SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

178.

Na temelju članka 190. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14 - Odluka USRH), članka 5. stavka 1. točke a. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (»Narodne novine« broj 46/11), članka 5. stavka 1. Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 20/12), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 12. sjednici održanoj 30. listopada 2014. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 35/ 12), u članku 2. točki 1. (BAKAR), alineja 4., briše se te se dodaju nove alineje:

- ALEN MALEŠEVIĆ, dr. med.,

- DEJAN IVOŠEVIĆ, dr. med.,

- JELENA SIRONIĆ HRELJANOVIĆ, dr. med.,

- doc. dr. sc. SANJA ŠTIFTER, dr. med.

U točki 2. (CRES), alineje 2. i 3., brišu se, te se dodaju nove alineje:

- ANAMARIJA VODANOVIĆ, dr. med.,

- LJUBIŠA POSTOLOVIĆ, dr. med.,

- MIRJANA AUŠPERGER MUŽIĆ, dr. med.,

- BRANKO LAKNER, dr. med.

U točki 6. (KASTAV), alineja 4., briše se te se dodaju nove alineje:

- ALEN MALEŠEVIĆ, dr. med.,

- DEJAN IVOŠEVIĆ, dr. med.,

- JELENA SIRONIĆ HRELJANOVIĆ, dr. med.,

- Doc. dr. sc. SANJA ŠTIFTER, dr. med.,

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. KRALJEVICA

- ALEN MALEŠEVIĆ, dr. med.,

- DEJAN IVOŠEVIĆ, dr. med.,

- JELENA SIRONIĆ HRELJANOVIĆ, dr. med.,

- Doc. dr. sc. SANJA ŠTIFTER, dr. med.«

U točki 13. (RIJEKA) alineje 1., 3., 4. i 6., brišu se, te se dodaju nove alineje:

- Doc. dr. sc. JOSIP RUDEŽ, dr. med.,

- PETRA MATIJAŠEVIĆ dr. med.,

- MARIJAN GUNARIĆ dr. med.,

- MERI LUKIĆ, dr. med.«

Članak 2.

U članku 3., točki 3. (ČAVLE), alineja 4., briše se, te se dodaju nove alineje:

- ALEN MALEŠEVIĆ, dr. med.,

- DEJAN IVOŠEVIĆ, dr. med.,

- JELENA SIRONIĆ HRELJANOVIĆ, dr. med.,

- Doc. dr. sc. SANJA ŠTIFTER, dr. med.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. JELENJE

- ALEN MALEŠEVIĆ, dr. med.,

- DEJAN IVOŠEVIĆ, dr. med.,

- JELENA SIRONIĆ HRELJANOVIĆ, dr. med.,

- Doc. dr. sc. SANJA ŠTIFTER, dr. med.«

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. KLANA

- ALEN MALEŠEVIĆ, dr. med.,

- DEJAN IVOŠEVIĆ, dr. med.,

- JELENA SIRONIĆ HRELJANOVIĆ, dr. med.,

- Doc. dr. sc. SANJA ŠTIFTER, dr. med.,

- BISERKA RUBEŠA SVETIĆ, dr. med.«

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. KOSTRENA

- ALEN MALEŠEVIĆ, dr. med.,

- DEJAN IVOŠEVIĆ, dr. med.,

- JELENA SIRONIĆ HRELJANOVIĆ, dr. med.,

- Doc. dr. sc. SANJA ŠTIFTER, dr. med.«

U točki 21., (VIŠKOVO) alineja 4., briše se, te se dodaju nove alineje:

- ALEN MALEŠEVIĆ, dr. med.,

- DEJAN IVOŠEVIĆ, dr. med.,

- JELENA SIRONIĆ HRELJANOVIĆ, dr. med.,

- Doc. dr. sc. SANJA ŠTIFTER, dr. med.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke, razrješuju se dužnosti mrtvozornika za područje:

Grada Bakra:

- MORANA ČENGIJA, dr. med.

Grada Cresa:

- MIHAELA KERŠIĆ MUŽIĆ, bacc.m.t.

- OZANA HOFFMAN, dr. med.

Grada Kastva:

- MORANA ČENGIJA, dr. med.

Grada Kraljevice:

- Prof. dr. sc. ALAN BOSNAR, dr. med.

- Prof. dr. sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr. med.

- Dr. sc. MIRAN ČOKLO, dr. med.

- MORANA ČENGIJA, dr. med.

- Doc. dr. sc. VALTER ŠTEMBERGA, dr. med.

Grada Rijeke:

- Prof. dr. sc. ALAN BOSNAR, dr. med.

- Dr. sc. MIRAN ČOKLO, dr. med.

- MORANA ČENGIJA, dr. med.

- SUZANA ŠKRBIĆ DUBROVIĆ, dr. med.

Općine Čavle:

- MORANA ČENGIJA, dr. med.

Općine Jelenje:

- Prof. dr. sc. ALAN BOSNAR, dr. med.

- Prof. dr. sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr. med.

- Dr. sc. MIRAN ČOKLO, dr. med.

- MORANA ČENGIJA, dr. med.

- Doc. dr. sc. VALTER ŠTEMBERGA, dr. med.

Općine Klana:

- Prof. dr. sc. ALAN BOSNAR, dr. med.

- Prof. dr. sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr. med.

- Dr. sc. MIRAN ČOKLO, dr. med.

- MORANA ČENGIJA, dr. med.

- Doc. dr. sc. VALTER ŠTEMBERGA, dr. med.

Općine Kostrena:

- Prof. dr. sc. ALAN BOSNAR, dr. med.

- Prof. dr. sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr. med.

- Dr. sc. MIRAN ČOKLO, dr. med.

- MORANA ČENGIJA, dr. med.

- Doc. dr. sc. VALTER ŠTEMBERGA, dr. med.

Općine Viškovo:

- MORANA ČENGIJA, dr. med

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-21

Rijeka, 30. listopada 2104.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=909&mjesto=00001&odluka=178
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr