SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 24. Četvrtak, 14. kolovoza 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

40.

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 11. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja naselja Novi Vinodolski

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/10, 36/10 - Ispravak, 19/13 i 18/14) (u daljnjem tekstu:Plan).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Plana, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za urbanizam i razvoj Grada Novi Vinodolski.

II. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Područje obuhvata Plana predstavlja područje određeno Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski .

Na području obuhvata ovog Plana utvrdile su se potrebe izrade izmjena i dopuna Plana, a razlozi za izradu izmjena i dopuna su slijedeći:

- usklađenje pojedinih pojmova, definicija i uvjeta sa Zakonom o prostornom uređenju (N.N. 153/13) i Zakonom o gradnji (N.N. 153/13),

- izmjena uvjeta gradnje u zonama ugostiteljsko-turističke namjene,

- izmjene obuhvata zahvata parcele dječjeg vrtića,

- izmjene namjene površina pojedinih građevina društvene i javne namjene,

- izmjena planskih koridora prometnica radi mogućnosti formiranja okućnica,

- određivanje uvjeta gradnje heliodroma uz planiranu lokaciju novog vatrogasnog doma,

- brisanje lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Urbanističkim planom uređenja naselja Novi Vinodolski stvorili su se osnovni uvjeti za propisivanje uvjeta gradnje i namjene pojedinih područja naselja. Radi potreba pojedi nih korekcija u obuhvatu Plana (kao što su npr. postupci izvršene legalizacije objekata koji u pojedinim dijelovima ulaze u dio prometnice i dr.) Grad je do sada usvojio 2 izmjene i dopune ovog Plana. Stupanjem na snagu Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji ukazala se je potreba usklađivanja Plana sa ovim Zakonima.

Na atraktivnim područjima Grada (zemljišta ispod Jadranske magistrale na lokacijama koje počinju od luke Novi Vinodolski ) planirana je izgradnja isključivo u funkciji razvoja turizma odnosno objekata ugostiteljsko-turističke namjene. Na ovim lokacijama pojedini vlasnici su zatražili korekcije u planiranju uvjeta gradnje koji se traže radi poboljšanja smještajnih kapaciteta hotela i pansiona, a što se ocjenjuje pozitivnim i prihvatljivim u smislu razvoja turizma na području Grada.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Stupanjem na snagu Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji ukinuta su pojedina ograničenja u uvjetima gradnje, kao i izmijenili pojedini pojmovi i definicije, te je potrebno izvršiti usklađivanje sa ovim Zakonima.

Vlasnici zemljišta u obuhvatu ugostiteljsko-turističke namjene (vlasnici zemljišta objekta Klek, nekadašnjeg hotela San Marino, zemljišta u obuhvatu Glavice) zatražili su izmjene pojedinih uvjeta gradnje za predmetne objekte tipa hotel i pansion, a budući je turizam jedna od osnovnih grana djelatnosti Grada, potrebno je izvršiti korekcije u ovim uvjetima.

Na zemljištu u vlasništvu Grada (sadašnje parkiralište Jurkovo) zatražena je promjena namjene na način da se umjesto sada planiranog garažnog prostora planira i izgradnja poslovnog objekta javne namjene (ordinacije liječnika primarne zdravstvene zaštite, pedijatra, stomatologa i sl.) , a isti bi se realizirao na način da se izvrši prodaja sadašnjeg prostora ambulante koji je sukladno uvjetima iz Prostornog plana Grada namijenjen ugostiteljsko- turističkoj namjeni-hotelu.

Na objektu Dječjeg vrtića FIJOLICA u Novom Vinodolskom, a s ciljem poboljšanja standarda, potrebno je izvršiti nadogradnju postojećeg objekta, te je u tom smislu potrebno izvršiti korekcije u obuhvatu parcele Dječjeg vrtića.

Za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ocijenjeno je da je povoljnija lokacija za ovaj smještaj u Poslovnoj zoni ZAPAD, pa se ukazuje potrebnim izvršiti brisanje planirane lokacije u naselju Novi Vinodolski.

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana nije utvrđena potreba izrade sektorskih strategija, planova i studija. U izradi Plana će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 24/08, 53/06 i 21/06), u suradnji s nositeljem izrade - Upravnim odjelom za urbanizam i razvoj.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

U postupku izrade Plana, tražiti će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

1. Javnopravna tijela koja temeljem posebnih propisa daju mišljenja ili suglasnosti:

- Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, Rijeka,

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 7, 10000 Zagreb

- Hrvatske vode d.o.o.-VGO Rijeka, Đ. Šporera 3, 51 000 Rijeka.

2. Javnopravna tijela za koja ne postoji propisana obaveza pribavljanja mišljenja ili suglasnosti:

- KTD IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski,

- KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski,

- Hrvatska pošta d.d. - Poštansko središte Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka,

- HEP DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, Rijeka,

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 30 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 14.

Za izradu Plana utvrđuju se slijedeći rokovi:

- I faza: izrada preliminarne koncepcije - u roku od najviše 30 dana od zaprimanja posljednjeg očitovanja na Odluku o izradi Plana,

- II. faza - izrada nacrta Prijedloga plana, utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu - u roku od najviše 30 dana od prezentacije preliminarne koncepcije,

- III. faza - izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 10 dana od završetka javne rasprave,

- IV. faza - izrada nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 10 dana od usvajanja Izvješća o javnoj raspravi od strane gradonačelnika,

- V. faza - izrada konačnog prijedloga Plana u roku od najviše 5 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga,

- VI. faza - dostavljanje završnih elaborata Plana u ugovorenom broju primjeraka u roku od 10 dana računajući od dana donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 15.

Tijekom izrade Plana mogu se izdavati akti kojima se odobravaju građenja odnosno zahvati u prostoru.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 16.

Izrada Plana financirat će se iz proračunskih sredstava Grada Novi Vinodolski.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Sve poslove oko obavješćivanja javnosti, objave javne rasprave, provođenja javnog izlaganja, vođenja službenih evidencija obavlja Upravni odjel za urbanizam i razvoj Grada Novi Vinodolski.

Javna rasprava o prijedlogu Plana provodit će se u trajanju od osam (8) dana.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/6

Ur. broj: 2107/02-01-14-6

Novi Vinodolski, 31. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=901&mjesto=51250&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr