SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 24. Četvrtak, 14. kolovoza 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

39.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 11. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/06, 23/10, 36/10, 01/13 - pročišćeni tekst, 19/13 i 13/14) (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Plana, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za urbanizam i razvoj Grada Novi Vinodolski.

II. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Područje obuhvata Plana predstavlja područje određeno Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski .

Na području obuhvata ovog Plana utvrdile su se potrebe izrade izmjena i dopuna Plana, a razlozi za izradu izmjena i dopuna su sljedeći:

- potrebno je izvršiti usklađivanje građevinskih područja sa Zakonom o prostornom uređenju (N.N. 153/13) u dijelu koji se odnosi na određivanje neuređenih dijelova građevinskih područja i izgrađenih dijelova tih područja planiranih za urbanu preobrazbu.Pri tome se neće mijenjati granice građevinskih područja kojima se ta područja razgraničuju u odnosu na ostale površine namijenjene razvoju poljoprivrede i šumarstva kao i drugih djelatnosti koje se s obzirom na svoju namjenu mogu planirati izvan građevinskog područja, osim za potrebe formiranja ili proširenja okućnica,

- usklađenje pojedinih pojmova, definicija i uvjeta sa Zakonom o prostornom uređenju (N.N. 153/13) i Zakonom o gradnji (N.N. 153/13),

- usklađenje zona ugostiteljsko-turističke namjene na području Grada s Prostornim planom Primorsko-goranske županije),

- izmjena uvjeta gradnje u zonama ugostiteljsko-turističke namjene,

- utvrđivanje nove lokacije i uvjeta gradnje za solarnu ili vjetro elektranu i heliodroma,

- usklađenje s Ekološkom mrežom RH,

- izmjene obuhvata namjene u naselju Breze i to T36, R12 i Na41,

- brisanje lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Novi Vinodolski,

- korekcije u potrebama izrade urbanističkih planova uređenja na području Grada,

- korekcija u određivanju namjene pojedinih područja izdvojene namjene,

- korekcije u određivanju mogućnosti korištenja objekata u izdvojenim namjenama za određene djelatnosti do donošenja urbanističkih planova uređenja.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana određen je administrativnim granicama područja Grada Novi Vinodolski.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski stvorili su se osnovni uvjeti za propisivanje uvjeta gradnje i namjene pojedinih područja Grada. Propisivanjem ovih uvjeta pristupilo se je izradama pojedinih urbanističkih planova uređenja na području Grada i došlo do usvajanja pojedinih urbanističkih planova uređenja kao što je npr. Urbanistički plan uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u uvali Muroskva. Po dostavljanju pojedinih zahtjeva Grad je pristupao izradama Izmjena i dopuna ovog Plana te su do sada izrađene i usvojene tri (3) izmjene i dopune ovoga Plana. Stupanjem na snagu Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji ukazala se je potreba usklađivanja Plana sa ovim Zakonima, a također i sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije koji je usvojen u mjesecu rujnu 2013. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/13). Stupanjem na snagu Prostornog plana Primorsko-goranske županije odredile su se pojedine lokacije odnosno projekti od županijskog interesa koji sadrže detaljnu namjenu odnosno odrednice za izgradnju izgradnji kojih se može pristupiti bez donošenja urbanističkih planova uređenja (npr. punionica vode na području uvale Žrnovnica, vjetroelektrana Ruševo Krmpotsko, sunčana elektrana Gusta Draga), te je potrebno brisati odredbe o potrebi izrade urbanističkih planova uređenja.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Planom je potrebno omogućiti bržu realizaciju pojedinih projekata za koje su stvoreni uvjeti brže realizacije kao što je npr. izgradnja punionice vode u uvali Žrnovnica ili mogućnost korištenja objekata odnosno prostora u izdvojenom području za npr.suhu marinu.

Primjenjujući odredbe Zakona o prostornom uređenju omogućit će se mogućnosti gradnje na područjima neizgrađenih dijelova građevinskih područja koji opremanjem komunalnom infrastrukturom imaju mogućnost realizacije gradnje prije donošenja urbanističkih planova uređenja.

Ukidanjem pojedinih ograničenja u uvjetima gradnje i smještajnih kapaciteta u izdvojenim područjima ugostiteljsko-turističke namjene izvršit će se usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju kao što je npr.nekadašnje ograničenje smještajnih kapaciteta sa 120 kreveta/ha.

Stupanjem na snagu novog Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i Prostornog plana Primorsko-goranske županije izvršit će se usklađivanja kojima će se znatno pojednostaviti realizacija pojedinih projekata.

Na pojedinim područjima izdvojene namjene potrebno je izvršiti usklađivanja granica izdvojene namjene iz razloga što su na pojedinim dijelovima izgrađeni objekti komunalne infrastrukture ušli u obuhvat izdvojenog područja odnosno obuhvata urbanističkog plana uređenja.

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana nije utvrđena potreba izrade sektorskih strategija, planova i studija. U izradi Plana će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 24/08, 53/06 i 21/06), u suradnji s nositeljem izrade - Upravnim odjelom za urbanizam i razvoj.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

U postupku izrade Plana, tražiti će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

1. Javnopravna tijela koja temeljem posebnih propisa daju mišljenja ili suglasnosti:

- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

- Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, Rijeka,

- MUP - Policijska uprava Primorsko-goranska - Sektor upravnih i inspekcijskih, Žrtava fašizma 3, Rijeka,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16,Rijeka,

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 7, 10000 Zagreb

- Agencija za upravljanje državnom imovinom, Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

- Ministarstvo obrane, Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zvonimirova 4, 10000 Zagreb,

- Hrvatske vode d.o.o.-VGO Rijeka, Đ.Šporera 3, 51 000 Rijeka.

2. Javnopravna tijela za koja ne postoji propisana obaveza pribavljanja mišljenja ili suglasnosti:

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje i razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina3, 10000 Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o. - Rijeka, Nikole Tesle 9, Rijeka,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9, Rijeka,

- Lučka uprava Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski,

- KTD IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski,

- KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski,

- Hrvatska pošta d.d. - Poštansko središte Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka,

- HEP DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, Rijeka,

- Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, Rijeka,

- Primorsko-goranska županije, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Slogin kula 2, Rijeka.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 30 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 14.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- I faza: izrada preliminarne koncepcije - u roku od najviše 30 dana od zaprimanja posljednjeg očitovanja na Odluku o izradi Plana,

- II. faza - izrada nacrta Prijedloga plana, utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu - u roku od najviše 30 dana od prezentacije preliminarne koncepcije,

- III. faza - izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 10 dana od završetka javne rasprave,

- IV. faza - izrada nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 10 dana od usvajanja Izvješća o javnoj raspravi od strane gradonačelnika,

- V. faza - izrada konačnog prijedloga Plana u roku od najviše 5 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga,

- VI. faza - dostavljanje završnih elaborata Plana u ugovorenom broju primjeraka u roku od 10 dana računajući od dana donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 15.

Tijekom izrade Plana mogu se izdavati akti kojima se odobravaju građenja odnosno zahvati u prostoru.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 16.

Izrada Plana financirat će se iz proračunskih sredstava Grada Novi Vinodolski.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Sve poslove oko obavješćivanja javnosti, objave javne rasprave, provođenja javnog izlaganja, vođenja službenih evidencija obavlja Upravni odjel za urbanizam i razvoj Grada Novi Vinodolski.

Javna rasprava o prijedlogu Plana provodit će se u trajanju od osam (8) dana.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/8

Ur. broj: 2107/02-01-14-9

Novi Vinodolski, 31. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=901&mjesto=51250&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr