SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 28. Petak, 26. rujna 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

46.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« 12/13 i 18/14), gradonačelnik Grada Novi Vinodolski Oleg Butković, dipl. ing., donosi dana 19. rujna 2014. godine

KRITERIJE
za vrednovanje programa javnih potreba
Grada Novi Vinodolski

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se aktom utvrđuju kriteriji i postupak utvrđivanja programa javnih potreba, za koje se osiguravaju sredstva u proračunu Grada Novog Vinodolskog, način raspodjele i način praćenja korištenja dodijeljenih sredstava.

Članak 2.

Programom javnih potreba obuhvaćaju se svi oblici poticanja javnih potreba u sportu i sportskih djelatnosti koje pridonose razvitku sporta i rekreacije građana Grada Novog Vinodolskog, kao i svi oblici poticanja javnih potreba u kulturi koja pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života i očuvanju kulturne baštine Grada Novog Vinodolskog.

II. Javne potrebe u sportu

Članak 3.

Javne potrebe u sportu, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Novog Vinodolskog jesu sportski programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje obuhvaćaju:

-poticanje i promicanje sporta

-provođenje sportskih aktivnosti djece i mladih

-djelovanje sportskih udruga

-sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja

-sportsko-rekreacijske aktivnosti građana

-planiranje, izgradnja i održavanje te korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Novi Vinodolski.

Program javnih potreba u sportu donosi Gradsko vijeće za svaku kalendarsku godinu zajedno s proračunom.

Članak 4.

Utvrđivanje sportskih programa, aktivnosti, poslova i djelatnosti od interesa za Grad Novi Vinodolski i njihovo uvrštavanje u programe javnih potreba provodi Ured Grada putem javnog poziva.

Poziv za predlaganje javnih potreba u sportu objavljuje se u javnom glasilu i na web stranici grada. Prijave se podnose najmanje trideset dana od objave Poziva.

II. Kriteriji za vrednovanje

Članak 5.

Kriteriji za vrednovanje predstavljaju mjerila prema kojima Ured Grada razmatra i predlaže programe za svako pojedino područje sporta:

Poticanje i promicanje sporta

Vrednuje se sljedeći program:

-organizacija sportskih priredbi od interesa za Grad Novi Vinodolski

Provođenja sportskih aktivnosti djece i mladih

Vrednuju se sljedeći programi:

-omasovljavanje sportskih aktivnosti za djecu i mlade kroz školsko sportsko društvo.

Djelatnost sportskih udruga

Vrednuju se sljedeći programi:

-natjecanja i rezultati

-broj članova i sportaša, posebno djece i mladih

-sportska oprema i rekviziti

-stručni rad.

Sportske rekreacijske aktivnosti građana

Rad s odraslima odnosi se na tjelesno vježbanje ciljanih skupina građana: starijih osoba, žena, mladeži, korektivno vježbanje, programi fitnesa, aerobika i sl.

Planiranje, izgradnja i održavanje te korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Novi Vinodolski

Program realizira nadležni Ured Grada temeljem godišnjih analiza potreba.

III. Javne potrebe u kulturi

Članak 6.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Novog Vinodolskog, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Novi Vinodolski, a osobito:

-djelatnosti i poslovi, umjetničkih organizacija, udruga i drugih pravnih osoba u kulturi i samostalnih umjetnika, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

-akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života Grada, kao i očuvanje kulturne baštine Grada,

-djelatnosti i poslovi ustanova u kulturi u vlasništvu Grad i investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture koje se planiraju u Nacrtu Proračuna po prijedlogu ustanova.

Članak 7.

Postupak utvrđivanja programa u smislu ovih kriterija primjenjuje se na utvrđivanje kulturnih programa od interesa za Grad Novi Vinodolski, kao sastavnog dijela Programa javnih potreba u kulturi Grada Novog Vinodolskog.

Utvrđivanje kulturnih programa od interesa za Grad i njihovo uvrštavanje u program javnih potreba u kulturi Grada Novog Vinodolskog provodi se Javnim pozivom, koji raspisuje Ured Grada.

Članak 8.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Novog Vinodolskog objavljuje se u javnim glasilima i na web stranici Grada.

Prijave se podnose najmanje trideset (30) dana od objave Poziva. Tekst Poziva obavezno sadrži područja kulture za koja se mogu predlagati programi i rok u kojemu se prijave podnose.

Poziv se objavljuje u tekućoj godini za sljedeću godinu.

Članak 9.

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture i umjetnosti (dalje u tekstu: nosioci programa).

Svaki prijavljeni program, uz obrazloženje, sadrži podatke o pravnom statusu podnositelja programa te prijedlog sredstava za realizaciju programa s naznakom dijela sredstava koja se osiguravaju iz državnog proračuna, Proračuna Grada Novog Vinodolskog, Primorsko-goranske županije vlastitih prihoda i drugih izvora.

Stručne i tehničke poslove obrade podnesenih prijedloga programa obavljaju stručni službenici Ureda Grada.

Članak 10.

Programe razmatra i vrednuje, zajedno s iznosom financijskih sredstava za njihovu realizaciju, Ured Grada i to na temelju stručne podloge.

Na temelju stručne podloge, Ured odabire prijedloge programa i donosi Nacrt programa javnih potreba u kulturi Grada za svaku proračunsku godinu.

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga programa, primjenjivat će se sljedeći zajednički kriteriji:

-kvaliteta ponuđenoga programa;

-važnost programa za oblikovanje kulturne ponude Grada Novog Vinodolskog;

-stručnost i profesionalno iskustvo nositelja programa;

-iskazana financijska potpora iz drugih izvora;

-izvršavanje ugovornih obveza iz prethodnih godina,

-i posebno važnost programa u očuvanju kulturne baštine Grada Novog Vinodolskog.

Članak 11.

Opseg programa koji se uvrštavaju u Nacrt programa javnih potreba u kulturi ovisi o njihovoj novčanoj vrijednosti i sredstvima koja se za tu namjenu planiraju u Proračunu Grada Novog Vinodolskog za proračunsku godinu u kojoj se Program donosi.

Program javnih potreba u kulturi Grada Novog Vinodolskog sadrži planirane programe po djelatnostima kulture i ukupno planirane iznose sredstava za svaku pojedinu djelatnost kulture.

Članak 12.

Program javnih potreba u kulturi Grada Novog Vinodolskog za svaku proračunsku godinu donosi Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na prijedlog gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, zajedno s Proračunom.

IV. Praćenje korištenja sredstava i nadzor

Članak 13.

U skladu s Programom javnih potreba Grada Novog Vinodolskog, Ured Grada s nosiocima programa sklapa ugovore o korištenju sredstava za realizaciju prihvaćenih programa.

Ugovorom se utvrđuje način praćenja programa i korištenja odobrenih sredstava.

Ovisno o specifičnosti programa, ugovorima se utvrđuje vrijeme realizacije programa, visina odobrenih sredstava s dinamikom isplate, obveza podnošenja izvješća o izvršenju programa te obveza korisnika sredstava da u slučaju nastanka objektivnih smetnji ili drugih teškoća koje onemogućuju izvršenje programa o tome obavijesti Ured.

Nadležni Ured Grada nadzire izvršenje programa javnih potreba te prati korištenje i utrošak sredstava za programe.

Članak 14.

Ovi Kriteriji stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljeni u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-02/14-20/7

Ur. broj: 2107/02-04-14-1

Novi Vinodolski, 19. rujna 2014.

GRADONAČELNIK
Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=905&mjesto=51250&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr