SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

63.

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj 21. listopada 2014. godine, donijelo je:

ODLUKU
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA
PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Odlukom o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na području Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Malog Lošinja, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

(1) Na području Grada Malog Lošinja obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:

1.održavanje čistoće

2.održavanje javnih površina, osim u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada

3.održavanje nerazvrstanih cesta

4.tržnice na malo

5.održavanje groblja i prijevoz pokojnika

6.obavljanje dimnjačarskih poslova

7.održavanje javne rasvjete

(2) Što se podrazumijeva pod pojmom svake od navedenih komunalnih djelatnoosti iz prethodnog stavka, određeno je člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ili ovom Odlukom.

Članak 3.

(1) Osim komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, od lokalnog značenja za Grad Mali Lošinj je obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

1.održavanje zelenih površina,

2.održavanje urbane opreme

3.održavanje obale,

4.održavanje slivnika i oborinske kanalizacije;

5.održavanje fontana i javnih zdenaca,

6.obavljanje dezinsekcije i deratizacije,

7.obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova,

8.održavanje prometne signalizacije (horizontalne i vertikalne)

9.održavanje i naplata parkirališta

10.održavanje turističke signalizacije

11.odvoz olupina i neregistriranih vozila i plovila s javnih površina;

12.ukrašavanje naselja (iluminacija),

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 4.

(1) Komunalne djelatnosti na području Grada Malog Lošinja obavljaju:

1.VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. CRES , Turion 20/A,

2.KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o., CRES, Turion 20/A,

3.LOŠINJ USLUGE d.o.o. Mali Lošinj, Garibaldi 4.

4.pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji i

5.pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Članak 5.

(1) VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

.održavanje slivnika i oborinske kanalizacije;

(2) KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o. slijedeće komunalne djelatnosti:

.održavanje čistoće

.održavanje zelenih površina,

.održavanje urbane opreme - jedan dio

.tržnice na malo

.održavanje groblja i prijevoz pokojnika

.održavanje fontana i javnih zdenaca

.održavanje obale -jedan dio

(3) Djelatnost održavanje obale - jedan dio, podrazumijeva čišćenje morskih plaža na području Grada Malog Lošinja, osim plaža koje su dane na korištenje pravnim i fizičkim osobama putem koncesija. Čišćenje morskih plaža obuhvaća sakupljanje i uklanjanje komunalnog otpada s morskih plaža.

(4) LOŠINJ USLUGE d.o.o. obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

.održavanje javnih površina, osim u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada

.održavanje obale - jedan dio

.održavanje i naplata parkirališta

.održavanje prometne signalizacije (horizontalne i vertikalne)

.održavanje turističke signalizacije

(5) Djelatnost održavanje obale - jedan dio, podrazumijeva se uređenje pristupnih putova i platoa, obilježavanje, ograđivanje i sl. i to za dio poslova predviđen godišnjim Planom i programom održavanja komunalne infrastrukture.

(6) Djelatnost uređenja javnih površina podrazumijeva uređenje, održavanje, popravke i rekonstrukcije na javnim površinama i to za dio poslova predviđen godišnjim Planom i programom održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 6.

(1) VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o. i trgovačko društvo »LOŠINJ USLUGE« d.o.o., obavljaju komunalne djelatnosti iz prethodnog članka sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Gradskog vijeća donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koje zaključuje gradonačelnik.

(2) Navedeni ugovori zaključuju se na osnovi godišnjih Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Malog Lošinja.

III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 7.

(1) Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Grada Malog Lošinja slijedeće komunalne djelatnosti:

- obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka na vrijeme od najduže 30 godina.

Članak 8.

(1) Postupak davanja koncesije provodi se u skladu sa Zakonom o koncesijama, Zakonom o komunalnom gospodarstvu i ovom Odlukom.

(2) Postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

(3) Odluku o slanju obavijesti o namjeri davanja koncesije donosi gradonačelnik.

(4) Prije početka postupka davanja koncesije gradonačelnik imenuje stručno povjerenstvo za koncesiju.

(5) Broj članova stručnog povjerenstva mora biti neparan, no ne smije biti veći od 7 članova.

Članak 9.

(1) Pripremnim radnjama za davanje koncesije smatraju se sve aktivnosti koje se provode radi davanja koncesije, a prethode početku postupka davanja koncesije.

(2) Pripremnim radnjama smatraju se osobito:

-imenovanje stručnog povjerenstva za koncesije,

-izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije,

-procjena vrijednosti koncesije te

-izrada dokumentacije za nadmetanje.»

Članak 10.

(1) Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati najmanje slijedeće

podatke:

1.naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa, adresu elektroničke pošte davatelja koncesije;

2.a) vrstu i predmet koncesije,

b)prirodu i opseg djelatnosti koncesije,

c)mjesto, odnosno područje obavljanje djelatnosti koncesije,

d)rok trajanja koncesije,

e) procijenjenu vrijednost koncesije;

3.a)rok za dostavu ponuda,

b)adresu na koju se moraju poslati ponude,

c)jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude mo raju biti napisane,

d)mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda;

4.razloge isključenja ponuditelja;

5.uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti, u skladu s odredbama posebnog zakona te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih uvjeta;

6.vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti;

7.kriterij za odabir ponude;

8.naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.

(2) Obavijest o namjeri davanja koncesije može sadržavati i druge podatke u skladu s posebnim zakonom.

Članak 11.

(1) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće.

(2) Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude:

1. U slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:

-kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, jamstva),

-sposobnosti ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno ostvarivanje koncesije i drugih kriterija propisanih Zakonom o koncesijama ili

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.

(3) Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti, a može utvrditi i dodatne uvjete i mjerila kao kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

(4) Kriteriji za odabir ponude te rok trajanja koncesije utvrđuju se odlukom iz članka 8. stavka 3. i sastavni su dio natječajne dokumentacije.

(5) Protiv odluke iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 12.

(1) Odluka o davanju koncesije objavljuje se u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na standardnim obrascima.

Članak 13.

(1) Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1.djelatnost za koju se koncesija daje,

2.vrijeme na koje se koncesija daje,

3.visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4.cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5.obveze koncesionara,

6.drugi sadržaj propisan posebnim propisom kojim je regulirano davanje koncesije.

Članak 14.

(1) Na temelju Odluke o davanju koncesije gradonačelnik s odabranim ponuditeljem sklapa ugovor o koncesiji.

(2) Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze korisnika koncesije,

7. jamstva korisnika koncesije,

8. uvjete otkaza ugovora,

9. ugovorne kazne.

Članak 15.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne usluge na temelju koncesije iz članka 7. ove Odluke dužne su pri svakoj eventualnoj promjeni cijene odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti prethodnu suglasnost gradonačelnika.

(2) Prijava cjenikom iz prethodnog stavka obavezno sadrži:

-vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,

-strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

-predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu,

-postupak promjene cijene s obrazloženjem i kalkulacijama,

-dan primjene nove cijene.

Članak 16.

(1) Gradonačelnik daje suglasnost na prijavu cjenika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, a u protivnom će se smatrati da je suglasnost dana.

(2) U slučaju uskrate suglasnosti na prijavljeni cjenik od strane gradonačelnika, isti se ne može primjenjivati.

Članak 17.

(1) Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Grada Malog Lošinja, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU PISANOG UGOVORA

Članak 18.

(1) Pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu obavljati na području Grada Malog Lošinja slijedeće komunalne djelatnosti- poslove:

.održavanje javnih površina- u dijelu koji se ne odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada i koji nije povjeren društvu LOŠINJ USLUGE d.o.o.

.održavanje obale - u dijelu koji nije povjeren društvu LOŠINJ USLUGE d.o.o.

.održavanje nerazvrstanih cesta

.održavanje javne rasvjete

.ukrašavanje naselja (iluminacija)

.obavljanje dezinsekcije i deratizacije,

.obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova,

.odvoz olupina i neregistriranih vozila i plovila s javnih površina,

(2) Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova (u daljnjem tekstu: ugovor) može se zaključiti najdulje na vrijeme od 4 godine.

Članak 19.

(1) Postupak odabira osobe kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora provodi se prikupljanjem ponuda ili u otvorenom postupku javne nabave , u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o javnoj nabavi te ovom Odlukom.

(2) Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili pokretanje otvorenog postupka javne nabave donosi gradonačelnik.

(3) Prikupljanje ponuda provodi se u slučaju kada je ukupna vrjednost nabave manja od iznosa za koje je obvezno provoditi otvoreni postupak javne nabave po propisima kojima je reguliran postupak javne nabave.

(4) Postupak prikupljanja ponuda ili otvoreni postupak javne nabave provodi Povjerenstvo koje ima najmanje 3 člana, a imenuje ga gradonačelnik.

Članak 20.

(1) Povjerenstvo iz prethodnog članka, kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran postupak javne nabave.

(2) Na osnovi prijedloga povjerenstva gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću prijedlog odluke o povjeravaju komunalnih poslova ili poništenju javnog natječaja.

(3) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće.

(4) Protiv odluke iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 21.

(1) Na temelju odluke iz članka 20.st.3., gradonačelnik sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:

-djelatnost za koju se sklapa ugovor,

-vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

-način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

-jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora

(2) Opseg i cijena komunalnih poslova odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 28. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i troškovnika izrađenog na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđeni naprijed navedenim godišnjim Programom i troškovnicima za predmetne poslove.

(3) U slučaju povećanja ili smanjena opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora.

(4) Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima, koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Članak 23.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 51710 i 7/11).

Klasa: 363-02/14-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-14-4

Mali Lošinj, 21. listopada 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr