SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 24. Četvrtak, 14. kolovoza 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

41.

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 11. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Poslovne zone ZAPAD

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone ZAPAD (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/07) (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Plana, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za urbanizam i razvoj Grada Novi Vinodolski.

II. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Područje obuhvata Plana predstavlja područje određeno Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski.

Na području obuhvata ovog Plana utvrdile su se potrebe izrade izmjena i dopuna Plana, a razlozi za izradu izmjena i dopuna su slijedeći:

- izmjena pojedinih uvjeta gradnje i namjene unutar Poslovne zone,

- korekcija planiranog koridora autoceste,

- korekcija planiranih zelenih površina,

- određivanje lokacije za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda,

- proširenje obuhvata Plana.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski, a izmjenama i dopunama Plana izvršit će se proširenje obuhvata Plana.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Urbanističkim planom uređenja naselja Poslovne zone ZAPAD stvorili su se osnovni uvjeti za propisivanje uvjeta gradnje i namjene poslovnih objekata i komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni. Gotovo polovina Poslovne zone privedena je poslovnoj namjeni sa djelomično izgrađenom komunalnom infrastrukturom, a ostalo je za realizirati dio zone koji se dijelom nalazi i u vlasništvu fizičkih osoba. U postojećem Planu određen je koridor auto-ceste koji je usvajanjem Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski korigiran te je potrebno koridor koji dijelom prolazi Poslovnom zonom uskladiti sa Prostornim planom Grada. Za izgradnju komunalne infrastrukture u obuhvatu pretežito izgrađenog dijela Poslovne zone (nekadašnji prostor DI VINODOL) u cijelosti je izrađena projektna dokumentacija i dobivena dozvola za gradnju komunalne infrastrukture, te je u tijeku postupak oko dobivanja sredstava za izgradnju komunalne infrastrukture.

VII. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Planom će se odrediti namjena pojedinih područja koja nije bila poznata u vrijeme donošenja Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone ZAPAD, te će se i sami uvjeti gradnje prilagoditi mogućnostima izgradnje pojedinih objekata poslovne namjene.

Na području obuhvata Plana dijelom prolazi i koridor planirane auto-ceste. Koridor auto-ceste dijelom je prolazio istočnijim područjem Poslovne zone (u blizini poslovnog objekta KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.), ali je Prostornim planom Primorsko-goranske županije i Prostornim planom Grada Novi Vinodolski došlo do pomicanja ovog koridora koji je pomaknut zapadnije i prolazi dijelom neizgrađenog dijela Poslovne zone.

Namjera je također izvršiti ukidanje planirane lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Novi Vinodolski i za isti odrediti lokaciju u neizgrađenom dijelu Poslovne zone.

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana nije utvrđena potreba izrade sektorskih strategija, planova i studija. U izradi Plana će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 24/08, 53/06 i 21/06), u suradnji s nositeljem izrade - Upravnim odjelom za urbanizam i razvoj.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

U postupku izrade Plana, tražiti će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

- Hrvatske vode d.o.o.-VGO Rijeka, Đ. Šporera 3,
51 000 Rijeka.

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske
županije, Nikole Tesle 9,Rijeka,

- KTD IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5,
Novi Vinodolski,

- KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski,

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 30 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 14.

Za izradu Plana utvrđuju se slijedeći rokovi:

- I faza: izrada preliminarne koncepcije - u roku od najviše 30 dana od zaprimanja posljednjeg očitovanja na Odluku o izradi Plana,

- II. faza - izrada Nacrta Prijedloga plana, utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu - u roku od najviše 30 dana od prezentacije preliminarne koncepcije,

- III. faza - izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 10 dana od završetka javne rasprave,

- IV. faza - izrada nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 10 dana od usvajanja Izvješća o javnoj raspravi od strane gradonačelnika,

- V. faza - izrada konačnog prijedloga Plana u roku od najviše 5 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga,

- VI. faza - dostavljanje završnih elaborata Plana u ugovorenom broju primjeraka u roku od 10 dana računajući od dana donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 15.

Tijekom izrade Plana mogu se izdavati akti kojima se odobravaju građenja odnosno zahvati u prostoru.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 16.

Izrada Plana financirat će se iz proračunskih sredstava Grada Novi Vinodolski.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Sve poslove oko obavješćivanja javnosti, objave javne rasprave, provođenja javnog izlaganja, vođenja službenih evidencija obavlja Upravni odjel za urbanizam i razvoj Grada Novi Vinodolski.

Javna rasprava o prijedlogu Plana provodit će se u trajanju od osam (8) dana.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-05/14-01/6

Ur. broj: 2107/02-01-14-2

Novi Vinodolski, 31. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=901&mjesto=51250&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr