SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
OPĆINA ČAVLE

61.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/ 07, 94/13), članka 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/ 14 i 26/14), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 30. listopada 2014. g. donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba iz oblasti
predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja
u Općini Čavle za 2014. godinu

Članak 1.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Ovim Programom, financirat će se redovni programi i aktivnosti korisnika ovog Programa u iznosu od 2.978.000 kn, a sa iznosom od 11.755.000 kn će se financirati izgradnja dječjeg vrtića.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuju se danom objave.

Klasa: 021-05/14-01/15

Ur. broj: 2170-03-14-01-9

Čavle, 30. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr