SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 1. Srijeda, 12. siječnja 2005.
GRAD RIJEKA
5

5.

Na temelju članka 30. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine« broj 109/01 i 82/04) i članka 26. Poslovnika Poglavarstva Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/02), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 11. siječnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i mjerilima za načelno odobravanje kredita za izgradnju obiteljskih kuća, nadogradnju i dogradnju na vlastitom zemljištu iz Programa kreditiranja fizičkih osoba koje grade novi stambeni prostor nadogradnjom
i dogradnjom zgrada ili izgradnjom obiteljskih kuća

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i mjerila, postupak i tijela za načelno odobravanje zahtjeva za dodjelu kredita za izgradnju obiteljskih kuća, nadogradnju i dogradnju na vlastitom zemljištu kao i veličina stana ili obiteljske kuće iz Programa kreditiranja fizičkih osoba koje grade novi stambeni prostor nadogradnjom i dogradnjom zgrada ili izgradnjom obiteljskih kuća (u daljnjem tekstu: Program), koje se prema Programu grade na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) isključivo za svoje potrebe stanovanja.

II. UVJETI I MJERILA ZA NAČELNO ODOBRAVANJE ZAHTJEVA ZA IZGRADNJU OBITELJSKE KUĆE, NADOGRADNJU I DOGRADNJU

Članak 2.

Podnositelj zahtjeva za dodjelu kredita, koji ispunjava uvjete i mjerila propisane Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom ostvaruje mogućnost na dodjelu kredita za izgradnju obiteljskih kuća, nadogradnju i dogradnju na vlastitom zemljištu na području Grada prema Programu iz članka 1. ove Odluke.

Osoba koja podnaša zahtjev za dodjelu kredita za izgradnju obiteljske kuće, nadogradnju i dogradnju na vlastitom zemljištu uz obročnu otplatu treba zadovoljavati kriterije u pogledu platežne sposobnosti koje utvrđuje Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama - APN (u daljnjem tekstu: Agencija), odnosno banka koja odobrava kreditna sredstva u skladu s uvjetima određenim sporazumom o poslovnoj suradnji s Agencijom.

Članak 3.

Pravo na podnašanje zahtjeva za dodjelu kredita prema Programu iz članka 1. ove odluke ima osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske,

- da ima prebivalište na području Grada,

- da se planirana izgradnja obiteljske kuće, nadogradnja i dogradnja na vlastitom zemljištu gradi isključivo na području grada Rijeke za svoje potrebe stanovanja,

- da on ili članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,

- da on ili članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, nemaju odgovarajući stan ili kuću u privatnom vlasništvu.

Odgovarajućim stanom u smislu stavka 1. podstavka 5. ovoga članka, razumijeva se vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i drugo) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m2. Odgovarajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osobe koji koristi zaštićeni najmoprimac.

Uvjete iz stavka 1. ovoga članka trebaju zadovoljiti kumulativno svi članovi obiteljskog domaćinstva.

Članom obiteljskog domaćinstva u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se bračni drug te osoba koja s njim stanuje: potomak, pastorak i usvojenik, roditelj ili usvojitelj, pod uvjetom da ga je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti sa bračnom zajednicom.

Članak 4.

Odobravanje zahtjeva za dodjelu kredita obavlja se na temelju Liste reda prvenstva podnositelja zahtjeva (u daljnjem tekstu: »Lista prvenstva«) utvrđene u suglasju s ovom Odlukom.

Lista prvenstva utvrđuje se na temelju provedenog Javnog poziva.

Članak 5.

Lista prvenstva utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:

1. stambenog statusa podnositelja zahtjeva,

2. dužine prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada,

3. životne dobi podnositelja zahtjeva,

4. broja članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,

5. broja djece na redovnom školovanju,

6. stručne spreme podnositelja zahtjeva,

7. godina radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj za podnositelja zahtjeva,

8. statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,

9. statusa člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva,

10. zdravstvenog stanja - invalidnosti ili tjelesnog oštećenja podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva.

Članak 6.

Podnositelju zahtjeva na temelju stambenog statusa njegovog obiteljskog domaćinstva pripada:

a) 5 bodova:

- za status najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom kod pravne ili fizičke osobe,

- za status najmoprimca sa zaštićenom najamninom kod pravne ili fizičke osobe,

- za stanovanje kod člana obitelji.

b) 1 bod:

- za stanovanje u neodgovarajućem stanu u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili člana obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva.

Članak 7.

Podnositelju zahtjeva za svaku godinu prebivanja na području Grada pripada 0,5 bodova.

Članak 8.

Prema životnoj dobi podnositelju zahtjeva pripada:

a) do navršene 24. godine života1 bod

b) od navršene 24. godine do navršenih
45 godina života5 bodova

c) od navršenih 45 godina života nadalje3 boda.

Članak 9.

Prema broju članova obiteljskog domaćinstva, podnositelju zahtjeva pripada:

a) samac 1 bod,

b) 2 člana obiteljskog domaćinstva 2 boda,

c) 3 člana obiteljskog domaćinstva 3 boda,

d) 4 člana obiteljskog domaćinstva i više 4 boda.

Ako je podnositelj zahtjeva samohrani roditelj ili usvojitelj, bodovi iz stavka 1. ovoga članka (izuzev bodova označenih pod točkom a) udvostručuju se.

Članak 10.

Za svako dijete na redovnom školovanju podnositelju zahtjeva pripadaju 2 boda.

Članak 11.

Podnositelju zahtjeva na temelju njegove stručne spreme pripada:

a) za visoku stručnu spremu 5 bodova,

b za višu stručnu spremu 3 boda,

c) za srednju stručnu spremu 2 boda,

d) za nižu stručnu spremu 1 bod.

Za svaki viši stupanj obrazovanja iznad visoke stručne spreme podnositelju zahtjeva pripada 2 boda.

Članak 12.

Podnositelju zahtjeva za svaku punu godinu radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj pripada 0,5 bodova.

Članak 13.

Podnositelju zahtjeva, hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, prema vremenu provedenom u Domovinskom ratu pripada:

a) za razdoblje do 12 mjeseci2 boda,

b) za razdoblje od 12 mjeseci i duže 4 boda.

Članak 14.

Podnositelju zahtjeva, hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata, prema utvrđenom postotku oštećenja organizma pripada:

a) od I - II skupine oštećenja 10 bodova,

b) od III - VI skupine oštećenja6 bodova,

c) od VII - X skupine oštećenja4 boda.

Članak 15.

Podnositelju zahtjeva, članu uže obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pripada 12 bodova.

Članak 16.

Prema zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva odnosno člana njegovog obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu, ovisno o utvrđenom stupnju invaliditeta, za svaku osobu s utvrđenim invaliditetom pripada:

- za invaliditet preko 50% 6 bodova,

- za invaliditet do 50% (uključujući i
invaliditet od 50%)4 boda.

Bodovi ostvareni temeljem mjerila iz članka 14. ove Odluke i mjerila iz stavka 1. ovoga članka, u odnosu na podnositelja zahtjeva, međusobno se isključuju.

Članak 17.

Utvrđeni bodovi prema mjerilima iz članka 6. do članka 16. ove Odluke zbrajaju se, te se na osnovu ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na Listi prvenstva.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednaki broj bodova, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se kako slijedi:

- podnositelj koji prvi puta stječe stan u vlasništvu za potrebe svog stanovanja

- podnositelj koji ima duže prebivalište u Gradu.

III. POSTUPAK I TIJELA ZA ODOBRAVANJE ZAHTJEVA ZA IZGRADNJU OBITELJSKE KUĆE, NADOGRADNJU I DOGRADNJU

Članak 18.

Postupak za odobravanje zahtjeva za izgradnju obiteljske kuća, nadogradnju i dogradnju prema ovoj Odluci provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka:

- provodi nakon objave Javnog poziva postupak za utvrđivanje Liste prvenstva,

- utvrđuje prava korisnika kredita u pogledu veličine stana ili obiteljske kuće

- obavlja bodovanje po zaprimljenim zahtjevima,

- utvrđuje Prijedlog liste prvenstva,

- utvrđuje Konačnu listu prvenstva,

Članak 19.

Povjerenstvo imenuje Poglavarstvo Grada.

Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana.

Članove Povjerenstva, čine predstavnici Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije stambeni poslovi.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja - Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija stambeni poslovi.

Članak 20.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izgradnju obiteljske kuća, nadogradnju i dogradnju objavljen je po Agenciji u javnom glasilu »Novi list« dana 18. prosinca 2004. godine.

Članak 21.

Uz zahtjev za izgradnju obiteljske kuće, nadogradnju i dogradnju, podnositelj zahtjeva mora priložiti:

1. dokaz državljanstva republike Hrvatske - domovnicu ili presliku osobne iskaznice - za podnositelja zahtjeva,

2. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika datu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu da žive u zajedničkom obiteljskom domaćinstvu,

3. vjenčani list ili rodni list - za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),

4. dokaz o redovnom školovanju djece - potvrda/uvjerenje škole ili fakulteta o redovnom upisu u školsku godinu 2004/05,

5. izjavu o postojanju izvanbračne zajednice, potpisane od strane podnositelja zahtjeva, vanbračnog supružnika-ce i dva svjedoka, datu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću time da svi potpisi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika,

6. uvjerenje o prebivalištu - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje Policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

7. izjava ovjerena kod javnog bilježnika datu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva izjavljuje za sebe i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu da nemaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

8. dokaz o stalnim prihodima,

9. dokaz o vlasništvu zemljišta za izgradnju, nadogradnju i dogradnju obiteljske kuće ili posebnog dijela stambenog objekta na kojem bi se vršila nadogradnja i dogradnja (općinski sud , zemljišno knjižni izvadak) ili drugi odgovarajući dokaz vlasništva kojim se potvrđuje pravo za izgradnju, nadogradnju i dogradnju,

10. potvrda Ureda državne uprave da je na tom zemljištu (lokaciji) moguća izgradnja obiteljske kuće , nadogradnja ili dogradnja,

11. naznačenu pojedinačnu vrstu zahtjeva: za izgradnju obiteljske kuća, nadogradnju ili dogradnju,

12. dokaz stambenog statusa (ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom, ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom, izjava o stanovanju kod člana obitelji i slično),

13. dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma),

14. potvrda poslodavca o duljini radnog staža ili ovjereni prijepis podataka o radnom stažu iz radne knjižice ili ovjerena preslika radne knjižice - za podnositelja zahtjeva,

15. potvrda nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,

16. rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata,

17. potvrda o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata - za podnositelja zahtjeva,

18. rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda mirovinskog osiguranja o utvrđenom stupnju invaliditeta - za podnositelja zahtjeva i člana obiteljskog domaćinstva,

19. izvod iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno- knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu - za podnositelja zahtjeva i člana obiteljskog domaćinstva,

20. ovjerena punomoć (specijalna) za slučaj odsutnosti podnositelja zahtjeva,

21. ostalo.

Sve isprave se podnose u originalu - na uvid ili u obliku ovjerene preslike.

Članak 22.

Sadržaj stana i veličina stana za koju podnositelj zahtjeva za dodjelu kredita ostvaruje pravo utvrđuje se prema odredbama Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (»Narodne novine« broj 106/04). Povjerenstvo će vršiti provjeru usklađenosti projekta planirane izgradnje obiteljskih kuća, nadogradnje i dogradnje na vlastitom zemljištu i Pravilnika s brojem članova obiteljskog domaćinstva podnositelja Zahtjeva.

Članak 23.

Za zahtjeve koji su nepotpuni, Povjerenstvo će odrediti rok od 5 dana od dana predaje zahtjeva da se upotpune s potrebnom dokumentacijom.

Ukoliko podnositelj zahtjeva nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka zahtjev ne upotpuni, zahtjev se neće uzeti u razmatranje, odnosno ukoliko se ne radi o bitnom uvjetu obraditi će se bez dostavljenog i ukupno bodovi se umanjuju za nedostavljeno.

Članak 24.

Za svaku pojedinu vrstu zahtjeva: za izgradnju obiteljskih kuća, nadogradnju i dogradnju na vlastitom zemljištu na području Grada, Povjerenstvo će sačiniti posebni Prijedlog liste prvenstva i Konačnu listu prvenstva.

Članak 25.

Prijedlog liste prvenstva sadrži:

- vrstu zahtjeva: za izgradnju obiteljskih kuća, nadogradnju i dogradnju

- redni broj redoslijeda podnositelja zahtjeva,

- prezime, ime, ime oca i adresu podnositelja zahtjeva,

- broj bodova po pojedinim uvjetima i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,

- ukupan zbroj bodova za svakog pojedinog podnositelja zahtjeva.

Prijedlog liste prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3, prizemlje.

Članak 26.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na Prijedlog liste prvenstva i obavljeno bodovanje.

Prigovor se podnosi Poglavarstvu Grada, u roku od 8 dana od dana objave Prijedloga liste prvenstva.

Odluka koju donese Poglavarstvo po podnesenom prigovoru konačna je.

Konačnu listu prvenstva utvrđuje Povjerenstvo nakon što Poglavarstvo Grada donese odluke po podnijetim prigovorima.

Konačna lista prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3, prizemlje.

Članak 27.

Konačna lista prvenstva sadrži:

- vrstu zahtjeva, za izgradnju obiteljskih kuća, nadogradnju i dogradnju

- redni broj redoslijeda podnositelja zahtjeva,

- prezime, ime, ime oca i adresu podnositelja zahtjeva,

- broj bodova po pojedinim uvjetima i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,

- ukupan zbroj bodova za svakog pojedinog podnositelja zahtjeva.

Članak 28.

Osoba za koju se utvrdi da je dala neistinite podatke o ispunjavanju uvjeta za uvrštenje na Listu prvenstva kao i osoba za koju se u tijeku trajanja Konačne liste prvenstva utvrdi da više ne ispunjava uvjete na osnovu kojih je uvrštena na istu, briše se sa Liste prvenstva odnosno sa Konačne liste prvenstva.

Odluku o brisanju u smislu stavka 1. ovoga članka donosi Povjerenstvo.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na odluku o brisanju.

Prigovor se podnosi Poglavarstvu Grada u roku od 8 dana od dana primitka odluke.

Odluka koju po podnesenom prigovoru donese Poglavarstvo je konačna.

Članak 29.

Konačnu Listu prvenstva kompletirano s podnesenim zahtjevima Povjerenstvo dostavlja Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Rok za dostavu Liste prvenstva je 30 dana od dana isteka roka za podnašanje zahtjeva.

Članak 30.

Podnositelji zahtjeva iz Konačne liste prioriteta dužni su na poziv APN dostaviti slijedeće dopunske dokumente:

1. akt na temelju kojeg se može graditi novi stambeni prostor nadogradnjom, dogradnjom i izgradnjom obiteljske kuće,

2. predugovor o građenju registriranog izvoditelja radova izrađen na temelju troškovnika izgradnje iz glavnog projekta ovjerenog po ovlaštenom inženjeru. U predugovoru mora biti određen rok izgradnje kao i broj i iznos faznih mjesečnih situacija kao temelj za naplatu radova.

3. predugovor o vršenju nadzora nad izgradnjom s ovlaštenim inženjerom ( Zakon o gradnji, Obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora) osim u slučajevima kada je korisnik kredita nadležni inženjer sukladno Zakonu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Uputstva za primjenu ove Odluke daje Grad - Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija stambeni poslovi.

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/12

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 11. siječnja 2005.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr