SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

180.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 10. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk (»Službene novine« broj 22/14) i temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije (»Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske« od dana 9. kolovoza 2014. godine), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 12. sjednici održanoj 30. listopada 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru
za izgradnju i gospodarsko korištenje ribogojilišta,
otok Plavnik, Grad Krk

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je trgovačko društvo Labrax Adria d.o.o., Žgaljići 30, 51511 Malinska, MB: 02457798, OIB: 79284744613 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk, s pravom na:

- izgradnju (polja) ribogojilišta i

- uzgoj 200 tona bijele ribe godišnje.

U prvih pet godina trajanja koncesije potrebno je uložiti u opremu na pomorskom dobru kako slijedi:

1. u prvoj godini trajanja koncesije (2015 g.) 2.107.000,00 kuna za nabavku 12 kaveza za ribu, plovila za hranjenje ribe, topa za hranjenje ribe i uredsku opremu,

2. u drugoj godini trajanja koncesije (2016. g.) 2.377.043,00 kune za nabavku broda, kamiona dizalice i termo boje,

3. u trećoj i četvrtoj godini (2017. i 2018. g.) 458.463.00 kuna za nabavku kamiona hladnjače, perača mreža i termo boje i

4. u petoj godini (2019. g.) 2.000.000,00 kuna za nabavku novih 12 kaveza za ribu.

Ukupna investicija u dugotrajnu opremu za vrijeme trajanja koncesije iznosi 21.127.506 kuna, od čega se za pogon za sortiranje, pakiranje i skladištenje robe, izvan pomorskog dobra, predviđa iznos od 10.000.000,00 kuna.

Članak 3.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, akvatorij otoka Plavnika između rta Veli Pin i rta Mali Pin ukupne površine 65.300 m2, iskazano u Gauss - Kruegerovim i geografskim koordinatama:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 10. sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk (»Službene novine« broj 22/14), temeljem koje je, u neizmijenjenom sadržaju, a u formi Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 9. kolovoza 2014. godine, broj objave 2014/S 01K-0038676.

Na temelju članka 23. Zakona, Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je dana 9. listopada 2014. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, provelo postupak javnog otvaranja ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra. Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda utvrđeno je da Ponuda sadržava svu traženu dokumentaciju.

Na temelju članka 24. Zakona dana 21. listopada 2014. godine Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji pristupilo je pregledu i ocjeni Ponude, te je sačinjen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude. Stručno povjerenstvo utvrdilo je da je ponuditelj Labrax Adria d.o.o., Žgaljići 30, 51511 Malinska, dostavio Ponudu u obliku i na način sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, te da sadrži obvezni sadržaj i zadovoljava sve formalno pravne uvjete natječaja.

Na temelju ocjene i pregleda Ponude predloženo je za Najpovoljnijeg ponuditelja trgovačko društvo Labrax Adria d.o.o.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11) propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Člankom 26. Zakona propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što Stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude i utvrdi prijedlog odluke, donosi Davatelj koncesije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/14-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-25

Rijeka, 30. listopada 2104.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=909&mjesto=00001&odluka=180
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr