SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
4

1.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), a temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija županijskog značaja od 14. srpnja 2004. godine, Županijsko poglavarstvo je na 101. sjednici od 13. siječnja 2005. godine donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije
za luku posebne namjene - brodogradilište Nerezine

Članak 1.

Na temelju zahtjeva Ovlaštenika koncesije, a radi planiranog investiranja u izgradnju novih objekata: proširenja kopnenog dijela, odnosno izgradnje operativne obale, a sve sukladno Studiji gospodarske opravdanosti produženja koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište Nerezine od svibnja 2004. godine izrađenoj po Project management consulting d.o.o. Rijeka, u Odluci o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište Nerezine (»Službene novine« broj 22/99, 27/99 i 8/00) u članku 1. stavku 5. broj »6990« zamjenjuje se brojem »8840« i broj »16250« se zamjenjuje brojem »14400«.

Članak 2.

Članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Koncesija se daje u svrhu korištenja postojeće luke posebne namjene - brodogradilište Nerezine te izgradnje novih objekata: proširenja kopnenog dijela odnosno izgradnje operativne obale, a sve sukladno Studiji gospodarske opravdanosti produženja koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište Nerezine od svibnja 2004. godine izrađenoj po Project management consulting d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Studija).«

Članak 3.

U članku 4. riječi »12 godina« zamjenjuju se riječima »20 godina, odnosno do 7. listopada 2019.«.

Članak 4.

Iza članka 5. Odluke dodaju se novi članci 5.a do 5.e koji glase:

Članak 5.a

»Godišnja naknada utvrđena u članku 5. može se izmijeniti odlukom Davatelja koncesije i bit će usklađena s Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/04) po isteku zaključenog Ugovora o koncesiji 7. listopada 2011. godine.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmijeniti visinu godišnje naknade i prije roka navedenog u prethodnom stavku ovog članka uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije pisanu obavijest dostavi Ovlašteniku koncesije.

Članak 5.b

Obvezuje se Ovlaštenik koncesije da sukladno člancima 6. i 7. stavak 1. Pravilnika o evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 7/98) najkasnije u roku od dvije godine od dana potpisivanja III. Dodatka Ugovora dostavi Povjerenstvu za granice Primorsko-goranske županije izrađeni geodetski elaborat radi razgraničenja pomorskog dobra i/ili dovođenja u sklad katastra zemljišta i/ili zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu.

Članak 5.c

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 5.d

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja i uporabe pomorskog dobra.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za poduzete radove na pomorskom dobru i dužan je bez odgode o svom trošku otkloniti uzroke štete i nadoknaditi nastalu štetu trećima.

Ovlaštenik ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti uporabu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je održavati i zaštititi pažnjom dobrog gospodara.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, Ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorsko dobro kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.

Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Članak 5.e

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru prati provedbu izvršavanja odluke i ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodataka Ugovoru o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodataka Ugovoru o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.«

Članak 5.

Temeljem ove Odluke u roku od 30 dana od stupanja na snagu zaključit će se III. Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene - brodogradilište Nerezine zaključenog 10. prosinca 1999. godine (Klasa: 022-04/99-03/29; Ur. broj: 2170/01-21/99-13).

Ako Ovlaštenik koncesije najkasnije u roku od 2 godine od dana sklapanja III. Dodatka Ugovoru ne izvrši ulaganja sukladno Studiji, Davatelj koncesije zadržava pravo odustajanja od produženja trajanja koncesije nakon 7. listopada 2011. godine.

Koncesija može prestati i ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 6.

Ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše III. Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od produljenja koncesije.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/1

Ur. broj: 2170/01-11-01/5-05-08

Rijeka, 13. siječnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=118&mjesto=00001&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr