavka 2. ove Odluke ne odgađa izvršenje Rješenja.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/12

Ur. broj: 2142-03-01/1-14-8

Baška, 12. studenoga 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr