SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

64.

Na temelju članka 35. st.2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»NN«, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 37/09 , 153/09 i 143/ 12), članka 44. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, broj: 91/96, 48/98, 66/98, 22/06) i 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« 26/09, 32/ 09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 21. listopada 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji stanova u vlasništvu Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju uvjeti i način prodaje stanova, idealnih dijelova stanova i stanova neprikladnih za stanovanje (dalje u tekstu: stan) u vlasništvu Grada Malog Lošinja (dalje u tekstu: Grad), a koji su u evidentirani u evidenciji odnosno Popisu stanova u vlasništvu Grada Malog Lošinja kojeg vodi nadležni Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (dalje u tekstu: Upravni odjel).

Stan kojeg na osnovu sklopljenog ugovora o najmu stana koristi zaštićeni najmoprimac, Grad prodaje sukladno zakonu kojim se uređuje davanje stanova u najam.

Stan kojeg na osnovu sklopljenog ugovora o najmu koristi hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI) i članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, Grad prodaje sukladno zakonima koji uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 2.

Pod stanom iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva se:

1.stan kojeg najmoprimac koristi na temelju sklopljenog ugovora o najmu stana,

2.idealni dio stana kojeg najmoprimac, korisnik ili suvlasnik koristi na temelju valjane pravne osnove

3.stan neprikladan za stanovanje

4.stanovi koji se do dana stupanja na snagu ove Odluke koriste bez valjane pravne osnove

Članak 3.

Odluka se ne odnosi na nekretnine koje imaju status »vila« i koje su izuzete iz prodaje, a čiji je popis objavljen u Službenim novina PGŽ br. 16. od 01. prosinca 1993. godine.

Članak 4.

Stan iz ove Odluke, Grad može prodati ako:

-nije u tijeku postupak radi otkaza ili raskida ugovora o najmu stana,

-su troškovi stanovanja u cijelosti podmireni,

-je najmoprimac stana podnio zahtjev za kupnju stana.

Članak 5.

Prodaji stanova koji su dati u najam sa slobodno ugovorenom najamninom može se pristupiti ukoliko zahtjev za kupnju stana podnese najmoprimac, najranije protekom vremena od 10 godina od dana sklapanja ugovora o najmu stana za koji se podnosi zahtjev za kupnju stana.

Prilikom kupnje stana najmoprimci iz stavka 1. ovog članka imaju prednost.

Članak 6.

Pravo na kupnju stana iz članka 1 st. 3. ove Odluke ima HRVI i član obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja ako:

1.koristi stan na osnovu sklopljenog ugovora o najmu stana,

2.on ili član njegove obitelji nije vlasnik stana ili nije bio vlasnik stana otkupljenog prema zakonu kojim se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

3.on ili član njegove obitelji nema stan, kuću ili kuću za odmor u privatnom vlasništvu na području Republike Hrvatske,

4.protiv njega ili člana njegove obitelji nije pokrenut postupak otkaza ili raskida ugovora o najmu stana,

5.su troškovi u svezi korištenja stana uredno podmireni.

Članak 7.

U slučaju prodaje stana u kojem živi zaštićeni najmoprimac Grad će raspisati i provesti javni natječaj u kojem će se navesti da zaštićeni najmoprimac ima zakonsko pravo prvokupa.

Nakon što utvrdi najpovoljniju ponudu, Grad će stan po uvjetima iz najpovoljnije ponude ponuditi na prodaju zaštićenom najmoprimcu.

Članak 8.

Odluku o stjecanju i otuđenju stana, kao i početnu kupoprodajnu cijenu stana na temelju procijenjene tržišne vrijednosti, odnosno elaborata o procjeni prometne vrijednosti nekretine, izrađenog od strane ovlaštene osobe građevinske struke, utvrđuje:

-Gradonačelnik, za ponuđenu kupoprodajnu cijenu stana koja ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju stana.

-Gradsko vijeće, za ponuđenu kupoprodajnu cijenu stana koji prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju stana.

Troškove izrade elaborata snosi kupac, dok će troškove revizije elaborata u u slučaju većih tržišnih oscilacija snositi Grad.

Članak 9.

Stan se prodaje putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Odluku o raspisivanju i provođenju natječaja donosi Gradonačelnik.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda.

Članak 10.

Natječaj provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana i istog broja zamjenika.

Povjerenstvo imenuje Gradonačelnik na vrijeme od četiri godine.

Članak 11.

Obavijest o javnom natječaju objavljuje se u dnevnom tisku, a cjelokupni tekst natječaja objavljuje se na web stranici Grada Malog Lošinja i na oglasnoj ploči u Gradu Malom Lošinju najmanje 15 dana prije održavanja natječaja.

Članak 12.

Tekst natječaja osobito sadrži sljedeće:

1.adresu, površinu i zemljišno-knjižnu oznaku stana,

2.početni iznos kupoprodajne cijene stana po m2,

3.iznos jamčevine u iznosu od 10% od početne kupoprodajne cijene stana kojeg treba položiti svaki ponuditelj,

4.odredbu o načinu i roku plaćanja kupoprodajne cijene stana,

5.rok za podnošenje ponuda na natječaj,

6.popis dokumentacije koju je neophodno priložiti uz ponudu,

7.odredbu o vremenu kada se može razgledati stan koji je predmetom prodaje,

8.vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda,

9.odredbu da se natječaj može provesti i ako na istom sudjeluje samo jedan ponuditelj,

10.odredbu da pravo prvenstva na sklapanje ugovora o kupoprodaji stana ima ponuditelj koji je najmoprimac odnosno korisnik stana ili suvlasnik idealnog dijela stana koji je predmetom prodaje, ako udovolji uvjetima natječaja, sudjeluje na njemu i prihvati najvišu ponuđenu kupoprodajnu cijenu,

11.odredbu da se u slučaju kada najmoprimac stana koji je predmetom prodaje nije utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem, stan može prodati najpovoljnijem ponuditelju isključivo pod uvjetom da najmoprimac na to da pisanu suglasnost,

12.odredbu da zaštićeni najmoprimac ima pravo prvokupa,

13.odredbu da troškovi stanovanja moraju biti u cijelosti podmireni.

Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi prodaje stana.

Članak 13.

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

-dokaz o uplati jamčevine,

-presliku osobne iskaznice, ako je ponuditelj fizička osoba,

-izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar, ako je ponuditelj pravna osoba,

-visinu ponuđene kupoprodajne cijene stana,

-izjavu o načinu plaćanja kupoprodajne cijene,

-broj računa na koji će se vratiti uplaćena jamčevina,

-rješenje nadležnog tijela o statusu HRVI sa utvrđenim stupnjem invaliditeta (trajno-privremeno) - za kupnju stana iz članka 1 st. 3. ove Odluke

-rješenje nadležnog tijela o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja - za kupnju stana iz članka 1 st. 3. ove Odluke

-potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske da ponuditelj nije ostvario pravo na stambeno zbrinjavanje - za kupnju stana iz članka 1 st. 3. ove Odluke

-ostalu dokumentaciju navedenu u tekstu natječaja.

Članak 14.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši iznos kupoprodajne cijene po m2 stana.

U slučaju da najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju stana nije utvrđen najmoprimac stana koji je predmetom natječaja, odluku iz stavka 1. ovog članka nadležno tijelo može donijeti samo ako je najmoprimac dao pisanu suglasnost na prijenos ugovora o najmu Grada kao najmodavca na najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 15.

Jamčevina koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene, vratiti će se najkasnije u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položeni garantni polog uračunava se u kupoprodajnu cijenu stana.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o prodaji stana, nema pravo na povrat jamčevine.

Članak 16.

Na temelju odluke iz članka 14. stavka 1. ove Odluke, Grad i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o kupoprodaji stana najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Ugovor o kupoprodaji stana sklapa Gradonačelnik ili osoba koju Gradonačelnik za to ovlasti.

Članak 17.

Plaćanje kupoprodajni cijene stana vrši se jednokratno.

Gradonačelnik može utvrditi mogućnost plaćanja kupoprodajne cijene umanjene za uplaćenu jamčevinu u jednakim obrocima, uz plaćanje kamata prema stopi koju poslovna banka Grada obračunava na oročena sredstva na vrijeme obročne otplate.

Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene po st. 2. ovog članka dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospjeća do dana plaćanja.

U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem više devedeset (90) dana od isteka roka iz st. 1. ovog članka, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu.

Članak 18.

Osoba sa kojom je sklopljen ugovor o kupoprodaji stana u obvezi je podmiriti dugovanje s osnova troškova stanovanja za stan koji je bio predmet prodaje, kako slijedi:

-kada se cijena stana uplaćuje jednokratnom uplatom, zaključno sa posljednjim danom u mjesecu u kojem je izvršena uplata kupoprodajne cijene stana,

-kada se cijena stana otplaćuje obročnom otplatom, a po odluci Gradonačelnika, zaključno sa posljednjim danom u mjesecu u kojem je sklopljen ugovor o kupoprodaji stana.

Pod dugovanjem iz stavka 1. ovog članka razumijeva se dugovanje koje je nastalo u razdoblju od raspisivanja natječaja do sklapanja ugovora o kupoprodaji stana.

Članak 19.

Stručne poslove u izvršenju prava iz ove Odluke obavlja Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 370-01/14-01/24

Ur. broj: 2213/01-01-14-4

Mali Lošinj, 21. listopada 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr