SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

132.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine donijela je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih
Primorsko-goranske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se sastav, način izbora članova, djelokrug i način rada, te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Savjet mladih Primorsko-goranske županije (u daljnjem testu: Savjet) osniva se kao savjetodavno tijelo Primorsko-goranske županije koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Županija).

Članak 3.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Županije, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II. SASTAV SAVJETA

Članak 5.

Savjet ima jedanaest članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članovi Savjeta imaju zamjenike.

Članove Savjeta i njihove zamjenike bira Županijska skupština Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Skupština) na temelju istaknutih kandidatura za članove Savjeta, na način uređen ovom Odlukom.

III. NAČIN IZBORA ČLANOVA SAVJETA

Članak 6.

Postupak izbora članova Savjeta provodi Skupština, a poslove u vezi objava i provjere valjanosti kandidatura iz članka 7. i 9. ove Odluke u ime Skupštine obavlja Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja (u daljnjem tekstu: Odbor), kao stalno radno tijelo Skupštine.

Članak 7.

Postupak izbora članova Savjeta i njihovih zamjenika započinje objavom javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta (u daljnjem tekstu: javni poziv).

Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Županije najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta, a rok za prijavu po javnom pozivu je trideset dana od dana objave poziva.

Javni poziv mora sadržavati opis postupka izbora, uvjete za isticanje kandidatura, rokove za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta.

Članak 8.

Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike temeljem javnog poziva mogu istaknuti:

-udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,

-učenička vijeća,

-studentski zborovi,

-pomladci političkih stranaka u Republici Hrvatskoj,

-pomladci sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i

-neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature iz stavka 1. ovoga članka neformalna skupina mladih, ona mora brojati najmanje pedeset mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 1. ovoga članka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.

Prijedlog za izbor člana i zamjenika člana Savjeta obvezno sadrži sljedeće podatke:

-ime i prezime i datum rođenja kandidata,

-adresu prebivališta odnosno boravišta kandidata,

-naziv ovlaštenog predlagatelja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno imena i prezimena te potpise najmanje pedeset osoba, u slučaju iz stavka 2. ovoga članka.

Uz prijedlog iz stavka 4. ovoga članka predlagatelj je obvezan dostaviti bilo koju javnu ispravu iz koje je vidljiv datum rođenja kandidata te njegovo posljednje prebivalište.

Članak 9.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta, provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata provodi Odbor, te u roku od petnaest dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor dostavlja Skupštini u roku iz stavka 1. ovoga članka, te ga objavljuje na mrežnim stranicama Županije.

Članak 10.

Skupština na svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta, te s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta.

Sjednica Skupštine na kojoj se biraju članovi i zamjenici članova Savjeta mora se održati najkasnije u roku od trideset dana od dana dostave izvješća i popisa važećih kandidatura iz članka 9. stavka 2. ove Odluke.

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko po ovoj Odluci Savjet ima članova.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta.

IV. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH

Članak 11.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na mrežnim stranicama Županije.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva predsjednik Skupštine u roku od trideset dana od dana objave rezultata izbora.

Savjet je konstituiran izborom predsjednika Savjeta.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju i razrješuju članovi Savjeta većinom glasova svih članova.

Obavijest o konstituiranju Savjeta objavljuje se na mrežnim stranicama Županije.

Ako Savjet u roku od trideset dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove Savjeta ne izabere predsjednika, Skupština će objaviti novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta.

V. MANDAT ČLANOVA SAVJETA

Članak 12.

Članovi Savjeta i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

Mandat zamjenika člana Savjeta vezan je uz mandat člana. Mandat zamjenika člana prestaje prestankom mandata člana Savjeta.

Skupština će razriješiti člana Savjeta i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta u godini dana, ako odjavi prebivalište s područja Županije, te na osobni zahtjev člana.

Član Savjeta koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom u Savjetu do isteka mandata na koji je izabran.

Ako se broj članova Savjeta spusti ispod dvije trećine početnog broja, Skupština će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta koliko ih je prestalo biti članovima prije isteka mandata. Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Odluke kojima se uređuje izbor članova Savjeta.

Mandat članova Savjeta izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta.

VI. DJELOKRUG SAVJETA

Članak 13.

U okviru svoga djelokruga Savjet:

-raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima značajnim za rad Savjeta, te o pitanjima iz djelokruga Skupštine koji su od interesa za mlade,

-u suradnji s predsjednikom Skupštine inicira u Skupštini donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Županije, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Županije, te način rješavanja navedenih pitanja,

-putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Skupštine prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Županije davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade,

-sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

-potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

-donosi i daje na odobravanje Skupštini program rada Savjeta, popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada,

-po potrebi poziva predstavnike županijskih tijela na svoje sjednice,

-potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,

-obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

VII. NAČIN RADA SAVJETA

Članak 14.

Savjet održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Sjednice Savjeta saziva i njima predsjeda predsjednik Savjeta.

Predsjednik Savjeta dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta na prijedlog najmanje trećine članova Savjeta.

U slučaju da Savjet ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci, Skupština će raspustiti Savjet i pokrenuti postupak izbora članova Savjeta sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 15.

Savjet predstavlja predsjednik Savjeta.

Predsjednik Savjeta saziva i vodi sjednice Savjeta, predstavlja Savjet prema Županiji i prema trećima, te obavlja druge poslove sukladno poslovniku o radu Savjeta.

Ako je predsjednik Savjeta iz opravdanih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.

Ako predsjednik Savjeta ne obavlja svoje dužnosti sukladno zakonu, ovoj Odluci te poslovniku o radu Savjeta, Savjet može natpolovičnom većinom glasova svih članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja i izbora novog predsjednika.

Inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika Savjeta iz razloga navedenih u stavku 4. ovoga članka može pokrenuti i Skupština, dostavom takvog prijedloga u pisanom obliku Savjetu.

Ako zamjenik predsjednika ne obavlja svoje dužnosti sukladno zakonu, ovoj Odluci te poslovniku o radu Savjeta, predsjednik Savjeta ili najmanje trećina članova Savjeta može pokrenuti postupak njegovog razrješenja i izbora novog zamjenika predsjednika.

Članak 16.

Savjet donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Član Savjeta, odnosno njegov zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član Savjeta ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.

Ako je član Savjeta spriječen sudjelovati na sjednici, zamjenjuje ga njegov zamjenik te pritom ima sva prava i obveze člana.

U radu Savjeta mogu sudjelovati i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima, bez prava glasa.

Članak 17.

Savjet donosi poslovnik o radu.

Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način sazivanja sjednice, utvrđivanje dnevnog reda sjednice, tijek sjednice, način glasovanja i donošenja odluka, vođenje zapisnika, osnivanje i imenovanje članova radnih tijela Savjeta, prava i dužnosti članova te druga pitanja od značaja za rad Savjeta.

Članak 18.

Savjet donosi program rada za svaku kalendarsku godinu.

Program rada mora sadržavati sljedeće aktivnosti:

-sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

-konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,

-suradnju sa županijskim tijelima u politici za mlade,

-suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Program rada može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje položaja mladih, a u skladu s utvrđenim djelokrugom Savjeta.

Savjet donosi program rada te ga podnosi na odobravanje Skupštini najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu.

Ako se programom rada za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se na temelju financijskog plana osiguravaju u Proračunu Županije.

Članak 19.

Savjet podnosi godišnje izvješće o svom radu Skupštini do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, te ga dostavlja na znanje upravnom tijelu Županije iz članka 20. ove Odluke, radi objave na mrežnim stranicama Županije.

Članak 20.

Administrativno-tehničke poslove za rad Savjeta obavlja upravno tijelo Županije koje je posebnom odlukom Skupštine određeno za praćenje rada Savjeta.

VIII. ODNOS SAVJETA I TIJELA ŽUPANIJE

Članak 21.

Skupština dostavlja Savjetu sve pozive i materijale za svoje sjednice, te zapisnike s održanih sjednica u istom roku, kao i članovima predstavničkog tijela, te na drugi prikladan način informira Savjet o svim svojim aktivnostima.

Predsjednik Skupštine po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom, na koji po potrebi poziva i druge članove Skupštine, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji Skupštine i drugih županijskih tijela sa Savjetom.

Skupština će, na prijedlog Savjeta, raspraviti pitanje od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta, pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta kojeg Savjet odredi dužan je odazvati se pozivima na sjednice Skupštine, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa, te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži Skupština.

Članak 22.

Župan po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom, na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji župana i Savjeta.

Župan svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

IX. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA

Članak 23.

Županija osigurava financijska sredstva za rad i provedbu programa rada Savjeta iz članka 18. stavka 1. ove Odluke, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta.

Članovi Savjeta nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

Član Savjeta ima pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta ako je mjesto njegovog stanovanja udaljeno od mjesta održavanja sjednice više od 20 km. Naknada troškova prijevoza u tom slučaju priznaje se za prisustvo na sjednici, u visini cijene putne karte sredstvima javnog prijevoza od mjesta stanovanja člana do mjesta održavanja sjednice Savjeta.

Iznimno, članovi Savjeta imaju pravo na naknadu putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu, neovisno o održavanju sjednica Savjeta. Naknada ovih troškova priznaje se na temelju priložene putne karte, pod uvjetom da ih je prethodno odobrio pročelnik upravnog tijela Županije iz članka 20. ove Odluke.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Članovi Županijskog savjeta mladih imenovani Odlukom o izboru članova Županijskog savjeta mladih (»Službene novine« broj 42/13) nastavljaju s radom do isteka svojih mandata.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih (»Službene novine« broj 17/07 i 31/13).

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-36

Rijeka, 17. srpnja 2014

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=00001&odluka=132
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr