SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

48.

Na temelju članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 12. sjednici održanoj dana 23. listopada 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta
na području Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Ovom Odlukom o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Novog Vinodolskog osniva se Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova.

Članove Vijeća čine:

1.Oleg Butković, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, za predsjednika

2.Damir Volf, načelnik Policijske postaje Crikvenica, za zamjenika predsjednika

3.Neven Pavelić, predsjednik Gradskog vijeća, za člana

4.Dražen Zekić, pomoćnik načelnika za kriminalističku policiju Policijske postaje Crikvenica, za člana

5.Igor Uremović, direktor KTD Vodovd Žrnovnica d.o.o., za člana

6.Alen Bruketa, direktor Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o., za člana

7.Vladimir Butković, direktor TZ Grada Novi Vinodolski, za člana.

Članak 3.

Član Vijeća može biti ponovno imenovan za člana Vijeća.

Član Vijeća može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan.

Članak 4.

U djelokrugu rada Vijeća je donošenje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području Grada Novog Vinodolskog putem zajedničkog planiranja i djelovanja tijela javne vlasti i drugih pravnih osoba zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red te kvalitetu života građana.

Program prevencije iz stavka 1. ovoga članka sadrži mjere i aktivnosti u svezi suzbijanja nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droge, suzbijanja svih oblika kriminaliteta te drugih mjera koje se provode radi osiguravanja i povećanja mira te sigurnosti građana i imovine.

Članak 5.

U radu Vijeća mogu sudjelovati osobe, na poziv predsjednika Vijeća, a bez prava glasa, iz sljedećih područja djelovanja:

-inspekcijskog nadzora,

-socijalne skrbi,

-lokalne i mjesne samouprave,

-predškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja,

-ugostiteljstva,

-zaštite i spašavanja i vatrogastva,

-medija,

-civilnog društva.

Prijedlog za sudjelovanje osoba iz stavka 1. ovog članka, mogu predložiti i dva člana Vijeća.

Članak 6.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća.

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje zaključke koje donosi Vijeće.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Vijeća zamjenjuje ga, sa svim ovlastima zamjenik predsjednika.

Vijeće zasjeda po potrebi.

Članak 7.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Vijeća najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Vijeća se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici.

Članak 8.

Vijeće može započeti s radom ako je sjednici nazočna većina članova Vijeća.

Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 9.

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju na raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća.

Članak 10.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Vijeća obavlja nadležno upravno tijelo za samoupravu i upravu.

Članak 11.

Rad u Vijeću je počastan.

Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad kao ni na naknadu troškova za rad u Povjerenstvu.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 112-01/14-14/4

Ur.Broj: 2107/02-01-14-2

Novi Vinodolski, 23. listopada 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=909&mjesto=51250&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr