SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

156.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 2. stavka 2. Odluke o određivanju tijela za davanje suglasnosti školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija za raspolaganje imovinom (»Službene novine« broj 26/09), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 11. sjednici održanoj 18. rujna 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti Osnovnoj školi »Fran Krsto
Frankopan« Krk za osnivanje prava građenja u korist
Općine Baška radi rekonstrukcije zgrade Područne škole
Baška s dogradnjom školske sportske dvorane

Članak 1.

Daje se suglasnost Osnovnoj školi »Fran Krsto Frankopan« Krk za osnivanje prava građenja u korist Općine Baška radi rekonstrukcije zgrade Područne škole Baška s dogradnjom školske sportske dvorane, bez naknade, na k.č.br. 699/G, zk.ul. 7020, k.o. Baška, površine 2952 m2, koja je temeljem podatka izloženih u novoj katastarskoj izmjeri za k.o. Baška-nova ušla u novo formiranu česticu oznake k.č. 2238/1, zk.ul. 1488, k.o. Baška - nova.

Članak 2.

Suglasnost Školi za osnivanje prava građenja iz članka 1. ove Odluke daje se uz uvjet da se u ugovor o osnivanju prava građenja unesu sljedeće odredbe:

. pravo građenja osniva se na rok do završetka rekonstrukcije i dogradnje objekta iz članka 1. ove Odluke, ishođenja uporabne dozvole i predaje objekta na upravljanje Školi,

. Općina Baška se obvezuje da će nakon proteka roka (na koje je osnovano pravo građenja) objekt koji je predmet prava građenja postati vlasništvo Škole, bez naknade i bez tereta, te da isti neće biti opterećen nikakvim uknjiženim ili neuknjiženim pravima ili teretima u korist trećih osoba koja bi opterećivala, umanjivala ili ograničavala vlasnička prava Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« Krk.

Članak 3.

Obvezuje se Škola da nakon zaključenja Ugovora o osnivanju prava građenja, presliku istog dostavi na uvid Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-14-16

Rijeka, 18. rujna 2104.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr