SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 31. Petak, 17. listopada 2014.
OPĆINA LOKVE

22.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95,21/96,70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,84/11,90/11,144/12 94/13), članka 6. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti, članka 8. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 14/2006) te članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13) Općinsko vijeće Općine Lokve na sjednici održanoj dana 30. rujna. 2014 donosi

ODLUKU
O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNE DJELATNOSTI - DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE LOKVE

Članak 1.

Općina Lokve (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova slijedećem ponuditelju: Komunalno društvo »Lokvarka« d.o.o., Šetalište golubinjak 6., 51 316 Lokve OIB: 38925022583 (u daljnjem tekstu: Koncesionar)

Članak 2.

Ugovorom o koncesiji, čiji je nacrt sastavni dio dokumentacije za nadmetanje za izradu ponude za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Lokve, utvrditi će se prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

Članak 3.

Vrsta koncesije je koncesija za javne usluge čija procijenjena vrijednost je manja od 70.000,00 kn (bez PDV-a)

Predmet koncesije je komunalna djelatnost - obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 4.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na cijelom području Općine Lokve, što podrazumijeva provjeru ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozije, trovanja, te zagađivanja zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje

Članak 5.

Koncesija iz članka 1. Ove Odluke daje se na rok od jedne (5) godine.

Članak 6.

Naknada za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova utvrđuje se u visini od 4.000,00 kn.

Godišnja naknada se plaća tromjesečno u jednakim obrocima u korist proračuna Općine Lokve najkasnije do 15-og u mjesecu po isteku tekućeg tromjesečja.

Članak 7.

Koncesionar je dužan naplaćivati pruženu uslugu prema cijenama iz cjenika, koji cjenik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje za izradu ponude, a koji cjenik čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 8.

Davatelj koncesije mora Koncesionaru ponuditi sklapanje ugovora o koncesiji najkasnije u roku od deset (10) dana od dana donošenje Odluke o davanju koncesije.

Članak 9.

Izabrani ponuditelj je dužan prije sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno prije stupanja na snagu ugovora o koncesiji, dostaviti jamstvo u obliku bjanko zadužnice (solemniziranu) kod javnog bilježnika u visini godišnje naknade za koncesiju, sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (»Narodne novine« broj 115/12), a radi osiguranja naplate naknade za koncesiju te naknade štete koja može nastati zbog neispunjavanja obveza iz ugovora o koncesiji.

Ugovor o koncesiji neće biti sklopljen, odnosno neće stupiti na snagu, ako jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji ne bude dostavljeno davatelju koncesije u roku od 8 dana od poziva davatelja koncesije na dostavu jamstva iz prethodnog stavka.

Članak 10.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Lokve da na temelju ove Odluke, sa Koncesionarom sklopi Ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

Članak 11.

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u »Službenim novinama PGŽ«

Klasa: 363-02/14-01/02

Ur.broj: 2112-02/1-14-1

Lokve, 30. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica
Gordana Božić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr