SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
4

2.

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (»Narodne novine« broj 48/04) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 20. siječnja 2005. godine, donijela je

ODLUKU
o osnivanju Kulturnog vijeća
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice sudjelovanja u izradi nacrta Programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju iz Proračuna Primorsko-goranske županije, u Primorsko-goranskoj županiji osniva se Kulturno vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

Zadaće Vijeća su:

- razmatranje mjera za poticanje i promicanje profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva na području Primorsko-goranske županije;

- predlaganje Županijskoj skupštini mjera za unapređivanje profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva na području Primorsko-goranske županije;

- sudjelovanje u izradi nacrta Programa javnih potreba u kulturi

- na zahtjev župana raspravlja o pojedinim pitanjima s područje kulture i umjetnosti od interesa za Primorsko-goransku županiju radi davanja mišljenja i prijedloga.

Vijeće u svojem području djelovanja posvećuje posebnu pozornost promicanju potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina i njihovom kulturnom stvaralaštvu.

Članak 3.

Vijeće ima devet članova. Za članove Vijeća imenuju se istaknuti kulturni djelatnici i umjetnici, koji zbog poznavanja problematike vezane za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

Članak 4.

Članove Vijeća imenuje Županijska skupština na prijedlog Županijskog poglavarstva.

Upravni odjel za školstvo i društvene djelatnosti pokreće postupak izbora članova Vijeća pozivom institucijama i udrugama iz područja umjetnosti i kulture na podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga osoba za izbor članova Vijeća s područja kulture i umjetnosti kojima se bave.

Rok za podnošenje prijedloga iznosi 15 dana od dana poziva.

Poziv se objavljuje u nekom od javnih glasila koja izlaze na području Primorsko-goranske županije.

Član Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja kulturnog vijeća.

Članak 5.

Vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Član Vijeća koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali bez prava odlučivanja. Smatra se da je član Vijeća neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju, ako se ono odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu osobno sudjeluje.

U radu Vijeća bez prava odlučivanja sudjeluju službenici Upravnog odjela za školstvo i društvene djelatnosti zaduženi za područje rada Vijeća.

O svom radu Vijeće donosi Poslovnik.

Članak 6.

Članovi Vijeća primaju naknadu za svoj rad.

Naknada se isplaćuje nazočnom članu za svaku održanu sjednicu Vijeća.

Visinu naknade utvrđuje župan Primorsko-goranske županije.

Članak 7.

Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine.

Županijska skupština može razriješiti člana Vijeća prije isteka mandata:

- na osobni zahtjev;

- ako neopravdano izostaje sa sjednica Vijeća;

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora.

U slučaju razrješenja člana Vijeća prije isteka mandata imenuje se novi član, kojem mandat traje do isteka mandata razrješenog člana.

Članak 8.

Stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove za Vijeće obavlja Upravni odjel za školstvo i društvene djelatnosti, a sredstva za njegov rad osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/05-02/4

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 20. siječnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=118&mjesto=00001&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr