SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
OPĆINA ČAVLE

62.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/2010 i 143/2012), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/2011 i 144/2012) te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 6/13, 13/13 i 28/13), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 30. listopada 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Nekretnina označena kao k.č.br. 7366, u naravi poljski put, groblje i mrtvačnica, površine 335 čhv, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, z.k.ul. PI, k.o. Grobnik, kao javno dobro.

Članak 2.

Dio predmetna nekretnine u naravi predstavlja sastavni dio groblja »Grobnik« koja je sukladno čl. 2. Zakona o grobljima, komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze.

Slijedom naprijed navedenog, Općinsko vijeće Općine Čavle ukida status javnog dobra na djelu nekretnini k.č.br. 7366, što čini u naravi dio Groblja i Mrtvačnice, upisanim u z.k.ul. PI, k.o. Grobnik.

Članak 3.

Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci će u odnosu na dio nekretnine iz članka 1. ove Odluke,isključiti iz statusa javnog dobra, izvršiti brisanje javnog dobra i izvršiti upis prava vlasništva istih na ime i u korist Općine Čavle.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/14-01/15

Ur. broj: 2170-03-14-01-11

Čavle, 30. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr