SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

45.

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine RH« broj 36/04, 63/08 i 133/13) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 15. srpnja 2014. godine donosi

III. IZMJENU I DOPUNU PLANA
UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
ZA 2014. GODINU

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2014.godinu (»Službene novine PGŽ« broj: 4/14, 6/14 i 18/14) mijenja se točka II. i sada glasi:

»II.

Grad redovno upravlja pomorskim dobrom na svojem području.

Pod redovnim upravljanjem smatra se:

- briga o zaštiti pomorskog dobra,

- održavanje pomorskog dobra,

- posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se uređenjem plažnih prostora, sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i ljestvi za ulaz u more i sl.), dohranjivanjem plaža s dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na prostorima namijenjenim sunčanju odnosno na plažama, postavljanjem tuševa, ograda i ljestvi za ulaz u more na plažama i sl.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije odnosno korisnik koncesijskog odobrenja.«

II.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2014.godinu u točki III. iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. Uređenje dijela plaže Bribirska obala 1.275.000,00 kn (Proračunska stavka 5736)«

III.

Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu stupa na snagu danom dobivanja Potvrde Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam i ista će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 342-01/14-01/2

Ur. broj: 2107/02-04-14-8

Novi Vinodolski, 15. srpnja 2014.

Gradonačelnik

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=902&mjesto=51250&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr