SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

128.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/ 04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 5. stavak 1. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem Stari gat u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj (»Službene novine« broj 14/11), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem Stari gat u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijenos koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem Stari gat u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj s dosadašnjeg Koncesionara trgovačkog društva »Diver Lošinj« d.o.o., Šetalište Čikat bb, 51550 Mali Lošinj, OIB: 24099697280 na novog Koncesionara trgovačko društvo »Jadranka Hoteli« d.o.o., Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, OIB: 25295166877.

Novi Koncesionar trgovačko društvo »Jadranka Hoteli« d.o.o. stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra iz članka 1. i 2. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem Stari gat u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj (»Službene novine« broj 14/11), te stječe sva prava i preuzima sve obveze, kako je određeno navedenom Odlukom i Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem Stari gat u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj od 1. srpnja 2011. godine (KLASA: 342-01/10-05/67 i URBROJ: 2170/1-07/7-11-15), danom stupanja na snagu Ugovora o prijenosu koncesije iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti s dosadašnjim Koncesionarom i novim Koncesionarom Ugovor o prijenosu koncesije kojim će se utvrditi prijenos koncesije na novog Koncesionara.

Za Davatelja koncesije Ugovor o prijenosu koncesije iz stavka 1. ovoga članka potpisuje župan.

Ukoliko dosadašnji Koncesionar i novi Koncesionar u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpišu Ugovor o prijenosu koncesije smatrat će se da odustaju od prijenosa koncesije.

Članak 3.

Novi Koncesionar je dužan prije potpisivanja Ugovora o prijenosu koncesije iz članka 2. ove Odluke predati Davatelju koncesije:

-jednu bjanko zadužnicu s naznakom najvišeg iznosa do 500.000,00 (petstotisuća) kuna koja mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja koncesijske naknade.

Novi Koncesionar predajom bjanko zadužnice ujedno daje suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene koncesijske naknade zaplijene svi njegovi računi otvoreni kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj ispravi, izravno s računa isplate Davatelju koncesije koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.

Uručenje bjanko zadužnice predstavlja nužan preduvjet stupanja na snagu Ugovora o prijenosu koncesije.

Dosadašnjem Koncesionaru bjanko zadužnica, koja se nalazi na čuvanju u Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu, vratit će se stupanjem na snagu Ugovora o prijenosu koncesije.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu Ugovora o prijenosu koncesije prestaje važiti Odluka o davanju suglasnosti za davanje dijela koncesije u potkoncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem Stari gat u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj (»Službene novine« broj 44/11).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-04/14-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-48

Rijeka, 17. srpnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=00001&odluka=128
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr