SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
OPĆINA DOBRINJ

48.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 10. sjednici održanoj 29. srpnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o ostvarivanju prava na pristup informacijama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Općina Dobrinj, ograničenje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kao i druge obveze Općine Dobrinj vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Članak 2.

Zainteresiranim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima pripada pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, a informacije su dostupne sukladno zakonskim odredbama i ovoj Odluci te moraju biti pravodobne, potpune i točne.

II. NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Članak 3.

Općina Dobrinj obvezna je omogućiti pristup informacijama pravovremenim objavljivanjem informacija na službenim internetskim stranicama Općine Dobrinj, »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske.

Jedinstveni upravni odjel će na službenim internetskim stranicama Općine Dobrinj objaviti:

- opće i druge akte Općinskog vijeća Općine Dobrinj,

- opće i druge akte općinskog načelnika Općine Dobrinj,

- nacrte prijedloga općih akata i drugih akata (u pravilu u trajanju od 30 dana onih o kojima se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti),

- informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama,

- informacije o unutarnjem ustrojstvu s imenima službenika i njihovim podacima za kontakt,

- sazive sjednica Općinskog vijeća,

- zapisnike i zaključke sa sjednica Općinskog vijeća,

- informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje,

- obavijesti o raspisanim natječajima te natječajnu dokumentaciju,

- obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija s podacima za kontakt službenika za informiranje te ostale informacije po dostavi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj.

Jedinstveni upravni odjel na službenim stranicama Općine Dobrinj objaviti će Godišnji plan normativnih aktivnosti sa planom savjetovanja o nacrtima prijedloga općih akta.

Članak 4.

Općinsko vijeće Općine Dobrinj donosi Odluku o određivanju službenika za informiranje kao mjerodavne osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Kontakt podaci o službeniku za informiranje objavljuju se na službenim internetskim stranicama Općina Dobrinj.

Članak 5.

Korisnik prava na informaciju podnosi pisani ili usmeni zahtjev za omogućavanje pristupa informaciji koja se odnosi na područje rada Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno informacije iz članka 1. ove Odluke.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona sastavlja se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke pošte smatra se da je podnesen pisani zahtjev.

Davanje informacije korisniku koji je podnio zahtjev može biti neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom, dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu dokumentaciju te na drugi prikladan način.

Članak 6.

O zahtjevu za pravo na pristup informaciji službenik za informiranje odlučiti će u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva sukladno zakonskim odredbama.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva službenik za informiranje će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev, a ne može se sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, službenik za informiranje odbacit će zahtjev rješenjem.

Službenik za informiranje odbaciti će zahtjev rješenjem ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi, a rješenjem će odbiti zahtjev u slučajevima predviđenim zakonskim odredbama.

Članak 7.

Ako Općina Dobrinj ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu javne vlasti koje je posjeduje obvezna je bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva ustupiti zahtjev tom tijelu i o tome obavijestiti podnositelja.

Članak 8.

Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana od dana kad je trebao odlučiti o zahtjevu ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Općine Dobrinj, ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija, ako je to potrebno kako bi informacija bila potpuna i točna.

Članak 9.

O zahtjevu se ne donosi rješenje kad se:

- korisniku omogućuje pristup traženoj informaciji,

- kad se korisnika obavještava da je istu informaciju već dobio, a nije protekao rok od 90 dana od podnošenja prethodnog zahtjeva,

- kad se obavještava korisnika da je informacija javno objavljena,

- kad mu je kao stranki u postupku dostupnost informacija utvrđena propisom

- kad se korisnika obavještava da za informaciju postoji obveza zaštite odnosno čuvanja tajnosti.

O postojanju razloga iz prethodnog stavka ovog članka bez odgode obavještava se podnositelj zahtjeva pisanim putem.

Članak 10.

Protiv rješenja službenika za informiranje može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se može izjaviti i kad službenik za informiranje u propisanom roku ne odluči od zahtjevu podnositelja.

Protiv rješenja Povjerenika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 11.

U Jedinstvenom upravnom odjelu vodi se službeni upisnik o zahtjevima o pravu na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Upisnik se vodi u elektroničkom obliku.

Članak 12.

Od korisnika se može tražiti naknada stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije i naknada troškova dostave tražene informacije sukladno zakonskim odredbama te kriterijima koje propisuje Povjerenik za informiranje kao neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama.

PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

Članak 13.

Korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija podnošenjem zahtjeva, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe sukladno zakonskim odredbama.

Službenik za informiranje odlučit će o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Kod odlučivanja o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija ne donosi se rješenje.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Službenik za informiranje dužan je Povjereniku dostaviti izvješće o provedbi ove Odluke i zakonskih odredbi za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine uz obrazloženje i ocjenu postojećeg stanja na osnovi iskazanih podatka.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-29/10

Ur. broj: 2142-04-01-14-8

Dobrinj, 29. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr