SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

171.

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14), župan Primorsko-goranske županije dana 13. listopada 2014. godine, donio je

PRAVILNIK
o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija
studentima deficitarnih zanimanja

Članak 1.

Pravilnikom o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja (nastavno: Pravilnik) reguliraju se uvjeti, kriteriji i postupak dodjele stipendija studentima deficitarnih zanimanja.

Članak 2.

Sredstva za stipendiranje deficitarnih zanimanja osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije, u razdjelu upravnog tijela nadležnog za djelatnost odgoja i obrazovanja (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).

Članak 3.

Deficitarnost zanimanja utvrđuje se temeljem:

1. Podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Rijeka (nastavno: Zavod) o potrebama u zapošljavanju VSS na području Primorsko-goranske županije i raspoloživim kadrovima.

Deficitarnim se smatraju zanimanja za kojima je iskazana potreba zapošljavanja, a pri Zavodu je prijavljeno manje kandidata od iskazanih potreba, odnosno zanimanja za koja su Zavodu prijavljena najviše dva kandidata i prije no što je iskazana potreba za njihovim zapošljavanjem.

2. Mišljenje Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Rijeka o deficitarnim zanimanjima u gospodarstvu Primorsko-goranske županije.

3. Očitovanja nadležnog tijela Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji u vezi nastavničkih zanimanja.

4. Pisano iskazane potrebe za kadrovima pravne osobe koja djeluje na području Primorsko-goranske županije, ako bi ti kadrovi trebali obavljati poslove od posebne važnosti za djelovanje pravne osobe.

Članak 4.

Stipendije se dodjeljuju samo redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, do stjecanja statusa apsolventa, i to za razdoblje od deset mjeseci (od 1. listopada tekuće do 31. srpnja iduće godine).

Članak 5.

Župan svake godine do 15. studenog, na prijedlog nadležnog upravnog tijela utvrđuje za koja će se zanimanja raspisati natječaj, broj stipendista i visinu stipendija za tekuću akademsku godinu.

Članak 6.

Molbe za dodjelu stipendija podnose se na natječaj koji raspisuje nadležno upravno tijelo najkasnije do 30. studenoga tekuće godine.

Članak 7.

Natjecati se mogu studenti:

- koji imaju prebivalište na području Primorsko-goranske županije najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja,

- koji su u posljednje dvije godine školovanja ostvarili prosjek ocjena od najmanje 3,00.

Članak 8.

Natječaj za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarna zanimanja sadržava:

- popis deficitarnih zanimanja,

- broj stipendija koje se odobravaju za svako deficitarno zanimanje,

- isprave koje se podnose uz molbu za dodjelu stipendija,

- rok u kojem se podnose molbe za dodjelu stipendija,

- rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja,

- naznaku da se nepravodobne i nepotpune prijave neće razmatrati te da će se kao takve odbaciti.

Članak 9.

Odluku o dodjeli stipendija donosi župan na temelju rang liste kandidata koju nadležno upravno tijelo izrađuje na temelju kriterija uspjeha u obrazovanju, iskazane darovitosti u funkciji struke - sudjelovanja na natjecanjima i smotrama tijekom srednjoškolskog školovanja, socijalnog statusa i prebivališta.

1. Uspjeh u obrazovanju

Prosječna ocjena ostvarena u posljednje dvije godine školovanja nosi sljedeći broj bodova:

3,00 = 0 bodova

3,01 - 3,50 = 20 bodova

3,51 - 4,00 = 30 bodova

4,01 - 4,50 = 40 bodova

4,51 - 5,00 = 50 bodova

Ocjene iz svjedodžbe o državnoj maturi, odnosno svjedodžbe o završnom ispitu, ulaze u prosjek s ocjenama završnog razreda srednje škole.

2. Iskazana darovitost u funkciji struke - sudjelovanje na natjecanjima i smotrama tijekom srednjoškolskog školovanja

2.1. Županijska razina

Osvojeno 1. mjesto 8 bodova

Osvojeno 2. mjesto 6 bodova

Osvojeno 3. mjesto 4 boda

2.2. Državna razina

Osvojeno 1. mjesto 10 bodova

Osvojeno 2. mjesto 8 bodova

Osvojeno 3. mjesto 6 bodova

2.3. Međudržavna razina

Osvojeno 1. mjesto 12 bodova

Osvojeno 2. mjesto 10 bodova

Osvojeno 3. mjesto 8 bodova

Sudjelovanje 4 boda

Ukoliko je isti kandidat sudjelovao na međunarodnoj razini natjecanja ili osvojio jedno od prva tri mjesta na više nabrojenih natjecanja, u obzir se uzima samo jedno i to ono koje mu nosi najveći broj bodova.

3. Socijalni status

Prosječni mjesečni prihodi obiteljskog domaćinstva ostvareni posljednja tri mjeseca tekuće godine na osnovi rada, odnosno mirovine po članu obiteljskog domaćinstva ili potvrda nadležnog državnog tijela o godišnjim primanjima (na temelju koje se računa prosjek mjesečne plaće u prethodnoj godini), nosi sljedeći broj bodova:

- ne prelazi 50% - iznosa prosječne plaće u Republici Hrvatskoj 30 bodova

- iznosi od 50,01% - 75% iznosa prosječne plaće u Republici Hrvatskoj 20 bodova

- iznosi od 75,01% - 100% iznosa prosječne plaće u Republici Hrvatskoj 10 bodova

Dodatne bodove ostvaruje kandidat:

-ako kandidat nema oba roditelja 15 bodova

-ako kandidat ima jednog roditelja 10 bodova

-ako je kandidat iz obitelji s troje
i više djece 5 bodova

4. Kandidati s prebivalištem:

- područje Gorskog kotara i otoka 5 bodova

Članak 10.

Ukoliko, po kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom, dva ili više kandidata za dodjelu stipendija ostvare jednak broj bodova, a u Proračunu Primorsko-goranske županije nema osiguranih sredstava, stipendija će se dodijeliti kandidatu koji ima veći broj bodova s osnove socijalnog statusa utvrđenog ovim Pravilnikom.

Članak 11.

Međusobna prava i obveze svakog pojedinog stipendista i Primorsko-goranske županije utvrdit će se ugovorom o stipendiranju.

Ugovorom o stipendiranju utvrdit će se i obveza zapošljavanja svim novoizabranim stipendistima na području Primorsko-goranske županije, počevši od akademske 2014/2015. godine.

Stipendist je dužan pisanim putem obavijestiti nadležno upravno tijelo o završetku studija odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka studija.

Nadležno upravno tijelo će u daljnjih 30 dana utvrditi postojanje deficitarnosti zanimanja na području Primorsko-goranske županije, na način kako je to propisano člankom 3. ovog Pravilnika.

Stipendist je dužan na poziv nadležnog upravnog tijela prijaviti se za zapošljavanje kod pravne/fizičke osobe gdje je utvrđena deficitarnost u roku od 30 dana od zaprimanja poziva.

Stipendist se oslobađa obveze zapošljavanja istekom roka navedenog u prethodnom stavku, odnosno ukoliko do zapošljavanja nije došlo bez njegove krivnje.

Stipendist je dužan provesti na radu najmanje onoliko vremena koliko je primao županijsku stipendiju.

Stipendist koji odbije zaposlenje ili provede na radu manje od utvrđenog vremena, dužan je vratiti cjelokupni iznos primljene stipendije.

Članak 12.

Stipendist koji redovno završi godinu studija u kojoj je primao stipendiju, ima pravo na nastavak primanja stipendije i za narednu godinu studija, uz uvjet da je u prethodnoj godini studija ostvario prosjek ocjena od najmanje 3,00.

Pravo iz prethodnog stavka stipendist može ostvarivati za svaku narednu godinu studija, sve do 31. srpnja završne godine studija.

Članak 13.

Stipendist, koji je ispunio uvjete za nastavak primanja stipendije u narednoj akademskoj godini, može zahtijevati mirovanje primanja stipendije u toj godini, zbog zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga.

Zahtjev za mirovanje primanja stipendije student mora potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom koju je stipendist dužan dostaviti nadležnom upravnom tijelu početkom akademske godine za koju traži mirovanje.

Odluku o mirovanju primanja stipendije donosi Župan na prijedlog nadležnog upravnog tijela.

Mirovanje se može odobriti samo jedanput za vrijeme primanje stipendije.

Članak 14.

U slučaju kada stipendist svojevoljno prekine obrazovanje i u drugim slučajevima kada procijeni da za to postoje opravdani razlozi, župan će obustaviti daljnju isplatu stipendije i obvezati stipendista na povrat cjelokupnog iznosa primljene stipendije uz kamate po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke.

Početak i rokove vraćanja utvrđuje župan s time da vrijeme vraćanja ne može biti dulje od vremena primanja stipendije.

Na zahtjev stipendista i prijedlog nadležnog upravnog tijela župan može stipendista osloboditi vraćanja stipendije u slučajevima kada za to postoje naročito opravdani razlozi.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja (KLASA: 022-04/02-03/20, URBROJ: 2170/01-92-02-20 od 24. listopada 2002. godine), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja (KLASA: 022-04/06-03/26, URBROJ: 2170/1- 04-01-06-10 od 5. listopada 2006. godine), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja (KLASA: 022-04/09-07-12, URBROJ: 2170/1-05-01/6-09- 17 od 24. kolovoza 2009. godine), Dopuna Pravilnika o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja (KLASA: 022-04/09-07-23, URBROJ: 2170/1-05-01/6-09-19 od 9. studenoga 2009. godine), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja (KLASA: 022-04/10-01-43, URBROJ: 2170/1-05-01/ 6-10-27 od 25. listopada 2010. godine) i Izmjene Pravilnika o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja (KLASA: 022-04/13-01/41, URBROJ: 2170/1-0101/6-13-24 od 28. listopada 2013. godine).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/14-01/36

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-14-14

Rijeka, 13. listopada 2014.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=909&mjesto=00001&odluka=171
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr