SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

60.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/0126/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 21. listopada 2014. godine, donijelo je

Odluku
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 32/ 01), u članku 3. st. 1. točka 4. riječ »javnih« zamjenjuje se riječi »nerazvrstanih«.

Članak 2.

Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:

»Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem vrijednosti obračunske jedinice-boda(B), koeficijenta zone (KZ) i koeficijenta namjene(Kn) .

Vrijednost obračunske jedinice-boda određuje odlukom Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja do kraja studenog tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu«.

Članak 3.

Članak 7.Odluke mijenja se i glasi:

»Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine («Narodne novine« br. 40/97,117/05), a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

Iznos komunalne nakande po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem vrijednosti obračunske jedinice-boda(B) , koeficijenta zone (KZ) i koeficijenta namjene(KN) .

Vrijednost obračunske jedinice -boda određuje odlukom Gradsko vijeće Grada malog Lošinja do kraja studenog tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu«

Članak 4.

U članku 8. St. 1. točka 1. Odluke iza riječi Kandija točka se briše stavlja se zarez i dodaje se »Otavia Ostromana, Sveti Martin, Svete Marije, Bočac, Kaštel, Vittorio Craglietto, Vršak, Šime Kvirina Kozulića, Matice Hrvatske, Maria Martinolića.«

U članku 8. St.1.točka 2 iza riječi Gortana točka se briše, stavlja se zarez i dodaje se« Kaštel, Rovenska«

U članku 8. St. 1. Točka 3 iza riječi »Studenac« točka se briše, stavlja se zarez i dodaje se»Biskupija, Dolac, Galboka, Istarska, Karlićeva, Matka Laginje, Lučica, Mandalenska, Marija Marinculića, Vladimira Nazora, Oslobođenja, Put škvera, Rapoća,Vručić.

U članku 8. St. 1 točka 4. briše se »Otavia Ostromana, Sveti Martin, Svete Marije, Bočac, Kaštel, Vittorio Craglietto, Vršak, Šime Kvirina Kozulića, Matice Hrvatske, Maria Martinolića.«

U članku 8. St. 1 točka 6. briše se »Kaštel, Rovenska«

U članku 8. St. 1 točka 10 riječ »Sušak« zamjenjuje se rječju »Susak«

Članak 5.

Članak 9. Odluke mijenja se i glasi:

»Obzirom na namjenu prostora utvrđuju se slijedećikoeficijenti namjene(kn):

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak. 10.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 1. 1. 2015. g.

Klasa: 363-03/14-01/25

Ur. broj: 2213/01-01-14-4

Mali Lošinj, 21. listopada 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr