SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

52.

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (Narodne novine Republike Hrvatske, broj 153/09, 130/ 11, 56/13 i 14/14) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/ 13 i 18/14 ), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski , na svojoj 12. sjednici, održanoj dana 23. 10. 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se postupak i rokovi za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: komunalne vodne građevine).

Članak 2.

Javni isporučitelj vodnih usluga - javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Novi Vinodolski je Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica, d.o.o., Novi Vinodolski, Dubrova 22 (u daljnjem tekstu: isporučitelj).

Članak 3.

Priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine provodi se sukladno ovoj Odluci, te Općim i tehničkim uvjetima priključenja na komunalne vodne građevine, koje utvrđuje isporučitelj vodnih usluga.

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga objavljuju se u službenom glasilu, na internetu i na drugi prikladan način.

Članak 4.

Priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu smatra se u smislu ove Odluke, izgradnja priključka kojim se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje vodne usluge za javnu vodoopskrbu.

Priključkom na mrežu opskrbe vodom smatra se cjevovod vode od spoja na uličnoj mreži do glavnog vodomjera smještenog u građevini ili izvan nje, uključivo i zaporni uređaj neposredno iza glavnog vodomjera.

Okno vodomjera je dio vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi vodomjer i zaporni uređaj i u pravilu se smješta na javnoj površini uz rub zemljišta koje služi redovnoj upotrebi građevine.

Internim vodovodnim instalacijama građevine smatraju se sve ostale naprave, uređaji i cjevovodi od građevine do vodomjera.

Članak 5.

Priključenje na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju smatra se izgradnja cjevovoda, koji interni sustav odvodnje građevine spaja sa revizijskim oknom sustava javne odvodnje, uključivši i revizijsko okno.

Revizijsko okno sustava javne odvodnje smješta se u pravilu na javnoj površini, uz rub zemljišta koje služi redovnoj upotrebi građevine za koju se izvodi priključak. Revizijsko okno i kolektor kojim je ono povezano sa sustavom javne odvodnje dio je sustava javne odvodnje i o njegovom održavanju brine isporučitelj usluge.

Internim kanalizacijskim instalacijama građevine smatraju se naprave, uređaji i kanalizacijski vodovi koji građevinu neposredno ili posredno, posredstvom tuđih privatnih nekretnina spajaju s revizijskim oknom i o njihovom održavanju brine obveznik priključenja.

Članak 6.

Investitor ili vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine priključuje svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine sukladno Zakonu o vodama, podzakonskim provedbenim aktima isporučitelja vodnih usluga, ovoj Odluci i obavijesti isporučitelja o mogućnosti priključenja.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Članak 7.

Pod građevinom za koju postoji obveza priključenja na komunalne vodne građevine, smatra se svaka građevina koja se nalazi na području na kojem su izgrađene komunalne vodne građevine.

Pod obveznikom priključenja na komunalne vodne građevine, smatra se vlasnik odnosno investitor građevine iz st. 1. ovog članka.

Osim obveznika priključenja, zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine, može podnijeti i korisnik građevine u skladu s odredbama ove Odluke.

Na komunalne vodne građevine ne smiju se priključiti građevine izgrađene bez građevinske dozvole, kao i građevine za koje se vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu.

Članak 8.

Mogućnost priključenja na komunalne vodne građevine, utvrđuje isporučitelj.

Mogućnost priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje se na temelju:

-pravomoćne uporabne dozvole za novoizgrađene komunalne vodne građevine, na području na kojem se nalazi izgrađena građevina ;

-posebnih uvjeta isporučitelja u postupku za izdavanje akta kojim se odobrava gradnja građevine.

Vlasniku građevine, isporučitelj je dužan poslati obavijest o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine, najkasnije u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti uporabne dozvole za novoizgrađene komunalne vodne građevine.

Članak 9.

Obveza priključenja građevine na komunalne vodne građevine, nastaje danom primitka obavijesti iz članka 8. st. 3. ove Odluke, odnosno danom izdavanja akta kojim se odobrava gradnja građevine sukladno članku 8. stavku 2. alineji 2. ove Odluke.

Obavijest iz stavka 1. ovog članka dostavlja se pismenim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, a sadrži najmanje sljedeće:

-naznaku o obvezi priključenja;

-uputu o načinu i roku podnošenja zahtjeva za priključenje;

-obrazac zahtjeva za priključenje;

-uputu o obvezi sklapanja ugovora o priključenju;

-naznaku o roku za priključenje;

-naznaku o prekršajnoj odredbi.

Obveznik priključenja obvezan je podnijeti zahtjev za priključenje najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovog članka.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, investitor građevine dužan je podnijeti zahtjev za priključenje najkasnije u roku od 30 dana prije podnošenja zahtjeva za izdavanje akta kojim se odobrava korištenje građevine sukladno odredbama zakona kojim se uređuje gradnja.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

1. Postupak priključenja građevina na komunalne vodne građevine

Članak 10.

Vlasnik, investitor ili korisnik građevine podnosi zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine, (u daljnjem tekstu: zahtjev za priključenje) isporučitelju.

Zahtjev za priključenje podnosi se u pisanom obliku na propisanom obrascu koji je dostupan na internetskoj stranici www.vodovod-zrnovnica.hr isporučitelja odnosno u upravnoj zgradi isporučitelja ili je već dostavljen vlasniku, investitoru ili korisniku građevine u privitku obavijesti iz članka 9. st. 2. ove Odluke.

Vlasnik građevine dužan je uz zahtjev za priključenje građevine priložiti:

-dokaz o pravu vlasništva građevine,

-odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava gradnja,

-kopiju katastarskog plana s ucrtanim položajem građevine.

Investitor građevine je dužan, uz zahtjev za priključenje, priložiti:

-odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava gradnja

-kopiju katastarskog plana.

Korisnik građevine je dužan, uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 3. ovog članka, priložiti:

-dokaz o pravu korištenja građevine

-kopiju katastarskog plana s ucrtanim položajem građevine

-pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika građevine za podnošenje zahtjeva za priključenje

Osim dokumentacije iz stavaka 3., 4. i 5. ovog članka, vlasnik, investitor ili korisnik građevine dužan je na zahtjev isporučitelja dostaviti i drugu dokumentaciju koja je isporučitelju nužna za utvrđivanje postojanja uvjeta za priključenje građevine na komunalne vodne građevine u smislu članka 9. st. 2. ove Odluke.

Članak 11.

Isporučitelj je dužan obraditi zahtjev za priključenje najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka istog.

Isporučitelj najprije utvrđuje da li postoje uvjeti za priključenje građevine na komunalne vodne građevine sukladno odredbama ove Odluke i Općim i tehničkim uvjetima, te da li je zahtjev za priključenje potpun i podnesen od strane ovlaštene osobe.

Pod potpunim zahtjevom za priključenje smatra se zahtjev koji je podnesen temeljem obveze priključenja iz članka 9. st. 1. ove Odluke i uz kojeg je priložena dokumentacija iz članka 10. stavka 3.,4. i 5 ove Odluke.

Pod potpunim zahtjevom za priključenje drugih nekretnina iz članka 15. ove Odluke, smatra se zahtjev uz kojeg je priložena dokumentacija iz članaka 17., 18., 19. i 20. ove Oduke.

Nakon utvrđenja da su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovog članka, isporučitelj će bez odgode od nadležnog tijela zatražiti uvjerenje da se za građevinu za koju je podnijet zahtjev za priključenje ne vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu.

Kad se utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovog članka, isporučitelj će pismenim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom ili e-mailom dostaviti podnositelju zahtjeva na potpis ugovor o priključenju ili će ga usmenim putem pozvati na sklapanje ugovora, o čemu će se sastaviti službena bilješka.

Podnositelj zahtjeva je dužan s isporučiteljem sklopiti ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka poziva iz stavka 6. ovog članka.

Kada utvrdi da ne postoje uvjeti za priključenje građevine na komunalne vodne građevine sukladno Općim i tehničkim uvjetima, isporučitelj će odbiti zahtjev za priključenje i o tome pismenim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, izvijestiti podnositelja zahtjeva, uz obrazloženje.

Kada utvrdi da zahtjev za priključenje nije potpun/ili nije podnesen od strane ovlaštene osobe, isporučitelj će pismenim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, pozvati podnositelja zahtjeva da zahtjev dopuni u roku od 15 dana od dana primitka pismena.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 9. ovog članka, isporučitelj će odbaciti zahtjev za priključenje, o čemu će pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, izvijestiti podnositelja zahtjeva, uz obrazloženje.

Članak 12.

Ugovor o priključenju iz članka 11. st. 7. ove Odluke, sadrži najmanje:

-naznaku ugovornih strana,

-vrstu, namjenu i broj priključaka koji se izvode,

-cijenu i rok izvedbe priključka,

-odredbu o plaćanju,

-odredbu o korištenju priključka,

-odredbu o predaji priključka isporučitelju na održavanje, osim u slučaju smrzavanja, te o danu primopredaje,

-rok za izvedbu interne instalacije ili priključka,

-odredbu o obvezi podnositelja zahtjeva da obavijesti isporučitelja o izvedbi interne instalacije,

-odredbu o kontroli priključka.

Sastavni dio ugovora o priključenju su tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje i troškovnik za izvedbu priključka.

Članak 13.

Radove priključenja obavlja isporučitelj ili njegov ugovaratelj, a stvarne troškove radova snosi podnositelj zahtjeva.

Isporučitelj ili njegov ugovaratelj dužan je izvesti radove priključenja najkasnije u roku od 30 dana od dana uplate troškova.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, u slučaju nastupa objektivnih okolnosti, rok iz stavka 2. ovoga članka može se produžiti.

Isporučitelj je obvezan podnositelju zahtjeva izdati račun za izvedene radove priključenja. Račun sadrži obračun stvarnih troškova izvedenih radova priključenja.

Stvarni trošak radova priključenja podnositelj zahtjeva dužan je platiti isporučitelju najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa iz stavka 4. ovog članka.

Iznimno od odredbe stavka 5.ovog članka, isporučitelj može podnositelju zahtjeva odobriti obročno plaćanje stvarnih troškova priključenja na temelju kriterija utvrđenih od strane nadležnog tijela isporučitelja.

Članak 14.

Na postupak priključenja građevine čiji vlasnik, investitor ili korisnik nije zaprimio obavijest iz članka 9. stavka 1. ove Odluke, a podnio je zahtjev za priključenje, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 10., 11.,12. i 13. ove Odluke.

2. Postupak priključenja drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

Članak 15.

Pod drugim nekretninama, u smislu ove Odluke, smatraju se

-gradilišta,

-zemljište za poljoprivrednu obradu,

-zelena površina,

-zemljište, koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvoren skladišni prostor, parkiralište i slično),

-jednostavna i druga građevina, koja se sukladno propisima može graditi bez akta kojim se odobrava gradnja.

Članak 16.

Vlasnik, investitor ili korisnik druge nekretnine iz članka 15. ove Odluke može podnijeti zahtjev za priključenje nekretnine na komunalne vodne građevine, ali ga se pri tome ne može obvezati na takvo priključenje.

Članak 17.

Zahtjev za priključenje gradilišta na komunalne vodne građevine može podnijeti investitor ili izvođač radova.

Investitor je dužan, uz zahtjev za priključenje gradilišta na komunalne vodne građevine, priložiti:

-odgovarajući akt nadležnog tijela, kojim se odobrava gradnja,

-kopiju katastarskog plana.

Izvođač radova je dužan, uz zahtjev za priključenje gradilišta na komunalne vodne građevine priložiti:

-odgovarajuću akt nadležnog tijela, kojim se odobrava gradnja,

-kopiju katastarskog plana

-pisanu izjavu investitora da je sklopio ugovor o gradnji sa izvođačem radova, te da izvođaču radova odobrava podnošenje zahtjeva za priključenje.

Članak 18.

Zahtjev za priključenje zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine, može podnijeti vlasnik ili korisnik takvog zemljišta.

Vlasnik zemljišta dužan je uz zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine priložiti :

-dokaz o pravu vlasništva zemljišta za poljoprivrednu obradu,odnosno zelene površine

-kopiju katastarskog plana

Korisnik zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine dužan je uz zahtjev za priključenje zemljišta na komunalne vodne građevine, priložiti:

-dokaz o pravu vlasništva zemljišta za poljoprivrednu obradu,odnosno zelene površine

-kopiju katastarskog plana

-pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine za podnošenje zahtjeva za priključenje.

Članak 19.

Zahtjev za priključenje zemljišta, koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvoren skladišni prostor, parkiralište i slično) može podnijeti vlasnik ili korisnik takvog zemljišta.

Vlasnik zemljišta, koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti je dužan uz zahtjev za priključenje zemljišta na komunalne vodne građevine priložiti:

-dokaz o pravu vlasništva zemljišta,

-odgovarajući dokaz o obavljanju poslovne djelatnosti,

-kopiju katastarskog plana

Korisnik zemljišta, koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti je dužan uz zahtjev za priključenje zemljišta na komunalne vodne građevine priložiti:

-dokaz o pravu vlasništva zemljišta,

-odgovarajući dokaz o obavljanju poslovne djelatnosti,

-kopiju katastarskog plana,

-dokaz o pravu korištenja zemljišta,

-pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvoren skladišni prostor, parkiralište i slično) za podnošenje zahtjeva za priključenje.

Članak 20.

Zahtjev za priključenje jednostavne i druge građevine može podnijeti vlasnik ili korisnik jednostavne i druge građevine.

Vlasnik jednostavne i druge građevine je dužan uz zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine priložiti:

-dokaz o pravu vlasništva jednostavne i druge građevine,

-kopija katastarskog plana,

-odgovarajući akt na osnovu kojeg se sukladno propisima može graditi jednostavna i druga građevina bez akta kojim se odobrava gradnja.

Korisnik jednostavne i druge građevine je dužan uz zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine, priložiti:

-dokaz o pravu vlasništva jednostavne i druge građevine,

-kopija katastarskog plana,

-odgovarajući akt na osnovu kojeg se sukladno propisima može graditi jednostavna i druga građevina bez akta kojim se odobrava gradnja,

-dokaz o pravu korištenja jednostavne i druge građevine,

-pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika jednostavne i druge građevine za podnošenje zahtjeva za priključenje.

Članak 21.

Na postupak priključenja drugih nekretnina iz članka 15. ove Odluke na komunalne vodne građevine, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka10.,11.,12. i 13. ove Odluke.

IV. ODVAJANJE, PREMJEŠTANJE I REKONSTRUKCIJA IZGRAĐENIH PRIKLJUČAKA

Članak 22.

Vlasnik ili korisnik građevine ili posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu, te vlasnik odnosno korisnik druge nekretnine iz članka 15. ove Odluke može isporučitelju podnijeti zahtjev za odvajanje, premještanje ili rekonstrukciju priključka na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.

Na postupak odvajanja, premještanja ili rekonstrukcije priključka na komunalne vodne građevinu za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 11.,12.i 13. ove Odluke.

V. POSEBNE ODREDBE

Članak 23.

Isporučitelj je dužan priključak na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje iz članaka 4. i 5. ove Odluke održavati u skladu s tehničkim propisima i u slučaju potrebe u najkraćem roku vratiti u funkcionalno ispravno stanje o svom trošku.

U provedbi ove Odluke isporučitelj je dužan:

-obavljati kontrolu priključenja građevina na komunalne vodne građevine,

-dostavljati tijelu iz članka 24. ove Odluke podatke iz članka 25. ove Odluke dva puta godišnje sa stanjem na dan 30. lipnja i 31. prosinca tekuće godine,

-voditi evidenciju o poslanim obavijestima o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine, podnesenim zahtjevima za priključenje, sklopljenim ugovorima o priključenju, priključenim građevinama i o podacima iz podstavka 2. ovog članka.

-dostavljati Gradu Novi Vinodolski, nadležnom upravnom odjelu, izvješća o provedbi obveza iz ovog članka najmanje jedanput u šest (6), mjeseci, a na zahtjev Grada Novi Vinodolski, odnosno prema potrebi i češće.

VI. NADZOR

Članak 24.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju inspektori Ministarstva gospodarstva.

Članak 25.

Obveznik priključenja koji ne priključi građevinu na komunalne vodne građevine sukladno odredbama ove Odluke, kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj sukladno odredbama zakona kojim se uređuju vode.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Vlasniku građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, koja nije priključena na sustav javne vodoopskrbu i javne odvodnje, na području na kojem su komunalne vodne građevine izgrađene, isporučitelj je dužan poslati obavijest o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Na postupak obavještavanja, te na postupak priključenja građevina iz stavka 1. ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 9., 10., 11., 12. i 13. ove Odluke.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 51/ 11, 21/12, 19/13 i 42/13).

Postupci po zahtjevima podnesenim prije stupanja na snagu ove Odluke rješavat će se primjenom Odluke iz stavka 1. ovog članka.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

.

KLASA: 363-02/14-01/44

URBROJ: 2107/02-01-14-2

Novi Vinodolski, 23. listopada 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=909&mjesto=51250&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr