SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

65.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/ 12) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj dana 21. listopada 2014. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe dio javnog dobra - puta k.č.br. 1472 k.o. Mali Lošinj - grad, u površini od 10 m2, budući da predmetni dio čestice u naravi predstavlja dvorište kuće sagrađene na k.č.br. 1474/1 k.o. Mali Lošinj - grad, a koji dio će provedbom Parcelacijskog elaborata br. 36/14 od 04.02.2014. god. izrađenog od ovlaštenog geod. poduzeća Geo - Teo d.o.o. Cres, dobiti novu oznaku k.č.br. 1472/1 k.o. Mali Lošinj - grad.

Parcelacijski elaborat naveden u prethodnom stavku, podoban za provedbu promjene u katastarskom operatu i u zemljišnoj knjizi sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke i Parcelacijskog elaborata iz čl. 1. ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na novoj k.č.br. 1472/1 k.o. Mali Lošinj - grad, te će na istoj izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske Županije«.

Klasa: 947-01/10-01/18

Ur.broj: 2213/01-01-14-7

Mali Lošinj, 21. listopada 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr