SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
OPĆINA LOKVE

11.

Na temelju članka 10. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/09, 55/13 ) i članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 Općinsko vijeće Općine Lokve na 7. sjednici održanoj 26. lipnja 2014. god., donijelo je

ODLUKU
o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene
razine buke

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se područja gdje postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke ( ulice, dijelovi ulica i Naselja, trgovi i druge lokacije ), razlozi dozvoljenog prekoračenja istog, te putovi dolaska i odlaska sudionika događaja.

Najviša dozvoljena razina buke na ulici, dijelovima ulice i naseljima, trgovima i drugim lokacijama utvrđena je « Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 145/2004)

Članak 2.

Dozvoljava se prekoračenje dopuštene razine buke radi zadovoljenja potreba održavanja javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste na području Općine Lokve i svih naselja u dane državnih blagdana, Dana Općine Lokve, te za vrijeme manifestacija koje organizira Općina Lokve i Turistička zajednica Općine Lokve.

Prekoračenje najviše dopuštene razine buke na prostorima iz stavka 1. ovog članka dozvoljava se do 4,00 sata.

Članak 3.

Buka koja nastaje uslijed događaja navedenih u članku 2. ove Odluke ne smije u drugim naseljima Općine prelaziti dopuštene granice.

Članak 4.

Putovi za dolazak i odlazak sudionika navedenih događaja iz članka 2. su svi prometni pravci, ulice i ceste za automobile i pješake koji nisu u to vrijeme propisano zatvoreni znakovima ili pod režimom regulacije policije, odnosno propisano označenih redara koji reguliraju promet.

Članak 5.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavljaju sanitarni inspektori Ureda državne uprave u županiji kao i sanitarni inspektori Ministarstva zdravstva sukladno nadležnostima iz Zakona o sanitarnoj inspekciji.

Nadležna inspekcijska tijela iz stavka 1. ovog članka ovlaštena su na licu mjesta poduzimati mjere ako imisija zvuka prelazi najviše dopuštene granice utvrđene ovom Odlukom, na osnovu izmjere zvukomjerom klase I. prema HRN EN 60804.

Tijela iz stavka 1.ovog članka mogu privremeno ograničiti ili privremeno zabraniti obavljanje određene djelatnosti pravnoj, odnosno fizičkoj osobi obrazloženom naredbom u trajanju najdulje 8 dana.

Naredbu iz stavka 3.ovog članka mogu izvršiti odmah, pečaćenjem uređaja, opreme, prostorija ili na drugi pogodan način ukoliko se izmjerom buke utvrdi prekoračenje u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 6.

U cilju omogućavanja organizacija javnih skupova i manifestacija od interesa za Općinu Lokve, koji svojim karakterom i vremenom trajanja zahtijevaju određivanja uvjeta drugačijih od uvjeta propisanih ovom Odlukom, iste će svojim aktom utvrditi Općinski načelnik Općine Lokve za svaku manifestaciju posebno.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 210-01/14-01/01

Ur. broj: 2112-02/1-14-1

Lokve 26. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica
Gordana Božić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=51316&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr