SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
37

36.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 proč. tekst, 82/04 i 110/04), te članka 17.Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« broj 23/01 i 07/02 ), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2004. donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2005. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Omišalj usklađena sa Programom mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru i potrebom uređenja zemljišta u skladu s prostornim planovima, te s Planom razvojnih programa koji se donose za trogodišnje razdoblje. Predviđa se izgradnja sljedeće komunalne infrastrukture:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- javna rasvjeta

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- odlaganje komunalnog otpada

- groblje

- tržnice na malo.

II. PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU

Članak 2.

Prostorni planovi

Plaćanje situacija planova ugovorenih u 2003. i 2004.:

- Izmjena i dopuna prostornog plana 50.000,00 kn

- DPU Poje (ukupno 204.960,00) 50.000,00 kn

-DPU zona IV Krčine, Njivice
(ukupno 223.870,00 ) 50.000,00 kn

- DPU Kaštel (15.250,00 ) 50.000,00 kn

Planovi koje treba ugovoriti:

- DPU Placa

- DPU Peharček

- UPU Omišalj

- DPU zona VII Japlenički

-geodetsko snimanje - izrada
ortofoto karte 1:1000 250.000,00 kn

- studija uticaja na okoliš za Dpu Poje

Potrebna sredstva u iznosu od 400.000,00 kn za poslove pripreme građevinskog zemljišta - prostorni planovi osiguravaju se iz komunalnog doprinosa i sufinanciranja PGŽ na poz 137.

III. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 3.

Pod građenjem javnih površina podrazumijevaju se radovi na izgradnji parkova, pješačkih zona,plaža i lučica, dječjih igrališta, zona rekreacije i sl.

U 2005. godini predviđaju se sljedeći radovi:

1. izgradnja zelenog pojasa naselja
Pušća, Omišalj 80.000,00 kn

Planira se završiti građevinske radove na uređenju dječjeg igrališta - postaviti parkovne rubnjake koji dijele površinu igrališta od zelene površine, površinu igrališta nasuti pijeskom, te zasaditi 10 stabala između igrališta i staza.

2. izgradnja obalnog puta ispod ulice Mali kijec,
Omišalj sa pristupom plaži Črpelj, te pristup
uvali Vodotoč 120.000,00 kn

Potrebna sredstva u iznosu od 200.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa.

IV. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta obuhvaća građenje stambenih ulica u naselju i parkirališta

1. rekonstrukcija raskrižja Ulica K. Tomislava i Primorske Ž 5084, Njivice 300.000,00 kn

- projektna dokumentacija: izrađen glavni projekt

- otkup zemljišta: 50.000,00 kn

- izvođenje radova: 250.000,00 kn

Ukupna investicija iznosi 500.000,00 kn + 300.000,00 za dio Ul. k. Tomislava od raskrižja do Ul. Put postana , nositelj je ŽUC. Planirana sredstva za izvođenje radova odnose se na sufinanciranje ŽUC-u.

2. izgradnja odvojka Krčke ul., Njivice 30.000,00 kn

- projektna dokumentacija: potrebno je izraditi idejni projekt , te parcelaciju zemljišta provesti u skladu s lokacijskom dozvolom. Za navedeno predviđaju se troškovi od 30.000,00 kn

- otkup zemljišta i izvođenje radova u narednom periodu

3. rekonstrukcija ceste LC 58065
Križ - groblje, Omišalj 260.000,00 kn

- projektna dokumentacija: izrađen glavni projekt

- otkup zemljišta: 260.000,00 kn (izvedeno proširenje te površina novog raskrižja za Pesju-I faza izvođenja)

- izvođenje radova: planira se nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, u fazama.

4. izgradnja spojne ceste poslovna zona
Pušća-naselje Bjanižov, Omišalj 1.000.000,00 kn

- projektna dokumentacija: izrađen glavni projekt

- otkup zemljišta: 500.000,00 kn

- izvođenje radova: zemljani radovi na probijanju trase 500.000,00 kn

5. izgradnja Ul. odvojak Draga, Njivice 80.000,00 kn

- projektna dokumentacija: izrada idejnog projekta 30.000,00 kn

- otkup zemljišta: ukupno 200.000,00 kn

- izvođenje radova: nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

6. rekonstrukcija Ul. k. Tomislava, Njivice
(od Ul. Put postana do Kijca) 100.000,00 kn

- projektna dokumentacija: planira se izrada glavnog projekta 100.000,00 kn

- otkup zemljišta: vlasništvo Općine

- izvođenje radova: u narednom periodu. Predviđa se izvođenje u fazama.

7. rekonstrukcija Ul. Križ-Riva u Omišlju 50.000,00 kn

- projektna dokumentacija: u planu je izrada glavnog projekta koji predviđa sanaciju kolničke konstrukcije, potpornih zidova, odvodnju oborinskih voda, te rješavanju parkirnog prostora duž ulice 50.000,00 kn

- otkup zemljišta : biti će potrebno otkupiti dio zemljišta za rješavanje parkirališta uz cestu, što će se izvršiti u narednom periodu

- izvođenje radova: u narednom periodu

8. parkiralište u naselju Pušća, Omišalj 160.000,00 kn

- projektna dokumentacija: izrađen izvedbeni projekt

- otkup zemljišta: zemljište u vlasništvu Općine

- izvođenje radova: u planu je postava rubnjaka i asfaltiranje parkinga 160.000,00 kn

9. parkiralište u Ul. Baječ (škola), Omišalj 30.000,00 kn

- projektna dokumentacija: u planu je izrada izvedbenog projekta uređenja okoliša igrališta sa parkiralištem 30.000,00 kn

- otkup zemljišta : zemljište u vlasništvu škole

- izvođenje radova: u narednom periodu

Potrebna sredstva za gradnju nerazvrstanih cesta i parkirališta u iznosu od 2.250.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa, proračuna i potpora.

V. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Članak 4.

Građenje javne rasvjete obuhvaća sve radove potrebne za izgradnju javne rasvjete (građevinski i elektro-radovi, naknade za elektroenergetske suglasnosti i sl.)

U naselju Omišalj planira se izgradnja javne rasvjete u sljedećim ulicama:

1. Ul. Lokvica (uz objekte Sormilić i Ilijić) cca 150 m- 100.000,00 kn

obuhvaća radove na izgradnji podzemne instalacije, ugradnje svjetiljki i asfalterske radove na sanaciji oštećene površine

2. Ul. Kančinar do vile Mirna - 80.000,00 kn

obuhvaća radove na polaganju kabela u rov koji izvodi HEP (investicija povezivanja trafostanica), betoniranje temelja i montaža svjetiljki

3. park Dubec (I faza) 70.000,00 kn

U naselju Njivice planira se izgradnja javne rasvjete u sljedećim ulicama:

1. šetnica A. Koste (nastavak uz izgradnju kolektora do plaže Kijac) - 150.000,00 kn

obuhvaća radove na polaganju kabela u rov kolektora, betoniranje temelja te montaža kandelabera od Ul. L.Turata do plaže Kijac

2. Bodulska ulica - 100.000,00 kn

obuhvaća radove na izgradnji podzemne instalacije, betoniranju temelja i ugradnji svjetiljki

Potrebna sredstva za gradnju javne rasvjete u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn osigurat će se iz prihoda komunalnog doprinosa na poz 126.

VI. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 5.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom obuhvaća gradnju transportnih cjevovoda i potrebnih uređaja kao što je gradnja vodovoda kojim bi se transportirala voda s kopna na otok, te izgradnja mjesnih mreža.

1. izgradnja prema Koncepciji razvoja vodoopskrbe otoka Krka (2001-2008) 1.250.000,00 kn

Potrebna sredstva u iznosu od 1.250.000,00 kn osiguravaju se na poz. 124, 124.1 i 134 iz sredstava Proračuna (namjenska sredstva iz ustupljenog dijela poreza na dohodak za financiranje zajedničkih kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka), cijene usluge (400.000,00 kn godišnje iz namjenskog povećanja cijene usluge u ljetnim mjesecima), potpore.

2. izgradnja vodovodne mreže od autobusne stanice u Kijcu, Njivice do plaže Kijac obuhvaća gradnju cca 200 m mreže uz radove na izgradnji kanalizacijskog kolektora 150.000,00 kn

Potrebna sredstva u iznosu od 150.000,00 kn osiguravaju se na poz 125.2 iz proračuna i naknade za priključenje.

VII. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda obuhvaća financiranje građenja kanalizacijskih kolektora, uređaja za pročišćavanje, crpnih stanica i sl. objekata potrebnih za funkcioniranje kanalizacijskog sustava, te mjesnih mreža.

1. izgradnja kanalizacijske mreže
stare jezgre Omišlja 700.000,00 kn

Planira se izgradnja 250 m kanaliz. mreže sa zamjenom dotrajalih cijevi vodovoda.

Predviđa se izgradnja kanalizacije u Ul. Mestačine i dijela Ul. Put dupca ukupne vrijednosti investicije 1.000.000,00 kn

Sredstva potrebna za financiranje gradnje kanalizacijske mreže osiguravaju se iz naknade za prikjučenje, proračuna, te sredstva amortizacije »Ponikva« d.o.o. u iznosu od 300.000,00 kn.

2. izgradnja kolektora Rosulje 500.000,00 kn

Planiran je nastavak izgradnje II faze kanalizacijskog sustava Njivice od kraja Ul. L.Turata do plaže Kijac te spoja na postojeći kolektor prema ispustu Ćuf. Radovi obuhvaćaju izgradnju crpne stanice sa ispustom (sigurnosni preljev), kolektora te elektrifikacije CS.

Ukupna investicija iznosi 4.810.000,00 kn, od toga u 1. fazi ( 1.10.2003. - 15.06.2004.) izvedeni su radovi u vrijednosti 2.924.412,73 kn, te preostaje za izvesti radove u vrijednosti 1.885.587,30 kn. Financiranje bi bilo na način da Hrvatske vode osiguraju 70 redstava, a Općina 30%

Potrebna sredstva za izgradnju objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 kn osiguravaju se na poz 125.1 iz proračuna , sredstava Hrvatskih voda , naknada za priključenje te sredstava »Ponikva« d.o.o.

VIII. ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 7.

Potrebna sredstva za radove na sanaciji deponije osigurana su na poz 124.2 u iznosu od 227.000,00 kn. Radovi na uređenju deponije financiraju se iz proračuna.

IX. SERVISNO-USLUŽNA ZONA PUŠĆA

Članak 8.

Pod servisno-uslužnom zonom Pušća u Omišlju podrazumijeva se gradnja komunalne infrastrukture u dijelu zone (I faza), te uređenje građevnih parcela ( grubo planiranje platoa)

1. izgradnja platoa -završetak radova iz 2004.

2. TS i niskonaponska mreža -nastavak radova 84.670,00 kn

3. izgradnja javne rasvjete 650.000,00 kn

4. izgradnja telefonske mreže 150.000,00 kn

5. izgradnja prometnice (tamponiranje) 400.000,00 kn

6. izgradnja kanalizacije i prelaganje transportnog vodovoda 1.350.000,00 kn

7. otkup zemljišta za izgrađeno raskrižje na Ž 5083 , 240.000,00 kn

Potrebna sredstva za financiranje navedenih radova osigurat će se na poz. 129.01, 02, 03, 04 , 130 u ukupnom iznosu od 2.874.670,00 kn iz prihoda od prodaje zemljišta, proračuna i potpora.

X. GRADNJA GROBLJA

Članak 9.

U sklopu uređenja groblja prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji, predviđeni su radovi na izgradnji mrtvačnice, novih grobnih mjesta na postojećem groblju te uređenje staza.

- projektna dokumentacija: izrađen idejni projekt uređenja groblja sa glavnim projektom izgradnje mrtvačnice

- otkup zemljišta: u planu je nastavak otkupa zemljišta za izgradnju mrtvačnice i parkirališta 220.000,00 kn

- izvođenje radova: početak izvođenja radova na jesen - 86.500,00 kn

Potrebna sredstva za gradnju groblja u ukupnom iznosu od 306.500,00 kn osigurat će se iz prihoda komunalnog doprinosa na poz 130.01.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/11

Ur. broj: 2142-06-04-01-3

Omišalj, 30. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr