SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 31. Petak, 17. listopada 2014.
OPĆINA FUŽINE

44.

Na temelju članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) koji se primjenjuje temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU 10) ugostiteljsko - turističke zone »Bajer« (T26) (»Službene novine PGŽ«, broj 15/12) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine PGŽ«, broj 12/09, 30/ 09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj 15. listopada 2014. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU 10) ugostiteljsko-turističke zone »Bajer« (T26)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja (UPU 10) ugostiteljsko - turističke zone »Bajer« (T26) - u nastavku teksta: UPU 10, kojim se, na temelju Prostornog plana uređenja Općine Fužine- u nastavku teksta: PPUO Fužine, detaljnije određuje prostorni razvoj područja obuhvata s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina.

(2) Prostorni obuhvat UPU 10 utvrđen je PPUO-om Fužine i obuhvaća izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko - turističke namjene planske oznake T26.

(3) Područje obuhvata UPU 10 ima površinu od oko 7,6 hektara.

(4) UPU 10 se u cijelosti provodi neposredno.

Članak 2.

(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »Urbanistički plan uređenja (UPU 10) ugostiteljsko - turističke zone »Bajer« (T26)« koji se sastoji od:

1. TEKSTUALNI DIO PLANA - Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

1.1. Ugostiteljsko - turistička namjena

1.2. Javne zelene površine

1.3. Površine infrastrukturnih sustava

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

2.1. Namjena građevina

2.2. Veličina i izgrađenost građevinske čestice

2.3. Način gradnje, veličina i smještaj građevine na građevinskoj čestici

2.4. Oblikovanje građevina

2.5. Uređenje građevinske čestice

2.6. Prometno i komunalno opremanje građevinske čestice

3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunalne i mreže elektroničkih komunikacija

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

5.2. Uvjeti gradnje mreže elektroničkih komunikacija

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

6. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno - povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Postupanje s otpadom

9. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

9.1. Zaštita okoliša

9.2. Zaštita od prirodnih i drugih nesreća

9.3. Zaštita od požara

10. Mjere provedbe

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

10.2. Rekonstrukcija građevina

2. GRAFIČKI DIO PLANA - kartografski prilozi u mjerilu 1 : 5.000:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2. A. Prometna i ulična mreža

2. B. Elektroničke komunikacije i energetski sustav

2. C. Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

2. D. Uređenje vodotoka i voda

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

3. A. Uvjeti korištenja

3. B. Oblici korištenja

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

3. OBAVEZNI PRILOZI PLANA

-Obrazloženje plana

-Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja

-Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštovani u izradi Plana

-Zahtjevi i mišljenja nadležnih javnopravnih tijela

-Izvješće o javnoj raspravi

-Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti nadležnih javnopravnih tijela

-Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana

-Sažetak za javnost

(2) Elaborat iz stavka 1. ovog članka izradila je tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, registrirana za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

Članak 3.

(1) Osnovna namjena i način korištenja prostora te razgraničenje, razmještaj i veličina pojedinih površina prikazani su kartografskim prikazom broj 1. »KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA« u mjerilu 1:5.000.

(2) Na području obuhvata UPU 10 planirane su namjene kako slijedi:

-ugostiteljsko - turistička namjena (planska oznaka T1, T2-1, T2-2, T3)

-zelene površine (planska oznaka Z, Z1)

-vodne površine (planska oznaka V)

-površina infrastrukturnih sustava (planska oznaka IS)

(3) Detaljno razgraničenje građevnih čestica za pojedini zahvat u prostoru odredit će se lokacijskim uvjetima pri čemu prilikom razgraničenja prostora granice ne smiju ići na štetu javnog prostora.

Članak 4.

(1) Katastarska čestica nedovoljne površine, koja se nalazi unutar zone na kojoj je dopuštena gradnja i ima pristup sa prometne površine, može se koristiti za gradnju samo uz uvjet prethodnog spajanja sa okolnim česticama iste namjene radi formiranja građevne čestice najmanje propisane veličine.

(2) Ukoliko se dio katastarske čestice nalazi na prostoru određenom za gradnju, a površina tog dijela odgovara uvjetima za osnivanje građevne čestice propisanim UPU- om 10, može se predmetni dio formirati kao građevna čestica.

1.1. Ugostiteljsko - turistička namjena

Članak 5.

(1) Površine ugostiteljsko - turističke namjene uključuju prvenstveno sadržaje namijenjene turističkoj namjeni i prateće djelatnosti kako slijedi:

-hotel (planska oznaka T1)

-turističko naselje (planska oznaka T2-1, T2-2)

-kamp (planska oznaka T3)

(2) U sklopu ugostiteljsko - turističke zone »Bajer« planiraju se smještajne građevine i prateći sadržaji više kategorije, koje su položajem, veličinom i visinom u skladu s obilježjima prirodnog okruženja.

(3) Na području ugostiteljsko - turističke namjene iz stavka 1. ovoga članka na zasebnim građevnim česticama mogu se graditi i uređivati:

-kolne i pješačke površine

-parkovne i javne zelene površine

-objekti i uređaji komunalne infrastrukture.

1.2. Javne zelene površine

Članak 6.

(1) Javne zelene površine uključuju površine javnog zelenila koje se uređuju kao javni park (planska oznaka Z1), odnosno zaštitne zelene površine (planska oznaka Z) i nalaze se primarno u funkciji zaštite, odmora i rekreacije.

(2) U sklopu zelenih površina iz stavka 1. ovoga članka se u pravilu zadržava i uređuje postojeća vrijedna vegetacija uz mogućnost uređenja pješačkih puteva i staza, odmorišta i dječjih igrališta.

1.3. Vodne površine

Članak 7.

(1) Vodne površine uključuju dio površine akumulacijskog jezera Bajer i dvije manje jaruge koje utječu u akumulaciju Bajer.

(2) Svi zahvati u inundacijskom području mogu se vršiti samo sukladno posebnom zakonu o vodama i uz suglasnost Hrvatskih voda.

1.4. Površine infrastrukturnih sustava

Članak 8.

(1) Površine infrastrukturnih sustava (planska oznaka IS) obuhvaćaju koridore namijenjene izgradnji prometnica uključivo trase komunalne infrastrukture kako slijedi:

-kolne površine (planska oznaka IS1)

-kolno - pješačke površine (planska oznaka IS2)

-pješačke površine (planska oznaka IS3)

-parkirališne površine (planska oznaka IS4)

-trafostanica (planska oznaka IS5)

(2) Unutar prometnih koridora vode se kolnik, pješački pločnici i pojas zaštitnog zelenila.

(3) Na površinama infrastrukturnih sustava ne mogu se graditi građevine koje nisu vezane s funkcijom prometne ili komunalne infrastrukture.

(4) Iznimno, komunalnu infrastrukturnu mrežu i uređaje moguće je graditi i na površinama svih ostalih namjena, uz uvjet da se do građevina i uređaja osigura neometani pristup za njihovo održavanje.

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

2.1. Namjena građevina

Članak 9.

(1) Na području obuhvata UPU 10 mogu se graditi građevine ugostiteljsko - turističke namjene namijenjene smještaju i prehrani (hoteli, pansioni, odmarališta, turistička naselja, vikend naselja, kamp i slično) s pratećim i pomoćnim sadržajima.

(2) UPU-om 10 su planirani sljedeći sadržaji ugostiteljsko - turističke namjene:

-hotel (planska oznaka T1)

-turističko naselje (planska oznaka T2-1, T2-2)

-kamp (planska oznaka T3)

(3) Prateći i pomoćni sadržaji koje je moguće graditi u zoni ugostiteljsko - turističke namjene su:

-ugostiteljski sadržaji: restoran, bar, kavana, disco - klub

-rekreacijski sadržaji: wellness centar, bazen, teretana

-garaže

-ostali prateći i pomoćni sadržaji (poslovni, trgovački, uslužni, ugostiteljski, zabavni i športsko - rekreacijski).

(4) Na građevnoj čestici u sklopu turističkog naselja »Bajer« može se graditi jedna ili više građevina ugostiteljsko - turističke namjene i prateći sadržaji.

(5) Prateći i pomoćni sadržaji mogu biti u jednoj građevnoj cjelini ili odvojeno kao posebne građevine i ne smiju ometati osnovnu ugostiteljsko - turističku namjenu. Površina svih pratećih sadržaja unutar građevne čestice može iznositi ukupno najviše 30% građevinske bruto površine (GBP), odnosno najmanje 70% sadržaja mora se odnositi na osnovnu ugostiteljsko - turističku namjenu.

(6) Unutar obuhvata UPU 10 nije kao prateći sadržaj dopuštena gradnja gospodarskih proizvodnih sadržaja, bez obzira na mogući stupanj mogućeg zagađenja okoliša.

(7) Na području obuhvata UPU 10 ne može se planirati stambena gradnja.

Članak 10.

U sklopu građevnih čestica ugostiteljsko - turističke namjene na području obuhvata UPU 10 moguće je uređenje:

-otvorenih igrališta rekreacijske namjene (npr. bazeni, igrališta za tenis, mini - golf i slično),

-slobodnih površina za rekreaciju,

-uređenih zelenih površina s parkovnim građevinama (nadstrešnice, paviljoni, fontane i slično),

-pješačkih i kolnih komunikacija, površina za promet u mirovanju i slično.

Članak 11.

(1) Na području obuhvata UPU 10 u sklopu turističkog naselja »Bajer« na parceli najmanje veličine 2.000 m2 planirana je gradnja hotela kapaciteta najmanje 60 ležaja sa pratećim sadržajima (planska oznaka T1).

(2) U sklopu građevine iz stavka 1. ovog članka planiraju se smještajne jedinice, te prateći sadržaji koji uključuju: prijemni hol s recepcijom, ugostiteljske sadržaje (restoran, cafe i slično) te ostale prateće sadržaje (trgovački, uslužni, zabavni, poslovni, sadržaji i slično).

(3) U sklopu parcele hotela moguće je uređenje parkirališta, šetališta, bazena i športsko - rekreacijskih sadržaja na otvorenom.

(4) Parkirališne potrebe hotela zadovoljavaju se u dijelu prostora obuhvata koji se nalazi u području koje je ugroženo poplavnom linijom vodnog vala.

Članak 12.

(1) Na području obuhvata UPU 10 u sklopu turističkog naselja »Bajer« planirana je gradnja:

-privatnih vila na parcelama veličine od najmanje 800 m2 (planska oznaka T2-1)

-privatnih vila na parcelama veličine od najmanje 1.600 m2 (planska oznaka T2-2)

(2) Privatne vile mogu biti izgrađene kao jedinstveni luksuzni stambeni prostor visoke kategorije. Planiran je visok nivo opremljenosti vila koji, osim stambene površine, uključuje mogućnost gradnje i uređenje pratećih sadržaja kao što su otvoreni ili zatvoreni bazeni, te različiti prateći prostori koji se mogu uklopiti u planirane gabarite izgradnje.

(3) Izgrađena tlocrtna površina svih građevina koje se grade na građevnoj čestici u zoni T2-1 može biti najviše 120 m2. Privatna vila u zoni T2-1 može imati najviše do 2 stambene jedinice visoke kategorije.

(4) Na građevnoj čestici u zoni T2-2 može se graditi jedna ili više građevina osnovne namjene (privatne vile) sa pratećim sadržajima pod uvjetom da sve građevine koje se grade na predmetnoj građevnoj čestici zadovoljavaju sve uvjete propisane ovom Odlukom (visina i etažnost, koeficijent izgrađenosti i iskorištenosti) ali koje su spojene podzemnom suhom vezom.

(5) Građevine u sklopu zona iz stavka 1. ovog članka (privatne vile) namijenjene su isključivo smještaju, te u njima nema drugih sadržaja (npr. poslovni, trgovački, uslužni, ugostiteljski i ostali sadržaji).

Članak 13.

(1) U dijelu područja obuhvata UPU 10 koji se nalazi u području koje je ugroženo poplavnom linijom vodnog vala koji nastaje kao posljedica iznenadnog rušenja hidroakumulacijskih brana Bajer i Lepenica planiran je smještaj kampa ukupnog kapaciteta najviše 200 ležaja (planska oznaka T3).

(2) U dijelu prostora kampa koji se nalazi u ugroženom području nije dozvoljena čvrsta gradnja, no moguće je uređenje prostora za smještaj na otvorenom uz korištenje vlastite ili iznajmljene pokretne opreme za kampiranje (šatori, kamp prikolice i kućice, karavan, kamper i slično), te interna prometna i prateća infrastrukturna mreža kampa. Moguće je opremanje dijela kampa u ugroženom području urbanom opremom, javnom rasvjetom te montažnom građevinom sa sanitarnim čvorom najveće tlocrtne površine 30,0 m2.

(3) U dijelu prostora kampa koji se nalazi izvan ugroženog područja, osim sadržaja iz prethodnog stavka ovog članka, moguća je gradnja i uređenje čvrstih građevina u funkciji kampa (ulazni prostor s recepcijom, sanitarni objekt, iznajmljivanje opreme i slično), te ostalih pratećih trgovačkih, ugostiteljskih, zabavnih, poslovnih, uslužnih, športsko - rekreacijskih i ostalih sadržaja.

2.2. Veličina i izgrađenost građevinske čestice

Članak 14.

(1) Građevinske čestice formiraju se od većih ili manjih vlasničkih čestica i moraju imati površinu i oblik koji omogućava njihovo korištenje i izgradnju u skladu s predviđenom namjenom.

(2) Površina građevne čestice na području obuhvata UPU 10:

-u zoni T1 - ne može biti manja od 2.000 m2

-u zoni T2-1 - ne može biti manja od 800 m2

-u zoni T2-2 - ne može biti manja od 1.600 m2

(3) Najveća dopuštena površina građevne čestice nije ograničena.

Članak 15.

(1) Koeficijent izgrađenosti građevinske čestice (Kig) na području obuhvata UPU 10 može iznositi:

-u zoni T1 - najviše 0,5

-u zoni T2-1 - najviše 0,15, odnosno izgrađena tlocrtna površina na građevnoj čestici u zoni T2-1 može biti najviše 120 m2

-u zoni T2-2 - najviše 0,3

-u zoni T3 - najviše 0,2

(2) Koeficijent izgrađenosti građevinske čestice (Kig) u smislu ove Odluke definiran je kao odnos izgrađene površine zemljišta pod svim građevinama i ukupne površine građevne čestice pri čemu se je zemljište pod građevinom vertikalna projekcija svih dijelova građevine, osim balkona, na građevnu česticu. U izgrađenu površinu ne ulaze cisterne, septičke jame, spremnici plina i slične građevine, ukoliko su ukopane u zemlju i obrađene kao okolni teren, te terase na terenu i parkirališne površine ali samo ako nisu konstruktivni dio podzemne etaže.

(3) Obračun dopuštenog koeficijenta izgrađenosti obuhvaća sve građevine koje se grade na predmetnoj građevnoj čestici.

Članak 16.

(1) Koeficijent iskorištenosti građevinske čestice (Kis) na području obuhvata UPU 10 može iznositi:

-u zoni T1 - najviše 1,5

-u zoni T2-2 - najviše 1,2

-u zoni T2-1 i T3 - najviše 0,5

(2) Iznimno, najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti za građevine koje imaju dvije (2) podzemne etaže iznosi 2,0.

(3) Koeficijent iskorištenosti građevinske čestice (Kis) u smislu ove Odluke definiran je kao odnos ukupne (bruto) razvijene površine nadzemnih etaža i površine građevne čestice.

(4) Obračun dopuštenog koeficijenta iskorištenosti obuhvaća sve građevine koje se grade na predmetnoj građevnoj čestici.

2.3. Način gradnje, veličina i smještaj građevine na građevinskoj čestici

Članak 17.

(1) Na građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina ugostiteljsko - turističke namjene sa pratećim sadržajima i/ili građevinama (poslovni, uslužni, javni i društveni, športsko - rekreacijski, pomoćni i drugi sadržaji).

(2) Prateći sadržaji mogu biti u građevnoj cjelini građevine ugostiteljsko - turističke namjene ili odvojeno kao posebna građevina.

Članak 18.

(1) Građevine na području obuhvata UPU 10 mogu se graditi kao samostojeće.

(2) Iznimno, prateće i pomoćne građevine mogu se graditi prislonjene uz druge građevine na istoj građevinskoj čestici.

Članak 19.

(1) Udaljenost građevina od regulacijskog pravca ulice mora biti najmanje 6,0 m.

(2) Građevine koje će se graditi uz županijsku cestu ne smiju biti od nje udaljene manje od udaljenosti određene posebnim uvjetima županijske uprave za ceste.

(3) Iznimno, na terenima s nagibom prirodnog terena većim od 12% i gdje oblik građevne čestice zadovoljava ostale uvjete za gradnju, ali ne omogućuje izgradnju na udaljenosti koja je propisana stavkom 1. ovog članka, udaljenost od nerazvrstane ceste može biti i manja, prema posebnim uvjetima nadležne pravne osobe za upravljanje predmetnom cestom. U tom se slučaju na regulacijskom pravcu mogu graditi samo prizemne građevine (visina s ulične strane).

(4) Najmanja udaljenost građevina od međa susjednih građevinskih čestica je pola visine (h/2) ali ne manje od 3,0 m, računajući od istaka na fasadi.

(5) Iznimno, terase, otvorena stubišta, rampe za pristup invalida i sl. u razini terena ili do max 60 cm iznad razine terena mogu se graditi i na udaljenosti manjoj od 3,0 m od međe ali na način da se na jednoj strani građevne čestice osigura nesmetan prilaz na stražnji dio građevne čestice najmanje širine 3,0 m.

Članak 20.

(1) Najveći dozvoljeni broj nadzemnih etaža građevina je:

-za građevine ugostiteljsko - turističke namjene u sklopu zona T1 i T2-2 - najviše četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža obavezno oblikuje kao potkrovlje (S+Pr+1K+Pk),

-za građevine ugostiteljsko - turističke namjene u sklopu zona T2-1 i T3 - najviše dvije nadzemne etaže, pri čemu se druga etaža obavezno oblikuje kao potkrovlje (Pr+Pk),

-za prateće sadržaje koji se grade kao samostalne građevine - najviše dvije nadzemne etaže, pri čemu se druga etaža oblikuje kao potkrovlje (Pr+Pk),

-galerijski prostori u potkrovlju ne smatraju se etažom, ukoliko ne zauzimaju više od 60% neto površine etaže.

(2) Dijelovi (etaže) građevine su: podrum (Po), suteren (S), prizemlje (Pr), kat (K) i potkrovlje (Pk), pri čemu se nadzemnom etažom u smislu ove Odluke smatraju suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

(3) Ako geotehnički uvjeti to dopuštaju ispod dijela građevine ili ispod cijele građevine moguća je izgradnja suterena i najviše dvije (2) podzemne etaže (podrum).

Članak 21.

(1) Najveća dopuštena visina građevina je:

-za građevine ugostiteljsko - turističke namjene u sklopu zona T1 i T2-2 - najviše 11,2 m,

-za građevine ugostiteljsko - turističke namjene u sklopu zona T2-1 i T3 - najviše 6,0 m,

-za prateće sadržaje koji se grade kao samostalne građevine - najviše 6,0 m.

(2) Izvan navedenih gabarita mogu se izvoditi pojedini elementi kao dimnjaci, požarni zidovi i slično.

(3) Visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija je visina propisana PPUO-om Fužine.

(4) Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena).

2.4. Oblikovanje građevina

Članak 22.

(1) Građevine i prateći sadržaji na području obuhvata UPU 10 moraju se položajem i veličinom te elementima oblikovanja prilagoditi ambijentalnim vrijednostima i prirodnom okolišu, pri čemu je potrebno u najvećoj mogućoj mjeri sačuvati postojeći biljni fond i konfiguraciju terena te naglasiti kvalitetne vizure.

(2) Krovište građevina mora biti koso, nagiba između 25Ê i 45Ê.

(3) Dio krovnih ploha može se koristiti i kao prohodna terasa (otvorena krovišta), pri čemu je dio prohodne terase moguće ozeleniti.

(4) Na krovište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljavanje te kolektore sunčeve energije (sunčani prijetvornici). Smještaj sunčanih prijetvornika treba biti takav da ne narušavaju ambijentalne vrijednosti naselja i okoliša.

(5) Građevine u sklopu zone T2-1 i T3 potrebno je oblikovati naglašeno u duhu tradicijske ambijentalne goranske arhitekture s obaveznom uporabom autohtonih materijala u vanjskoj obradi pročelja i krovišta (drvo, kamen, opeka, biber crijep i slično), pri čemu kao materijal dominira drvo.

(6) Građevine u sklopu zona T1 i T2-2 moguće je slobodnije oblikovati u duhu suvremenih arhitektonskih rješenja, pri čemu je u vanjskoj obradi pročelja i krovišta obavezna primjena autohtonih materijala (drvo, kamen, opeka, biber crijep i slično), pri čemu kao materijal dominira drvo.

(7) Pročelja građevina u sklopu zona T1 i T2-2 koje se grade u okviru maksimalne dopuštene visine moraju biti izlomljena po etažama.

2.5. Uređenje građevinske čestice

Članak 23.

(1) U sklopu građevnih čestica ugostiteljsko - turističke namjene moguće je uređenje:

-sadržaja športsko - rekreacijske namjene (npr. bazeni, igrališta za tenis, mini - golf i slično)

-slobodnih površina za rekreaciju

-uređenih zelenih površina s parkovnim građevinama (nadstrešnice, paviljoni, fontane i slično)

-terasa, pješačkih i kolnih komunikacija, površina za promet u mirovanju i slično.

(2) Prilikom uređenja građevinske čestice treba u najvećoj mjeri očuvati prirodno oblikovani teren. Uređenje građevne čestice ne smije kroz usmjeravanje oborinskih voda, nasipavanje terena ili iskope negativno utjecati na okolne građevne čestice ili građevine, odnosno prometne površine.

(3) Najmanje 50% površine građevinske čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi, parkovno - pejzažno i prirodno zelenilo. Pri hortikulturnom uređenju potrebno je koristiti autohtone biljne vrste te prirodne materijale.

(4) Postojeće kvalitetno visoko zelenilo treba u što većoj mjeri sačuvati i uklopiti u uređenje zelenih površina na građevnoj čestici.

Članak 24.

(1) Ograde, gdje je to potrebno, grade se od prirodnih materijala (drvo, kamen, živica ili slično). Visina ograde je najviše 1,5 m, pri čemu neprozirni (puni) dio ograde ne smije biti viši od 0,4 m.

(2) Iznimno, neprozirni dio ograde može biti viši od 0,4 m ako je riječ o prirodnoj živici.

(3) Iznimno, ograde mogu biti više od 1,5 m, ali samo kada je to nužno radi zaštite ili načina korištenja predmetne građevine.

(4) Potporne zidove, terase i sl. treba izvesti tako da se ne narušava izgled okoliša. Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 1,5 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada ga je potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

2.6. Prometno i komunalno opremanje građevinske čestice

Članak 25.

(1) Građevna čestica mora imati osiguran pristup sa prometne površine sa priključkom na sustave komunalne infrastrukture.

(2) Priključivanje građevnih čestica na prometne površine i komunalne građevine izvodi se u pravilu na odgovarajućim mjestima duž regulacijske linije, a priključivanje na komunalne građevine moguće je po potrebi izvesti i na odgovarajućim mjestima duž dvorišnih međa.

(3) Za podrumski, odnosno suterenski dio građevine može se izvesti kolno - pješački pristup (rampa, stepenište i sl.) pri čemu se kota tog pristupa ne računa kao najniža kota uređenog terena prilikom određivanja najviše visine građevine.

(4) Priključivanje građevina na komunalnu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, plinska, elektroenergetska i mreža elektroničkih komunikacija) obavlja se na način pripisan od nadležne komunalne organizacije odnosno distributera.

(5) Obavezan je priključak građevina na sustav javne odvodnje. Iznimno, do izgradnje sustava javne odvodnje moguće je planirati vlastiti zatvoreni sustav odvodnje s pročišćavanjem.

Članak 26.

(1) Na svakoj građevnoj čestici potrebno je osigurati potreban broj parkirališno - garažnih mjesta u skladu s normativima koji su utvrđeni ovom Odlukom.

(2) Iznimno, za hotel (planska oznaka T1) parkirališta se mogu uređivati i graditi i na drugoj građevnoj čestici u radijusu od 200 m i to isključivo istovremeno sa gradnjom predmetne građevine.

3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

Članak 27.

(1) Na području obuhvata UPU 10 nije planirana gradnja građevina javnih i društvenih djelatnosti.

(2) Iznimno, u sklopu građevina ugostiteljsko - turističke namjene mogu se smještavati prostori za javne i društvene djelatnosti.

(3) Prostori iz prethodnog stavka ovoga članka uređuju se prema uvjetima koji su UPU-om 10 propisani za gradnju u zonama ugostiteljsko - turističke namjene.

4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

Članak 28.

Na području obuhvata UPU 10 nije planirana gradnja građevina stalnog stanovanja.

5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunalne i mreže elektroničkih komunikacija

Članak 29.

(1) UPU-om-10 su osigurane površine za razvoj prometne, komunalne i elektroničke komunikacijske infrastrukturne mreže sa pripadajućim građevinama i površinama.

(2) Detaljno određivanje trasa iz stavka 1. ovog članka, unutar koridora koji su određeni UPU-om 10, utvrđuje se lokacijskim uvjetima i projektnom dokumentacijom, vodeći računa o konfiguraciji tla, zaštiti okoliša, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

(3) Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina i uređaja iz stavka 1. ovog članka potrebno je pridržavati se važećih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih građevina i uređaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

(4) Mjesto i način priključenja građevina na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, elektroenergetska, plinska i mreža elektroničkih komunikacija) omogućeno je duž regulacijskog pravca građevne čestice i obavlja se na način pripisan od nadležne komunalne organizacije, odnosno distributera.

Članak 30.

(1) Na području obuhvata UPU 10 nije moguća interpolacija javne prometne mreže izvan prometnih koridora označenih kartografskim prikazima, ali se u sklopu pojedinih građevnih čestica mogu graditi i uređivati interne prometne površine.

(2) Iznimno, komunalnu i telekomunikacijsku infrastrukturnu mrežu moguće je graditi i na drugim površinama od onih utvrđenih UPU-om 10, pod uvjetom da se time ne narušavaju uvjeti korištenja tih površina te da se do predmetnih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena.

(3) Građevne čestice građevina infrastrukturnih sustava (npr. trafostanice i slično) mogu imati najmanju površinu jednaku tlocrtnoj veličini građevine, te po potrebi kolni pristup ili pravo služnosti do prometne površine. Ukoliko se građevine infrastrukturnih sustava postavljaju na javnu površinu ili na građevnu česticu neke druge građevine, ne mora se formirati posebna građevna čestica.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

5.1.1. CESTOVNI PROMET

Članak 31.

(1) Prometnu i uličnu mrežu treba graditi u koridorima i profilima koji su prikazani na kartografskom prikazu broj 2.A. »PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - Prometna i ulična mreža« u mj. 1:5.000.

(2) Unutar prometnih površina mogu se graditi i uređivati kolne i pješačke površine, javna parkirališta, zaštitno zelenilo, infrastrukturni objekti i uređaji i slično.

(3) Prometne površine u području obuhvata UPU 10 omogućavaju odvijanje kolnog prometa, osiguravaju kolni pristup građevinama kao i pristup interventnim, komunalnim i dostavnim vozilima, te osiguravaju prostor za polaganje komunalne i druge infrastrukture u prometnim koridorima. Prije izgradnje ulica u njihovom planiranom koridoru, potrebno je izgraditi vodove komunalne infrastrukture, u skladu sa planiranim trasama.

(4) Parcelacionim će se elaboratom utvrditi prometni koridori, te se time osigurati priključak svih planiranih građevnih čestica na javni put. Prometni koridor s javnim parkiralištima, pješačkim površinama i pripadajućim pojasom zaštitnog zelenila predstavlja javni prostor, te stoga čini jedinstvenu parcelu.

(5) Prometne površine se mogu po potrebi proširiti radi formiranja raskrižja, prilaza raskrižju, ugibališta, okretišta i slično.

(6) Priključak hotela (planska oznaka T1) i kampa (planska oznaka T3) osiguran je sa županijske ceste ŽC 5062 na temelju posebnih uvjeta i uz suglasnost nadležne županijske uprave za ceste. Iznimno, priključak hotela može biti osiguran i sa interne prometnice najmanje širine 7,0 m (kolnik za dvosmjerni promet širine 5,5 m + jednostrani pješački pločnik širine 1,5 m).

(7) Priključak objekata u sklopu turističkog naselja (planska oznaka T2-1 i T2-2) može biti osiguran sa interne prometnice najmanje širine 7,0 m (kolnik za dvosmjerni promet širine 5,5 m + jednostrani pješački pločnik širine 1,5 m) i/ili sa kolno - pješačke prometnice najmanje širine 5,5 m.

Članak 32.

(1) Izgradnja priključka na županijsku cestu ŽC 5062 izvodi se na temelju projektne dokumentacije odobrene od županijske uprave za ceste sukladno posebnim propisima.

(2) Zaštitni pojas županijske ceste ŽC 5062 određen je u širini od 15,0 m od vanjskog ruba zemljišnog pojasa ceste. Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju u navedenom zaštitnom pojasu investitor je sukladno posebnim propisima dužan prethodno ishoditi posebne uvjete građenja od nadležne županijske uprave za ceste.

(3) Na županijskoj cesti ŽC 5062 moguće je odvijanje javnog autobusnog prometa, te je u sklopu predmetnog prometnog koridora, i u skladu s posebnim uvjetima građenja nadležne županijske uprave za ceste, moguće urediti ugibalište s autobusnim stajalištem.

Članak 33.

(1) U koridoru županijske ceste ŽC 5062 planirana je gradnja biciklističke staze za dvosmjerni promet širine 1,6 m + zaštitni pojas 1,5 m.

(2) U koridorima ostalih ulica nije predviđena gradnja odvojenih biciklističkih staza.

5.1.2. JAVNA PARKIRALIŠTA I GARAŽE

Članak 34.

(1) Potreban broj parkirališnih i garažnih mjesta (broj PGM) uređuje se obavezno na građevnoj čestici predmetne građevine i ovisi o vrsti i namjeni prostora.

(2) Iznimno, ukoliko za hotel (planska oznaka T1) nije moguće osigurati prostor za parkiranje i garažiranje vozila na građevnoj čestici, parkiralište hotela se može urediti i graditi i na drugoj građevnoj čestici (u radijusu 200 m) ali isključivo istovremeno sa gradnjom predmetne građevine.

(3) Ovisno o vrsti i namjeni prostora potrebno je osigurati najmanje:

-za hotel, pansion, motel - 20 do 40 PGM na 1.000 m2 GBP

-za urede i ostale poslovne sadržaje - 10 do 20 PGM na 1.000 m2 GBP

-za trgovine - 20 do 40 PGM na 1.000 m2 GBP

(4) Potreban broj parkirališno - garažnih mjesta za ostale prateće sadržaje na građevnoj čestici ugostiteljsko - turističke namjene određuje se prema normativima PPUO Fužine.

Članak 35.

(1) Za potrebe posjetitelja moguće je uz ulice ili na posebnim površinama graditi javna parkirališta.

(2) Ukoliko je to moguće, kod projektiranja i gradnje javnih parkirališta potrebno je predvidjeti njihovo ozelenjavanje i to u pravilu visokim zelenilom (drvored u rasteru parkirališnih mjesta, zeleni pojas s drvoredom ili slično rješenje).

(3) Na javnim parkiralištima potrebno je osigurati potreban broj parkirališnih mjesta za vozila osoba s teškoćama u kretanju u skladu s posebnim propisom.

Članak 36.

(1) Na području obuhvata UPU 10 nije predviđena gradnja javnih garaža.

(2) Garaže za potrebe pojedinih sadržaja mogu se graditi na građevnoj čestici predmetne građevine i to u sklopu osnovne građevine ili kao zasebna građevina.

(3) Garažni prostori koji se nalaze potpuno ukopani u podrumskoj etaži ne računaju se u izgrađenost građevne čestice.

Članak 37.

Parkiranje teretnih vozila na području obuhvata UPU 10 nije dopušteno.

5.1.3. PJEŠAČKE POVRŠINE

Članak 38.

(1) UPU-om-10 je planirano uređenje pješačkih površina u skladu s kartografskim prikazom broj 2.A.»PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - Prometna i ulična mreža« u mj. 1:5.000.

(2) Najmanja širina pješačkih staza na području obuhvata UPU 10 je 1,5 m.

(3) Javne pješačke površine na području obuhvata UPU 10 moraju biti uređene prema važećim standardima u smislu urbane opreme, oblikovanja i finalne obrade partera.

(4) Na javnim pješačkim površinama moguće je postavljanje odgovarajuće urbane opreme (putokazi i druge oznake, odmorišta s klupama, rasvjetni elementi, koševi za otpatke, nadstrešnice i slično), uz uvjet da ne ometaju odvijanje pješačkog i kolnog prometa.

5.1.4. VODNI PROMET

Članak 39.

(1) Kartografskim prikazom broj 2.A. »PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - Prometna i ulična mreža« uz akumulaciju Bajer i obalnu šetnicu planirano je uređenje manjeg pristaništa za turističko - izletničke i športsko - rekreacijske brodove i plovila.

(2) U sklopu pristaništa nije predviđena gradnja čvrstih građevina. Kopneni dio pristaništa moguće je opremiti urbanom opremom (klupe, koševi za smeće, zaštitne ograde, informativni panoi, orijentacijske oznake i sl.), javnom rasvjetom te montažnom građevinom sa sanitarnim čvorom najveće tlocrtne površine 30,0 m2.

5.1.5. UVJETI ZA KRETANJE OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Članak 40.

(1) Sve javne prometne i komunikacijske površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih i urbanističkih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva, bez obzira na dob i vrstu poteškoća u kretanju.

(2) U projektiranju građevina i prometnica potrebno je primjenjivati propise i normative u svrhu sprečavanja nastajanja urbanističko - arhitektonskih barijera.

(3) Na raskrižjima i drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, bicikliste i osobe s teškoćama u kretanju, moraju se ugraditi spušteni rubnjaci.

5.2. Uvjeti gradnje mreže elektroničkih komunikacija

Članak 41.

(1) Planirana mreža elektroničkih komunikacija prikazana je u kartografskom prikazu broj 2.B. »PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - Elektroničke komunikacije i energetski sustav« u mjerilu 1:5.000.

(2) Priključak na kabelsku kanalizaciju nepokretne elektroničke komunikacijske mreže osigurat će se za sve građevinske čestice na području obuhvata UPU 10.

(3) UPU-om 10 se u planiranim ulicama osiguravaju koridori za gradnju podzemne distributivne telefonske kanalizacije (DTK) do svih planiranih građevina. Trase mreže elektroničkih komunikacija iz stavka 1. ovog članka su načelne i konačno će se odrediti u postupku utvrđivanja lokacijskih uvjeta, prema važećim propisima i stvarnim mogućnostima na terenu.

(4) Gradnja osnovnih postaja za potrebe mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području obuhvata UPU 10 nije planirana.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 42.

(1) Uvjeti i način gradnje komunalne infrastrukturne mreže prikazani su u kartografskom prikazima broj 2.B. »PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - Elektroničke komunikacije i energetski sustav«, 2.C. »PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda« i 2.D. »PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - Uređenje vodotoka i voda« u mjerilu 1:5.000.

(2) Komunalnu infrastrukturnu mrežu (vodoopskrba, odvodnja, elektroenergetska i plinska mreža) potrebno je, u pravilu, graditi podzemno u koridorima prometnica.

(3) Iznimno, komunalnu infrastrukturnu mrežu moguće je graditi i na površinama ostalih namjena pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena.

(4) Položaj vodova i uređaja komunalne infrastrukturne mreže iz stavka 1. ovog članka načelan je i konačno će se odrediti u postupku izdavanja lokacijskih uvjeta, prema važećim propisima i stvarnim mogućnostima na terenu. Kroz detaljna projektna rješenja ili tijekom usklađenja sa drugim infrastrukturnim sustavima, moguća su odstupanja ukoliko se utvrde povoljniji parametri.

(5) Prije izgradnje ulica u njihovom planiranom koridoru, odnosno poprečnom presjeku, potrebno je izgraditi vodove komunalne infrastrukture, u skladu sa planiranim trasama.

(6) Iz infrastrukturnog se koridora izvode odvojci - priključci pojedinih građevina na pojedine komunalne instalacije. Priključivanje građevina na komunalnu infrastrukturu obavlja se na način propisan od nadležnog distributera odnosno koncesionara.

5.3.1. VODOOPSKRBA

Članak 43.

(1) U skladu s PPUO Fužine na području obuhvata UPU 10 rezerviran je koridor za vodoopskrbni cjevovod koji spaja vodospremu »Fužine I i II« na postojeći Regionalni vodovod Gorskog kotara.

(2) Priključenje planiranih sadržaja u obuhvatu UPU 10 na sustav javne vodoopskrbe Općine Fužine planirano je povezivanjem na postojeći tlačni vodovodni cjevovod koji je položen uz šetnicu uz akumulaciju Bajer. Dimenzioniranje i izvođenje priključka utvrdit će se projektnom dokumentacijom prema posebnim uvjetima nadležnog distributera.

(3) Na području obuhvata UPU 10 u svim planiranim ulicama predviđeni su koridori za smještaj vodoopskrbnih cjevovoda koji se u principu polažu ispod pješačke staze.

(4) Tehnički elementi planiranih vodoopskrbnih cjevovoda (širina profila, kapacitet, tlakovi i drugo) kao i određivanje položaja pojedinih priključaka definirat će se projektnom dokumentacijom u skladu s posebnim uvjetima nadležnog distributera. Trase vodoopskrbnih cjevovoda moraju se uskladiti s ostalim instalacijama komunalne infrastrukture.

(5) Vodoopskrbni cjevovodi se izvode na dubini cca 1,40 do 1,70 m u odnosu na uređenu kotu terena. Vodoopskrbni cjevovodi na križanjima moraju biti položeni iznad fekalne kanalizacije.

Članak 44.

Vodovodna mreža na području obuhvata UPU 10 mora imati najmanji profil koji zadovoljava potrebe protupožarne zaštite. Na vodoopskrbnoj mreži potrebno je izvesti hidrantsku mrežu u skladu s važećim propisima.

5.3.2. ODVODNJA OTPADNIH VODA

Članak 45.

(1) Sustav odvodnje područja obuhvata UPU 10 planiran je kao razdjelni sustav s odvojenim sustavima za odvodnju sanitarnih i fekalnih, odnosno oborinskih voda.

(2) Planira se priključak sanitarno - fekalnih otpadnih voda područja obuhvata UPU 10 na sustav javne odvodnje Općine Fužine. Konačno dimenzioniranje i tehnički elementi sustava odvodnje kao i mjesto i način spajanja na uređaj za pročišćavanje će se odrediti projektnom dokumentacijom.

(3) Priključak planiranih građevina na području obuhvata UPU 10 na sabirne jame nije moguć.

(4) Do izgradnje sustava javne odvodnje Općine FužineUPU-om 10 predviđena je gradnja zatvorenog sustava odvodnje sa vlastitim uređajem za pročišćavanje sanitarnih i fekalnih otpadnih voda (biopročistač). Točna lokacija uređaja, kapacitet i mjesto ispusta će biti određeni projektnom dokumentacijom i vodopravnim uvjetima. Kvaliteta pročišćene otpadne vode iz uređaja za pročišćavanje mora zadovoljavati granične vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari prema posebnom Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

(5) Po izgradnji sustava javne odvodnje zona »Bajer« priključit će se na sustav javne odvodnje u skladu s posebnom Odlukom Općine Fužine.

(6) UPU-om-10 su u svim planiranim ulicama predviđeni koridori za smještaj kanala sustava javne odvodnje čiji će se profili definirati projektnom dokumentacijom, te je sve građevine područja obuhvata potrebno spojiti na planirani sustav odvodnje pri čemu nije moguće planirati privremena rješenja. Priključenje građevina na sustav odvodnje potrebno je izvesti sukladno uvjetima nadležne komunalne tvrtke.

(7) Cijevi odvodnog sustava treba odabrati tako da izdrže opterećenje i da zadovoljavaju uvjete nepropusnosti. Dubina postavljanja cijevi kanalizacijske mreže mora biti veća od dubine smrzavanja, te po niveleti ispod instalacije vodovoda. Reviziona okna potrebno je smjestiti, u pravilu, u sredinu vozne trake.

Članak 46.

(1) Oborinske vode odvode se sustavom javne lokalne oborinske odvodnje površinskih otpadnih voda zatvorenog ili otvorenog tipa u skladu s posebnom Odlukom Općine Fužine.

(2) Oborinske vode s čistih površina (krovovi, travnjaci, pješačke površine i slično) mogu se bez prethodnog pročišćavanja ispuštati direktno u javni sustav oborinske odvodnje.

(3) Onečišćene oborinske vode s parkirališnih i manipulativnih površina mogu se ispuštati direktno u prijemnik samo za parkirališta kapaciteta do 15 PM, odnosno za manipulativne površine do 500,0 m2, dok se zbrinjavanje oborinskih voda s većih parkirališnih ili manipulativnih površina moguće tek nakon prethodnog čišćenja u odgovarajućim uređajima (slivnici s taložnicama, mastolovi i drugo). Hidrauličko dimenzioniranje taložnica ili separatora masti i ulja izvršiti će se projektnom dokumentacijom.

(4) Karakteristike pročišćene otpadne vode potrebno je dovesti na razinu koja je propisana kriterijima za ispuštanje otpadne vode u recipijent, a prema posebnim propisima, odnosno u skladu s posebnom Odlukom Općine Fužine.

5.3.3. ZAŠTITA VODA

Članak 47.

(1) Područje obuhvata UPU 10 nalazi se u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u kojoj se posebnom odlukom propisuju mjere zaštite podzemnih i površinskih voda te svaka djelatnost i gradnja u području obuhvata mora biti u skladu s navedenim odlukama.

(2) Sve otpadne vode (fekalne vode, oborinske vode s javnih površina) koje se ispuštaju u sustav moraju svojim fizikalno - kemijsko - biološkim svojstvima biti u skladu s uvjetima zaštite za navedene sanitarne zone koje zahtijevaju posebni propisi.

5.3.4. UREĐENJE VODA I ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

Članak 48.

(1) UPU-om 10 je u koridoru koji iznosi 10,0 m mjereno od linije maksimalnog uspora akumulacije Bajer na koti 717,50 m n.m. korištenje prostora je ograničeno u skladu s posebnim zakonom o vodama.

(2) U obuhvatu UPU 10 nalaze se dvije manje jaruge koje utječu u akumulaciju Bajer. Do utvrđivanja inundacijskog područja predmetnih jaruga, u koridoru koji obuhvaća obostrani pojas širine 10,0 m, mjereno od gornjeg ruba jaruge zabranjeno je podizanje zgrada i drugih građevina te obavljanje radnji i/ili zahvata od mogućeg nepovoljnog utjecaja na vodni režim i/ili na povećanje stupnja ugroženosti od štetnog djelovanja voda. Svi zahvati u navedenom koridoru mogu se vršiti samo sukladno posebnom zakonu o vodama i uz suglasnost Hrvatskih voda.

(3) Na zemljištu iznad natkrivenih vodotoka nije dozvoljena gradnja, osim gradnje javnih površina: prometnica, parkova i trgova. Prijelaze vodova komunalne infrastrukture preko vodotoka po mogućnosti treba izvesti iznad korita u sklopu konstrukcije prijelaznih građevina (most, propust). Optimalno je da infrastrukturni prijelazi budu što okomitiji na uzdužnu os korita.

Članak 49.

(1) Sve građevinske i druge zahvate u prostoru potrebno je izvoditi na način da uključuju antierozijsku zaštitu i to kroz ozelenjavanje zaštitnih zelenih površina, gradnju podzida i slično.

(2) UPU-om 10 planirano je kontrolirano odvođenje svih površinskih voda do recipijenta, što se odnosi na sve vode, uključivo i krovne i druge oborinske vode.

(3) Radi zaštite od erozije sve površine koje će se tijekom gradnje ogoliti potrebno je što prije sanirati, te promptno ozeleniti sve usjeke, zasjeke i nasipe, kao i privremeno ili trajno odloženi višak zemljanog materijala.

Članak 50.

(1) Na dijelu područja obuhvata UPU 10 koji je smješten u potencijalno ugroženom poplavnom području uslijed rušenja brane akumulacije Lepenica, nije dozvoljena gradnja čvrstih objekata.

(2) Operativna obrana od poplava za akumulaciju Bajer provodi se u okviru cjelovitog sustava obrane od poplave Lokvarka - Ličanka i HE Vinodol vrši se neposrednim provođenjem temeljem Državnog plana obrane od poplava i Glavnog provedbenog plana obrane od poplava na vodama I. reda - područje malog sliva »Gorski Kotar« i »Pravilnika za rukovanje i upravljanje HE Vinodol«.

(3) Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, sustava zaštite od štetnog djelovanja voda vrši se neposrednim provođenjem PPUO Fužine.

(4) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata UPU 10 investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete sukladno posebnim propisima.

5.3.5. PLINSKA MREŽA

Članak 51.

(1) Plinoopskrbni sustav na području obuhvata UPU 10 sastoji se od:

-lokalnih plinovoda koji služe za distribuciju plina do potrošača

-pripadnih kućnih priključaka na lokalni plinovod.

(2) UPU-om-10 planirane trase plinovoda dane su načelno, te služe za rezervaciju prostora, a konačno će se profili plinovoda i priključaka odrediti projektnom dokumentacijom, u skladu s posebnim uvjetima lokalnog distributera.

(3) Do plinofikacije područja obuhvata plina prirodnim plinom, moguće je predvidjeti mogućnost upotrebe zamjenskog plina.

5.3.6. ELEKTROENERGETSKA MREŽA

Članak 52.

U koridoru županijske ceste ŽC 5062 i rubnim dijelom područja obuhvata položeni su podzemni elektroenergetski kabelski vodovi (dva 35kV i jedan 20kV):

-35 kV kabelski vod TS 35/20 kV VRATA - RHE LEPENICA

-35 kV kabelski vod TS 35/20 kV VRATA - CHE FUŽINE

-20 kV kabelski vod TS 35/20 kV VRATA - TS 20/0,4 kV VRELO - TS 20/0,4 kV LEPENICA

Članak 53.

(1) UPU-om 10 su nacrtane načelno dvije moguće lokacije za gradnju nove samostojeće trafostanice TS 20/0,4 kV. Etapnost izgradnje nove TS kao i njena konačna lokacija utvrdit će se u skladu s potrebama konzuma i rješavanjem imovinsko pravnih odnosa i sukladno posebnim uvjetima nadležnog distributera bez dodatnih izmjena UPU 10. Trafostanica se gradi kao samostojeća građevina na građevnoj čestici najmanje površine 30 m2. Udaljenost trafostanice od međa susjednih građevnih čestica iznosi najmanje 1,0 m, a od regulacijske linije najmanje 2,0 m.

(2) Ukoliko se na području obuhvata UPU 10 pojavi sadržaj s većim energetskim potrebama, u skladu sa suglasnosti nadležnog distributera, moguć je smještaj novih TS 20/0,4 kV s pripadajućom priključnom mrežom i to unutar građevne čestice predmetne građevine ili formiranjem posebne građevne čestice.

Članak 54.

(1) U svim prometnim površinama u području obuhvata UPU 10 nacrtani su načelno koridori u koje će se polagati srednjenaponski 10(20) kV i niskonaponski 0,4 kV kabelski vodovi. Vođenje instalacije elektroenergetske mreže planirano je isključivo podzemno u prometnim površinama (u sklopu pješačkog hodnika uz ulice).

(2) Uređenje prostora za građevine i vodove elektroenergetskog sustava izvodit će se etapno, a na temelju posebnih programa i projekata nadležnog javnog poduzeća odnosno društva koje obavlja poslove elektroopskrbe.

(3) Niskonaponska mreža planirana je od podzemnih kabelskih NN izvoda iz TS u sustavu NN kabela i NN distributivnih samostojećih kabelskih ormarića. Niskonaponski ormarići postavljaju se na javnim površinama a njihov raspored ovisit će o veličini (snazi) i rasporedu te dinamici pojave kupaca.

(4) Iz samostojećih ormarića polagat će se NN podzemni kabelski priključci do svake čestice (kupca) a na kraju svakog priključka biti će lociran i priključno - mjerni NN ormarić. Moguće je napajanje kupaca na niskom naponu i izravnim NN kabelskim izvodima iz TS do priključno - mjernih ormarića smještenih na građevnoj čestici kupca.

(5) Pri projektiranju i izvođenju elektroenergetskih objekata i uređaja treba se obavezno pridržavati svih tehničkih propisa, propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata, pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora te koristiti isključivo tipske kabele i ostalu opremu u skladu sa posebnim uvjetima nadležnog javnog poduzeća odnosno društva koje obavlja poslove elektroopskrbe.

5.3.7. MREŽA JAVNE RASVJETE

Članak 55.

(1) Javnom rasvjetom odgovarajućeg standarda potrebno je kvalitetno rasvijetliti sve javno - prometne površine na području obuhvata UPU 10.

(2) Cjelovito rješenje javne rasvjete, uključivo lokaciju stupnih mjesta i odabir elemenata rasvjete definirati će se zasebnim projektom i na način propisan od strane nadležnog distributera.

(3) Za potrebe napajanja javne rasvjete, u skladu s projektom iz stavke 2. ovog članka, potrebno je položiti kabelsku mrežu javne rasvjete i na odgovarajućim mjestima postaviti zasebne samostojeće ormariće.

5.3.8. OSTALI IZVORI ENERGIJE

Članak 56.

(1) Na području obuhvata UPU 10omogućava se korištenje alternativnih izvora energije (za grijanje, hlađenje, klimatizaciju, ventilaciju, pripremu potrošne tople vode i drugo). Pod alternativnim se izvorom energije smatra svaki oblik energije koji je jeftiniji i kojim se djelomično ili u potpunosti zamjenjuju fosilna goriva i električna energija ili se mijenjaju njihovi udjeli u ukupnoj potrošnji, pri čemu se prednost daje obnovljivim izvorima energije (sunčeva energija, energija podzemnih voda, energija topline tla, energija vjetra i drugi izvori).

(2) Na području obuhvata UPU 10moguća je ugradnja sunčanih pretvornika (kolektora) na krovištima građevina za korištenje energije sunca za niskotemperaturno korištenje sunčeve energije.

6. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

Članak 57.

(1) UPU-om 10 su na kartografskom prikazu broj 1. »KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA« u mjerilu 1:5.000 utvrđene javne i zaštitne zelene površine.

(2) Zelene površine na području obuhvata UPU 10 potrebno je redovito održavati i obnavljati primarno autohtonim biljnim fondom, pri čemu nije dozvoljena sadnja raslinja koje u pojedinim godišnjim dobima može štetno djelovati na dišne organe ljudi.

Članak 58.

(1) Javne zelene površine (planska oznaka Z1) u prostoru obuhvata UPU 10 uključuju površine javnog zelenila južno od županijske ceste ŽC 5062 do obale akumulacije Bajer koje se uređuju kao javni park i nalaze se primarno u funkciji zaštite, odmora i rekreacije.

(2) U sklopu javnih zelenih površina u pravilu se zadržava i uređuje postojeća vegetacija.

(3) Površine iz stavka 1. ovog članka nije moguće ograđivati.

(4) Javne parkovne površine u prostoru obuhvata UPU 10 ulaze u prostor koji je ugrožen poplavnom linijom vodnog vala i u njima nije dozvoljena gradnja čvrstih objekata, no moguće je uređenje pješačkih puteva i staza, odmorišta, športsko - rekreacijskih površina i dječjih igrališta te postavljanje urbane opreme (klupe, koševi za smeće, zaštitne ograde, informativni panoi, orijentacijske oznake i sl.) i javne rasvjete.

(5) Iznimno, u sklopu pristaništa za turističko - izletničke i športsko - rekreacijske brodove i plovila uz akumulacijuBajer i obalnu šetnicu moguće je postavljanje urbane opreme, javne rasvjete te montažne građevine sa sanitarnim čvorom najveće tlocrtne površine 30,0 m2.

Članak 59.

(1) Zaštitne zelene površine (planska oznaka Z) u prostoru obuhvata UPU 10 uključuju:

-poteze zaštitnog zelenila uz cestovne prometnice koji djeluju kao zaštita od negativnog utjecaja prometa, te uz zaštitnu imaju i značajnu estetsku i ekološku funkciju,

-zelene površine u širem području jaruga u kojima se planira sadnja biljnih vrsta pogodnih za stabilizaciju obale,

-zelene površine u području koje je ugroženo poplavnom linijom vodnog vala u kojemu nije dozvoljena gradnja čvrstih objekata.

(2) Unutar zaštitnih zelenih površina na području obuhvata UPU 10 nije predviđena gradnja, ali je moguće uređenje pješačkih puteva i staza, odmorišta, športsko - rekreacijskih površina i dječjih igrališta, te gradnja građevina koje služe uređenju i zaštiti prostora kao što su potporni zidovi i slično.

7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno - povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 60.

(1) Na području obuhvata UPU 10 nema zaštićenih dijelova prirode niti u jednoj kategoriji zaštite koju predviđa Zakon o zaštiti prirode.

(2) Na području obuhvata UPU 10 potrebno je provoditi smjernice zaštite ekološke mreže EU NATURA 2000 propisane Prostornim planom uređenja Općine Fužine i posebnim propisima.

Članak 61.

Na području obuhvata UPU 10 nema registriranih ili evidentiranih kulturnih dobara zaštićenih temeljem odredbi posebnog zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

8. Postupanje s otpadom

Članak 62.

(1) Na svakoj građevnoj čestici potrebno je predvidjeti mjesto za privremeno odlaganje kućnog otpada, te ga primjereno zaštititi, oblikovati i uklopiti u okoliš na građevnoj čestici.

(2) Komunalni otpad odvozit će se prema komunalnom redu preko ovlaštenog komunalnog poduzeća.

(3) Oporabni otpad (staklo, papir, plastika, metal i sl.) prikupljat će se tipiziranim spremnicima postavljenim u sklopu pojedinih parcela ugostiteljsko - turističke namjene, odnosno na javnim površinama u skladu s uvjetima nadležne službe. Do spremnika za odvojeno prikupljanje oporabnog otpada potrebno je omogućiti nesmetan pristup posebnom vozilu.

(4) Skupljanje otpada uz javne prometne površine potrebno je riješiti košarama za otpad.

(5) Na području obuhvata UPU 10 nije moguć smještaj reciklažnog dvorišta.

9. Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

9.1. Zaštita okoliša

Članak 63.

(1) Na području obuhvata UPU 10 ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem, načinom gradnje ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi, odnosno ugrožavale vrijednosti okoliša iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim zakonima i propisima zaštite okoliša.

(2) Unutar područja obuhvata UPU 10, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne može se uređivati ili koristiti zemljište na način koji bi mogao izazvati posljedice u smislu stavka 1. ovoga članka.

(3) Mjere sanacije, očuvanja i unapređenja okoliša potrebno je provoditi u skladu s važećim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku (zaštita zraka, voda i tla kao i zaštitu od buke i vibracija).

Članak 64.

Na području obuhvata UPU 10 dozvoljena razina vanjske buke treba biti u skladu s posebnim propisima.

Članak 65.

(1) Operativna obrana od poplava za akumulaciju Bajer, koja pripada vodama I. reda, provodi se u okviru cjelovitog sustava obrane od poplava Lokvarka - Ličanka i HE Vinodol. Neposredno se provodi temeljem Državnog plana obrane od poplava, Glavnog provedbenog plana obrane od poplava na vodama I. reda - sektor E, branjeno područje 24. - područje malog sliva »Gorski kotar« i Pravilnika za rukovanje i upravljanje HE Vinodol, koji su međusobno usklađeni.

(2) Obrana od poplava na bujičnim tokovima je preventivnog karaktera, a odnosi se na uređenje i redovito održavanje korita bujica.

Članak 66.

(1) Područje obuhvata UPU 10 nalazi se unutar III. zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, te svaka djelatnost i gradnja u području obuhvata mora biti u skladu s posebnim odlukama o zonama sanitarne zaštite na crikveničko - vinodolskom području, odnosno na području Gorskog kotara.

(2) Sve otpadne vode koje se ispuštaju u sustav voda HE »Vinodol Tribalj« moraju svojim fizikalno - kemijsko - biološkim svojstvima biti u skladu s posebnim uvjetima zaštite.

(3) Otpadne vode moraju se ispuštati u sustav javne odvodnje planiran PPUO-om Fužine.

(4) Iznimno, do izgradnje planiranog sustava javne odvodnje obavezan je vlastiti zatvoreni sustav odvodnje s pročišćavanjem.

9.2. Zaštita od prirodnih i drugih nesreća

Članak 67.

Zaštita od prirodnih i drugih nesreća na području obuhvata UPU 10 provodi se prema »Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Fužine«, »Planom zaštite i spašavanja Općine Fužine« i u skladu s posebnim planovima zaštite i spašavanja i odredbama posebnih propisa.

9.2.1. SKLANJANJE LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA

Članak 68.

(1) Na području obuhvata UPU 10, u skladu s odredbama posebnog propisa, nije predviđena obveza izgradnje skloništa.

(2) Način sklanjanja je detaljno utvrđen »Planom zaštite i spašavanja Općine Fužine«, odnosno posebnim operativnim planovima sklanjanja, prilagođavanja i prenamjene pogodnih prostora koji planovi nemaju utjecaj na prostorno planiranje.

(3) Lokacija sirena za uzbunjivanje i davanje priopćenja stanovništvu PPUO-om Fužine osigurana je u neposrednoj blizini područja obuhvata, tako da je na području UPU 10 osigurana čujnost signala za uzbunjivanje.

(4) Mjesto okupljanja osoba za evakuaciju na kojoj je moguće izmještanje ljudi predviđene su PPUO-om Fužine u neposrednoj obuhvata UPU 10.

9.2.2. ZAŠTITA OD POTRESA

Članak 69.

(1) Protupotresno projektiranje kao i građenje građevina na području obuhvata UPU 10 treba provoditi sukladno zakonskim propisima o građenju i prema postojećim tehničkim propisima za seizmičku zonu VIIIo MCS.

(2) Južno od područja obuhvata UPU 10 PPUO-om Fužine definirana je zona koja nije ugrožena urušavanjem kao mjesto pogodno za prikupljanje evakuiranih ljudi kao i površina za odlaganje materijala od urušavanja.

9.2.3. ZAŠTITA OD POPLAVA

Članak 70.

(1) Područje obuhvata UPU 10 nije ugroženo klasičnim poplavama.

(2) U svrhu zaštite od mogućeg plavljenja bujičnim vodama dvije manje jaruge koje utječu u akumulaciju Bajerplanira se provođenje preventivnih mjera iz Plana obrane od poplava Primorsko - goranske županije i Plana zaštite i spašavanja Općine Fužine.

9.2.4. ZAŠTITA OD KLIZIŠTA

Članak 71.

(1) UPU-om 10 planirano je kontrolirano odvođenje svih površinskih voda do recipijenta.

(2) Sve građevinske i druge zahvate u prostoru obuhvata UPU 10 potrebno je izvoditi na način da uključuju antierozijsku zaštitu i to kroz ozelenjavanje zaštitnih zelenih površina, gradnju podzida i slično.

9.2.5. ZAŠTITA OD PROLOMA AKUMULACIJSKIH BRANA

Članak 72.

(1) Južni dio područja obuhvata UPU 10 ulazi u poplavno ugroženo područje kod incidentnih situacija (poplavna linija vodnog vala koji nastaje kao posljedica iznenadnog rušenja brana Bajer i Lepenica), koje je utvrđeno PPUO-om Fužine.

(2) Na dijelu područja obuhvata UPU 10 iz stavka 1. planirane su isključivo površine u kojima nije dozvoljena čvrsta gradnja (zone sportsko - rekreacijske namjene, zone ugostiteljsko - turističke namjene - kamp i zelene površine).

9.3. Zaštita od požara

Članak 73.

(1) Zaštita od požara na području obuhvata UPU 10 provodi se u skladu s važećom zakonskom regulativom i pravilima tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prema Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Fužine.

(2) Posebne mjere zaštite od požara na području obuhvata UPU 10 uključuju:

1. Dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Fužine.

2. Kod projektiranja građevina, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TVRB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.

3. Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih, obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivosti i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s posebnim propisom.

4. Kod određivanja međusobne udaljenosti objekata voditi računa o požarnom opterećenju objekata, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeći niski građevinski objekti, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini višeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara. Međusobni razmak kod stambeno - poslovnih objekata ne može biti manji od visine sljemena krovišta višeg objekta. Ukoliko se ne može postići minimalna propisana udaljenost među objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara.

5. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže u skladu s posebnim propisom.

6. Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe posebnih propisa.

7. Za složenije građevine (građevine skupine 2) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara u skladu s odredbama posebnog propisa.

(3) Prilikom projektiranja i građenja pojedinih građevina na području obuhvata UPU 10 potrebno je od nadležnog tijela ishoditi suglasnost kojom se potvrđuje da su u glavnom projektu za građenje pojedinih građevina ispunjene mjere zaštite od požara predviđene propisima i UPU-om 10 utvrđenim mjerama zaštite od požara, prikazanim u elaboratu zaštite od požara.

10. Mjere provedbe

Članak 74.

(1) Izmjena posebnih propisa i odluka koje donosi Sabor, pojedina ministarstva ili Županija, uključivo dokumente prostornog uređenja širih područja, izmjene upisa u registar zaštite prirode i kulturnih dobara, promjena kategorije razvrstavanja javnih cesta i slično ne smatraju se izmjenom UPU 10.

(2) U slučaju da se donesu posebni zakoni ili propisi, stroži od normi iz ovih Odredbi, primijenit će se strože norme.

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

Članak 75.

Na prostoru obuhvata nije propisana izrada detaljnih planova uređenja, već se uređivanje prostora u cijelosti provodi neposrednom primjenom UPU 10.

10.2. Rekonstrukcija građevina

Članak 76.

Na području obuhvata UPU 10 nema postojećih građevina.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 77.

(1) UPU 10 je izrađen u 4 (četiri) istovjetna izvornika koji su ovjereni pečatom Općinskog vijeća Općine Fužine i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine.

(2) Jedan primjerak izvornika UPU 10 čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine, a po jedan izvornik zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

-Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske;

-Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije;

-Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije.

(3) U skladu s odredbama posebnog propisa svatko ima pravo uvida u dokumentaciju UPU 10.

(4) Uvid u UPU 10 može se obaviti u:

-Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije, Ispostava Delnice, na adresi: Trg 138. brigade HV-a 4, Delnice;

-Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine, na adresi: Dr. Franje Račkog 19, Fužine.

Članak 78.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/14-01/04

URBROJ: 2112/03-01-14-04

Fužine, 15. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr