SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
OPĆINA LOKVE

13.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), i članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« 18/13) Općinsko Vijeće Općine Lokve na 7. sjednici održanoj 26. lipnja 2014. god. donosi

ODLUKU

Članak 1.

Sukladno zahtjevu komunalca d.o.o. iz Delnica, Supilova 173, od 12. ožujka 2014. god., br. 111/14 Općinsko vijeće Općine Lokve donosi Odluku kojom se ovlašćuje Komunalac d.o.o. da preuzme sva prava i obveze investitora na projektu Izgradnje kanalizacijskih kolektora sustava javne odvodnje u Lokvama za koje je izdana Potvrda glavnog projekta Klasa: 361-03/10-01/23, Ur.broj: 2170/1-07-03/4- 10-10 od 16. studenog 2010. god.

Ovom odlukom dozvoljava se Komunalcu d.o.o. da izvrši promjenu naziva investitora na način da investitor Izgradnje kanalizacijskih kolektora sustava javne odvodnje u Lokvama bude Komunalac d.o.o.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 363-01/14-01/05

Ur. broj: 2112-02/1-14-1

Lokve, 26. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica:
Gordana Božić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr