SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 1. Srijeda, 12. siječnja 2005.
OPĆINA LOKVE
3

2.

Temeljem članka 32. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 34. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« PGŽ broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2004. donijelo je

PRORAČUN
Općine Lokve za 2005. godinu

I. OPĆI DIO

Članak l.

Proračun Općine Lokve za 2005. godinu sastoji se od:


RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 8.234.000,00

PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.

IMOVINE 16.000,00

RASHODI 3.340.000,00

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 4.740,000,00

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK + 170.000,00

RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FIN.IMOVINE I

ZADUŽIVANJA 50.000,00IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTP.

ZAJMOVA 220.000,00

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE -170.000,00


VIŠAK /MANJAK + RASP. SRED.

PRED. GOD. + NETO ZADUŽIVANJA/

FINANCIRANJA 0,00


Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Općem dijelu Proračuna kako slijedi:

OPĆI DIO PRORAČUNA
PLAN ZA 2005. godinu


KONTO VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA IZNOS


61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 1.250.000,00

61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohod. 200.000,00

61131 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 50.000,00

61151 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 50.000,00

61211 Porez na dobit 250.000,00

61313 Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine 2.000,00

61314 Porez na kuće za odmor 33.000,00

61341 Porez na promet nekretnina 100.000,00

61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 25.000,00

61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 40.000,00

61 Prihodi od poreza 2.000.000,00


63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 225.000,00

63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 400.000,00

63 Pomoći od subjekata unutar opće države 625.000,00


64131 Kamate na oročena sredstva 2.000,00

64219 Naknade za ostale koncesije 25.000,00

64221 Prihodi od zakupa nekretnina 200.000,00

64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 6.000,00

64233 Naknada za korištenje prostora elektrana 200.000,00

64236 Prihodi od spomeničke rente 6.000,00

64 Prihodi od imovine 439.000,00


65129 Naknada za grobna mjesta 30.000,00

65231 Komunalni doprinosi 10.000,00

65232 Komunalne naknade 5.000.000,00

65241 Doprinosi za šume 110.000,00

65269 Ostali nespomenuti prihodi 20.000,00

65 Prihodi po posebnim propisima 5.170.000,00


6 PRIHODI POSLOVANJA 8.234.000,00

72119 Ostali stambeni objekti 12.500,00

72149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 3.500,00

72 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 16.000,00


7 PRIHODI - OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE 16.000,00

81612 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim 50.000,00

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 50.000,00


8 PRIMICI OD FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA 50.000,00


UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 8.300.000,00KONTO VRSTA RASHODA I IZDATAKA IZNOS


31111 Plaće za zaposlene 373.720,00

311115 Plaće za zaposlene 83.590,00

31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 8.000,00

312195 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 2.000,00

31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3.000,00

31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 45.000,00

313212 Doprinos za posebno zdrst.osiguranje 1.500,00

313215 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 12.970,00

31331 Doprinosi za zapošljavanje 5.000,00

313315 Doprinosi za zapošljavanje 1.440,00

31 Rashodi za zaposlene 536.220,00


32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 10.000,00

32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 5.000,00

32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 15.000,00

321315 Seminari, savjetovanja i simpoziji 570,00

32211 Uredski materijal 14.000,00

322115 Uredski materijal 1.500,00

32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 12.000,00

322125 Stručna literatura 1.000,00

322195 Pedagoška dokumentacija 3.000,00

32229 Ostali materijal 7.000,00

32231 Električna energija 12.000,00

322312 E. energija - Javna rasvjeta 70.000,00

322315 Električna energija 2.100,00

32234 Motorni benzin i dizel gorivo 11.500,00

322345 Gorivo za školsko vozilo 5.000,00

322395 Lož ulje i drva 8.700,00

32241 Materijal i dijel. za tek. i inv. održ. zgrad. Općine 20.000,00

32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 5.000,00

322425 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 3.000,00

32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,00

322515 Sitni inventar vrtić i školska kuhinja 10.000,00

32252 Auto gume 2.000,00

32311 Usluge telefona, telefaksa 20.000,00

323115 Usluge telefona, telefaksa 2.250,00

32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 5.000,00

323135 Poštarina 250,00

32321 Usluge tek. i inves. održ. zgr. Općine 14.000,00

323211 Usluge održavanja groblja i spomenika 50.000,00

323212 Usluge tek. i inves. održ. Sakralnih objekata 85.000,00

323213 Usluge tek. i inves. održ. Lugarnice 200.000,00

323221 Usluge održavanja javne rasvjete 15.000,00

323225 Usluge tekućeg i inves. održavanja opreme 1.500,00

32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 8.000,00

323291 Održavanje ceste Sopač i asfaltiranje lok. cesta 200.000,00

323292 Čišćenje snijega 170.000,00

323293 Usluge luminacije - dekoracije 50.000,00

323315 Elektronski mediji 200,00

323321 Natječaji i oglasi 12.000,00

323322 Goranski Novi list 45.000,00

32341 Opskrba vodom 5.000,00

323415 Opskrba vodom 1.200,00

32343 Deratizacija i dezinsekcija, bjesnoća 10.000,00

323435 Deratizacija i dezinsekcija 100,00

32344 Sanacija divljih deponija 5.000,00

323445 Dimljačarske usluge 400,00

323491 Održavanje oborinske kanaliz. (Školska ... 130.000,00

323492 Ostale komunalne usluge 30.000,00

323495 Vodna i komunalna naknada 850,00

323615 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 1.100,00

323695 MBO čistoća kuhinje 1.400,00

323721 Ugovor o djelu - čistačica 11.000,00

323722 Ugovor o djelu - ostali 25.000,00

32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 30.000,00

32382 Usluge razvoja softwarea 10.000,00

32389 Ostale računalne usluge 25.000,00

323895 Računalne usluge 500,00

32392 Film i izrada fotografija 5.000,00

32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 30.000,00

32912 Izbori 2005. g. 50.000,00

32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 1.100,00

32922 Premije osiguranja ostale imovine 6.000,00

32923 Premije osiguranja zaposlenih 3.300,00

32931 Reprezentacija 40.000,00

329991 Dan Općine 40.000,00

329992 Pokroviteljstva 40.000,00

32 Materijalni rashodi 1.608.520,00


34311 Usluge banaka 7.000,00

343115 Usluge banaka 400,00

343491 Usluge Porezne uprave od 5% 6.860,00

343492 Ostali nesp. fin. rashodi 10.000,00

34 Financijski rashodi 24.260,00


351211 Radio Gorski Kotar 30.000,00

351212 Autotrans linije za: Sopač-Lokve-Delnice-Rijeka 115.000,00

352311 Subvencije poljoprivrednicima 15.000,00

35 Subvencije 160.000,00


372121 Pomoć za novorođenčad i Nove obitelji 5.000,00

372122 Pomoć kućanstvima 175.000,00

37213 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama 7.000,00

37215 Stipendije i školarine 40.000,00

37221 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika 20.000,00

372241 Prehrana - školska kuhinja 8.000,00

372291 Poklon paketi djeci za Sv. Nikolu 15.000,00

37 Naknade građ. i kućan. na temelju osg. i druge naknade 270.000,00


38112 Crkva Sv. Katarine - Lokve 20.000,00

381141 Dobrovoljno vatrogasno društvo Lokve 250.000,00

3811410 Crveni križ 35.000,00

3811411 Leukocit - Lokve 5.500,00

381142 SAB-Lokve 10.000,00

381143 Društvo za očuvanje Mrzle Vodice 3.000,00

381144 Političke stranke 44.000,00

381145 Društvo Naša Djeca 8.000,00

381146 LD »Srnjak« - Lokve 30.000,00

381147 MD »Krota« 3.000,00

381148 Društvo za očuvanje Lokvarskih starina 20.000,00

381149 Goranska - kiparska radionica 10.000,00

381151 NK »Risnjak« 120.000,00

381152 ŠRK »Lokvarka« 10.000,00

381153 Biciklistički klub »Lokve« 20.000,00

381154 Orijentacijski klub »Lokve« 10.000,00

381191 Turistička zajednica 35.000,00

381193 Osnovna škola - za programe javnih potreba 37.500,00

381196 Dom umirovljenika »Vedri dani« 5.000,00

381197 Udruga mladih »Eko art« 5.000,00

381291 Udruga penzionera Lokve 10.000,00

38211 Ambulanata Lokve 10.000,00

38341 Ugovorene kazne i ostale nakanade šteta 10.000,00

38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 10.000,00

38591 Ostali izvanredni rashodi 20.000,00

38 Ostali rashodi 741.000,00


3 RASHODI 3.340.000,00

41119 Ostala zemljišta 200.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 200.000,00


42126 Sportske objekti - Kuglana 600.000,00

42131 Cesta - Pocleme 1.200.000,00

42141 Vodovod - Sopač, Vodosprema 700.000,00

421441 Niskonaponska m. - drvored prema Golubinjaku 400.000,00

42149 Kamp 700.000,00

42219 Ostala uredska oprema 50.000,00

422615 Sportska oprema 20.000,00

42311 Osobni automobili 35.000,00

42316 Terensko vozilo 35.000,00

426411 Urbanistički plan i Detaljni planovi 250.000,00

426412 Projektna dokumentacija - Vodovod, Kalvarija 250.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.240.000,00


451112 Fasada na zgr. Općine i Vatrogasnom domu 300.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 300.000,00


4 RASHODI - za nabavu nefinancijske imovin 4.740.000,00

51611 Dani zajmovi - malom i srednjem poduzetništvu 220.000,00

51 Izdaci za dane zajmove 220.000,00


5 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 220.000,00


UKUPNO RASHODI I IZDACI 8.300.000,00


II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u proračunu raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

POSEBNI DIO PRORAČUNA 2005. godina


Razdjel 1 OPĆINSKO VIJEĆE 2.654.000,00

Glava 10 Predstavnička tijela i Organi 2.654.000,00

PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI 480.000,00

Općinsko vijeće 465.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


0111 323322 Goranski Novi list 45.000,00

0111 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 30.000,00

0111 32392 Film i izrada fotografija 5.000,00

0111 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 30.000,00

0111 32912 Izbori 2005. g. 50.000,00

0111 32931 Reprezentacija 40.000,00

0111 329991 Dan Općine 40.000,00

0111 329992 Pokroviteljstva 40.000,00

32 280.000,00

0830 351211 Radio Gorski Kotar 30.000,00

0133 351212 Autotrans linije za: Sopač-Lokve-Delnice-Rijeka 115.000,00

35 145.000,00

0112 38341 Ugovorene kazne i ostale nakanade šteta 10.000,00

0111 38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 10.000,00

0111 38591 Ostali izvanredni rashodi 20.000,00

38 40.000,00


Ostale subvencije i donacije 15.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


0421 352311 Subvencije poljoprivrednicima 15.000,00

35 15.000,00


PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA 319.000,00

Općinsko vijeće 319.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


0111 32241 Materijal i dijel. za tek i inv. održ. zgrad. Općine 20.000,00

0111 32321 Usluge tek. i inves. održ. zgr. Općine 14.000,00

01 323212 Usluge tek. i inves. održ. Sakralnih objekata 85.000,00

01 323213 Usluge tek. i inves. održ. Lugarnice 200.000,00

32 319.000,00


Zajmovi 220.000,00

Dani poduzetnički zajmovi 220.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


011 51611 Dani zajmovi - malom i srednjem poduzetništvu 220.000,00

51 220.000,00


KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OSOBNOG AUTOMOBILA 35.000,00

Općinsko vijeće 35.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


0111 42311 Osobni automobili 35.000,00

42 35.000,00


Razdjel 1 OPĆINSKO VIJEĆE 2.654.000,00

Glava 10 Predstavnička tijela i Organi 2.654.000,00

INVES. ODRŽ. GRAĐEVIN. OBJEKAT 900.000,00

Općinsko vijeće 300.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


0111 451112 Fasada na zgr. Općine i Vatrogasnom domu 300.000,00

45 300.000,00


Održavanje 600.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


0810 42126 Sportske objekti - Kuglana 600.000,00

42 600.000,00


OSTALI PROJEKTI I PLANOVI 700.000,00

Ostali projekti i planovi 700.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


0473 42149 Kamp 700.000,00

42 700.000,00


Razdjel 2 OPĆINSKA UPRAVA 709.980,00

Glava 10 Predstavnička tijela i Organi 709.980,00

PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI 659.980,00

Službenici i namještenici 659.980,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


0111 31111 Plaće za zaposlene 373.720,00

0111 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 8.000,00

0111 31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3.000,00

0111 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 45.000,00

0111 313212 Doprinos za posebno zdrst.osiguranje 1.500,00

0111 31331 Doprinosi za zapošljavanje 5.000,00

31 436.220,00

0111 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 10.000,00

0111 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 5.000,00

0111 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 15.000,00

0111 32211 Uredski materijal 14.000,00

0111 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 12.000,00

0111 32229 Ostali materijal 7.000,00

0111 32231 Električna energija 12.000,00

0111 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 11.500,00

0111 32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje po 5.000,00

0111 32252 Auto gume 2.000,00

0111 32311 Usluge telefona, telefaksa 20.000,00

0111 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 5.000,00

0111 32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sreds. 8.000,00

0111 323321 Natječaji i oglasi 12.000,00

0111 32341 Opskrba vodom 5.000,00

0111 323721 Ugovor o djelu - čistačica 11.000,00

0111 32382 Usluge razvoja softwarea 10.000,00

0111 32389 Ostale računalne usluge 25.000,00

0111 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 1.100,00

0111 32922 Premije osiguranja ostale imovine 6.000,00

0111 32923 Premije osiguranja zaposlenih 3.300,00

32 199.900,00

0111 34311 Usluge banaka 7.000,00

0111 343491 Usluge Porezne uprave od 5% 6.860,00

0111 343492 Ostali nesp. fin. rashodi 10.000,00

34 23.860,00


OSTALA OPREMA 50.000,00

Službenici i namještenici 50.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


0111 42219 Ostala uredska oprema 50.000,00

42 50.000,00


Razdjel 3 SOCIJALNI PROGRAM I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 971.000,00

Glava 20 Socijalna skrb 363.000,00

PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI 225.500,00

Pomoći u novcu i naravi 215.500,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


104 372122 Pomoć kućanstvima 175.000,00

37 175.000,00

107 3811410 Crveni križ 35.000,00

107 3811411 Leukocit - Lokve 5.500,00

38 40.500,00


Ostale subvencije i donacije 10.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


102 381291 Udruga penzionera Lokve 10.000,00

38 10.000,00


PROGRAM PROVOĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE 100.000,00

Pomoći u novcu i naravi 95.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


104 372121 Pomoć za novorođenčad i Nove obitelji 5.000,00

1012 37213 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama 7.000,00

104 37215 Stipendije i školarine 40.000,00

104 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika 20.000,00

104 372241 Prehrana - školska kuhinja 8.000,00

104 372291 Poklon paketi djeci za Sv. Nikolu 15.000,00

37 95.000,00


Ostale subvencije i donacije 5.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


102 381196 Dom umirovljenika »Vedri dani« 5.000,00

38 5.000,00


OSTALI PROJEKTI I PLANOVI 37.500,00

Osnovno obrazovanje 37.500,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


0912 381193 Osnovna škola - za programe javnih potreba 37.500,00

38 37.500,00


Glava 40 Društvene djeatnosti i udruge 608.000,00

PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI 608.000,00

Općinsko vijeće 44.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


0111 381144 Političke stranke 44.000,00

38 44.000,00


Razdjel 3 SOCIJALNI PROGRAM i DRUŠTVENE DJELATNOSTI 971.000,00

Glava 40 Društvene djeatnosti i udruge 608.000,00

PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI 608.000,00

Sportske manifistacije 190.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


0810 381146 LD »Srnjak« - Lokve 30.000,00

0810 381151 NK »Risnjak« 120.000,00

081 381152 ŠRK »Lokvarka« 10.000,00

0810 381153 Biciklistički klub »Lokve« 20.000,00

081 381154 Orijentacijski klub »Lokve« 10.000,00

38 190.000,00


Kulturne manifestacije 33.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


082 381147 MD »Krota« 3.000,00

0820 381148 Društvo za očuvanje Lokvarskih starina 20.000,00

082 381149 Goranska - kiparska radionica 10.000,00

38 33.000,00


Ostale subvencije i donacije 341.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


08 38112 Crkva Sv. Katarine - Lokve 20.000,00

032 381141 Dobrovoljno vatrogasno društvo Lokve 250.000,00

01 381142 SAB-Lokve 10.000,00

0133 381143 Društvo za očuvanje Mrzle Vodice 3.000,00

104 381145 Društvo Naša djeca 8.000,00

0473 381191 Turistička zajednica 35.000,00

104 381197 Udruga mladih »Eko art« 5.000,00

0713 38211 Ambulanata Lokve 10.000,00

38 341.000,00


Razdjel 4 KOMUNALNA POTROŠNJA 3.800.000,00

Glava 30 Komunalna djelatnost 3.800.000,00

ODVODNJA 130.000,00

Odvodnja 130.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


0111 323491 Održavanje oborinske kanaliz. (Školska ... 130.000,00

32 130.000,00


PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI 790.000,00

Zemljišta 200.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


0451 41119 Ostala zemljišta 200.000,00

41 200.000,00


Javna rasvjeta 70.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


04 322312 E. energija - Javna rasvjeta 70.000,00

32 70.000,00


Ceste 370.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


04 323291 Održavanje ceste Sopač i asfaltiranje lok. cesta 200.000,00

04 323292 Čišćenje snijega 170.000,00

32 370.000,00


Zaštita okoliša 15.000,00Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


056 32343 Deratizacija i dezinsekcija, bjesnoća 10.000,00

056 32344 Sanacija divljih deponija 5.000,00

32 15.000,00


Održavanje groblja 50.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


0111 323211 Usluge održavanja groblja i spomenika 50.000,00

32 50.000,00


Ostale komunalne usluge 85.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


04 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav. 10.000,00

041 323293 Usluge luminacije - dekoracije 50.000,00

04 323722 Ugovor o djelu - ostali 25.000,00

32 85.000,00


Razdjel 4 KOMUNALNA POTROŠNJA 3.800.000,00

Glava 30 Komunalna djelatnost 3.800.000,00

PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA 45.000,00

Ostale komunalne usluge 30.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


041 323492 Ostale komunalne usluge 30.000,00

32 30.000,00


Održavanje 15.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


04 323221 Usluge održavanja javne rasvjete 15.000,00

32 15.000,00


INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA 1.200.000,00

Ceste 1.200.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


04 42131 Cesta-Pocleme 1.200.000,00

42 1.200.000,00


NABAVA TERENSKOG VOZILA 35.000,00

Općinsko vijeće 35.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


01 42316 Terensko vozila 35.000,00

42 35.000,00


KAPITALNI PROJEKTI: Izgradnja vodovoda 700.000,00

Vodoopskrba 700.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


04 42141 Vodovod - Sopač, Vodosprema 700.000,00

42 700.000,00


OSTALI PROJEKTI I PLANOVI 900.000,00

Javna rasvjeta 400.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


04 421441 Niskonaponska m. - drvored prema Golubinjaku 400.000,00

42 400.000,00


Ostali projekti i planovi 500.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


04 426411 Urbanistički plan i Detaljni planovi 250.000,00

0111 426412 Projektna dokumentacija - Vodovod, Kalvarija 250.000,00

42 500.000,00


Razdjel 5 PREDŠKOLSKI ODJEL 165.020,00

Glava 10 Predstavnička tijela i Organi 165.020,00

PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI 145.020,00

Podružnica predškolskog odgoja 145.020,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


0911 311115 Plaće za zaposlene 83.590,00

0911 312195 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 2.000,00

0911 313215 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 12.970,00

0911 313315 Doprinosi za zapošljavanje 1.440,00

31 100.000,00

0911 321315 Seminari, savjetovanja i simpoziji 570,00

0911 322115 Uredski materijal 1.500,00

0911 322125 Stručna literatura 1.000,00

0911 322195 Pedagoška dokumentacija 3.000,00

0911 322315 Električna energija 2.100,00

0911 322345 Gorivo za školsko vozilo 5.000,00

0911 322395 Lož ulje i drva 8.700,00

0911 322425 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje po 3.000,00

0911 322515 Sitni inventar vrtić i školska kuhinja 10.000,00

0911 323115 Usluge telefona, telefaksa 2.250,00

0911 323135 Poštarina 250,00

0911 323225 Usluge tekućeg i inves.održavanja opreme 1.500,00

0911 323315 Elektronski mediji 200,00

0911 323415 Opskrba vodom 1.200,00

0911 323435 Deratizacija i dezinsekcija 100,00

0911 323445 Dimljačarske usluge 400,00

0911 323495 Vodna i komunalna naknada 850,00

0911 323615 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 1.100,00

0911 323695 MBO čistoća kuhinje 1.400,00

0911 323895 Računalne usluge 500,00

32 44.620,00

0911 343115 Usluge banaka 400,00

34 400,00


KAPITALNI PROJEKT: SPORTSKE SPRAVE 20.000,00

Podružnica predškolskog odgoja 20.000,00


Funk. Račun NAZIV RAČUNA

klas. rash./izd.


0911 422615 Sportska oprema 20.000,00

42 20.000,00


SVEUKUPNO 8.300.000,00


III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Općine Lokve stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-01/02

Ur. broj: 2112-02-04-01-01

Lokve, 20. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Davorin Cenčić, v. r.

 

 

Proračun Općine Lokve za 2005. godinu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr