SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

41.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 32/09, 10/13), gradonačelnik Grada Malog Lošinja, dana 16. srpnja 2014. godine, donosi

POSLOVNIK
o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
Grada Malog Lošinja

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Poslovnikom o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje sastav Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: Savjet), broj članova, djelokrug i način rada te izvješćivanje gradonačelnika Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) o radu Savjeta.

II. SASTAV SAVJETA

Članak 2.

Savjet ima predsjednika i četiri člana.

Članove Savjeta imenuje Gradonačelnik.

Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Savjeta.

Član Savjeta može biti razriješen i prije isteka mandata.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA

Članak 3.

Savjet se osniva kao savjetodavno tijelo Gradonačelnika, koji svoje zadaće obavlja u suglasju sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača te ostalim propisima kojima se u Republici Hrvatskoj uređuje područje zaštite potrošača.

Na svojim sjednicama Savjet raspravlja i daje prethodno mišljenje o svim promjenama cijena komunalnih usluga koje komunalna društva iz članka 2. stavka 3. podstavka 3. ovoga Poslovnika isporučuju (prodaju) potrošačima - građanima grada Malog Lošinja.

Sve odluke Savjeta donose se na temelju materijala koji sadrži odgovarajuće elemente sukladno odredbama zakona kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Članak 4.

Savjet zasjeda po potrebi.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva imenovani predsjednik Savjeta.

Sjednice Savjeta saziva predsjednik Savjeta, a u slučaju njegove spriječenosti član Savjeta kojeg predsjednik na to ovlasti.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, sjednica Savjeta može se sazvati i na prijedlog najmanje četiri člana Savjeta.

Članak 5.

Dnevni red sjednice Savjeta predlaže predsjednik Savjeta.

Na sjednicama Savjeta raspravlja se i odlučuje o točkama koje se nalaze na dnevnom redu.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Savjeta najmanje sedam dana prije održavanja sjednice.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Savjeta se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici.

Članak 6.

Administrativne poslove za rad Savjeta obavlja Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom.

Članak 7.

Savjet može započeti s radom ukoliko je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Savjet donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 8.

O radu na sjednici Savjeta vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta.

Članak 9.

Savjet je dužan o svom radu izvješćivati Gradonačelnika jednom godišnje.

Članak 10.

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za rad u Savjetu u skladu s odlukom Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja kojom se uređuje pravo na naknadu za rad članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-01/13-01/09

Ur. broj: 2213/01-01-14-5

Mali Lošinj, 16. srpnja 2014.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr