SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 30. Ponedjeljak, 13. listopada 2014.
OPĆINA ČAVLE

44.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98,137/ 99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/ 10 i 143/12, članka 35.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/ 01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11 i 144/12) te članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 9. listopada 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak1.

Nekretnine označene kao k.č.br. 3857/2 u naravi parkiralište površine 199 m2, k.č. br. 3857/4 u naravi put površine 188 m2, k.č.br. 3857/6 u naravi put površine 281 m2 i k.č.br. 3858/8 u naravi put površine 192 m2 , sve upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u z.k.ul.PI, k.o. Podhum, kao javno dobro te k.č.br. 5697/6 u naravi put površine 195 m2, upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, z.k.ul. PI, k.o. Cernik-Čavle, kao javno dobro

Članak 2.

Predmetne nekretnine se nalaze u sklopu Regionalnog sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak te je istima radi privođenja namjeni sporta i rekreacije potrebno ukinuti status javnog dobra.

Slijedom naprijed navedenog,Općinsko vijeće Općine Čavle ukida status javnog dobra na nekretninama označenim kao k.č. br. 3857/2 , k.č.br. 3857/4 , k.č.br. 3857/6 i k.č.br. 3858/8 , sve upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u z.k.ul. PI, k.o. Podhum, te k.č.br. 5697/6 , upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, z.k.ul. PI,k.o. Cernik-Čavle.

Članak 3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci će u odnosu na nekretnine iz članka 1. ove Odluke, isključene iz statusa javnog dobra, izvršiti brisanje javnog dobra i izvršiti upis prava vlasništva istih na ime i u korist Općine Čavle.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije

Klasa: 021-05/14-01/14

Ur. broj: 2170-03-14-01-12

Čavle, 9. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, vir.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr