SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 31. Petak, 17. listopada 2014.
OPĆINA LOKVE

19.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), i članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« 18/13) Općinsko Vijeće Općine Lokve na 10. sjednici održanoj 30. rujna 2014. god. donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se dio nekretnine na k.č. br. 3387, k.o. Lokve, koja čini novu parcelu k.č. br. 4770/10 u površini od 45 m2 u k.o. Lokve (Prilog: prema prijedlogu parcelacijskog elaborata izrađenog po ovlaštenom geodetu ing. Nenadu Vidmar od 06. svibnja 2014. god. i sastavni je dio ove Odluke), ne koristi kao javno dobro, već je u naravi nad tom površinom izgrađena obiteljska kuća te formirana okućnica, pa se isključuje iz opće uporabe.

Članak 2.

Nekretnini iz članka 1. ove Odluke, k.č. br. 4770/10 u k.o. Lokve u površini od 45 m2 ukida se status javnog dobra, pa će Općinski sud u Delnicama-Zemljišno knjižni odjel temeljem ove Odluke izvršiti brisanje statusa javnog dobra na istima i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Lokve.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 943-01/14-01/10

Ur.broj: 2112-02/1-14-1

Lokve, 30. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica
Gordana Božić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=908&mjesto=51316&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr