SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
37

34.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 13. stavak 2. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 pročišćeni tekst), članka 88. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/03. pročišćeni tekst), članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90 i 27/93), članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97., 13/98., 127/00. i 24/01.), Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« PGŽ broj 23/01, 07/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na svojoj 34. sjednici 29. studenoga 2004. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
informiranju i sportu

Članak 1.

Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu od značenja za Općinu Omišalj.

Ovim Programom stvaraju se preduvijeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima:

. predškolskom odgoju

. osnovnom školstvu

. srednjem i visokom obrazovanju

. kulturi

. sportu

. informiranju

. slobodnom udruživanju građana - civilno društvo

Članak 2.

Ovim Programom se utvrđuju prioriteti onih programa i kategorije korisnika čija je redovna djelatnost segment dugoročne politike Općine Omišalj, s ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika općine u: odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu.

Članak 3.

U 2005. godini Općina Omišalj sufinancirat će javne potrebe kako slijedi:

1. Programe Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« - javne ustanove u predškolskom odgoju čiji je osnivač Grad Krk, a korisnici jedinice lokalne samouprave Otoka Krka

2. Programe Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decetralizirane funkcije u osnovnom školstvu PGŽ.

3. Programe Srednje škole »Hrvatski kralj Zvonimir« - koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decetralizirane funkcije u srednjem školstvu PGŽ.

4. Programe kulturnih djelatnosti i poslova, manifestacija i akcija od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

5. Programe sportskih aktivnosti od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

6. Programe informiranja stanovništva općine Omišalj, kao i programe širenje informacija o općini Omišalj.

7. Programe slobodnog udruživanja građana - civilnog društva.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 3. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj za 2005. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka Obavlja Upravni odjel - Odsjek za prosvjetu, kulturu informiranje i sport, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj za 2005. godinu (u daljnjem tekstu Plan).

Plan iz stavka 2. ovog članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 5.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava korisnik podnosi izvješće Upravnom odjelu - Odsjeku za prosvjetu, kulturu informiranje i sport najmanje jednom godišnje ili po izvršenju programa.

Korisnik je dužan podnijeti izvješće Odsjeku i češće, ako se to od njega zahtijeva.

Članak 6.

Upravni odjel - Odsjek za prosvjetu, kulturu informiranje i sport prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Poglavarstvu Općine Omišalj.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/11

Ur. broj: 2142-06-04-01-3

Omišalj, 29. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Anto Trogrlić, v. r.

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU, OBRAZOVANJU, KULTURI, INFORMIRANJU I SPORTU OPĆINE OMIŠALJ ZA 2005. GODINU


1.0. PREDŠKOLSKI ODGOJ


P r o g r a m Plan 2005.


1.1. Redovita aktivnost Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« 1.060.000,00

1.2. Oprema i didaktika za vrtiće u Omišlju i Njivicama 15.000,00

1.3. Odgojno obrazovni rad na terenu - izleti 15.000,00

1.4. Tekuće i investicijsko održavanje vrtića 10.000,00


U k u p n o: 1.100.000,002.0. OSNOVNO OBRAZOVANJE


P r o g r a m Plan 2005.


2.1. Izborna nastava iz informatike i talijanskog 86.000,00

2.2. Participacija u troškovima zapošljavanja psihologa 27.000,00

2.3. Tekuće donacije Osnovnoj školi 40.000,00

2.4. Vanškolske aktivnosti - potpora 22.000,00

2.5. ŠS klub »Frankopan« - Omišalj 25.000,00


U k u p n o: 200.000,003.0. SREDNJE I VIŠE OBRAZOVANJE


P r o g r a m Plan 2005.


3.1. Stipendiranje nadarenih učenika i studenata 170,000,00

3.2. Tekuće donacije SŠ »H. k. Zvonimir« 15.000,00

3.3. Sufinanciranje izvanškolskih programa za srednješkolce 15.000,00


U k u p n o: 200.000,004.0. KULTURA


P r o g r a m Plan 2005.


4.1. KUD »Ive Jurjević« - Omišalj 105.000,00

4.2. Karneval. udr. »Omišjanski Babani« 6.000,00

4.3. Karneval. udr. »Babani« - Omišalj 6.000,00

4.4. Ritmičko baletna grupa KUUA »Dubašnica« Malinska 20.000,00

4.5. Udruga sopaca otoka Krka 3.000,00

4.6. Spomenička baština Fulfinum - Mirine 460.000,00

4.7. Spomenička baština - Fortičina 70.000,00

4.8. Spomenička baština - Mohorov 70.000,00

4.9. Spomenička baštin - ŽC Marijina uznesenja - Omišalj 90.000,00

4.10. Spomenička baštin- usluge nadzora 20.000,00

4.11. Valorizacija prirodne baštine Općine Omišalj - radionica 80.000,00

4.12. Festival folklora otoka Krka 9.000,00

4.13. Karnevalske priredbe 23.000,00

4.14. Duhovski utorek - Dan Općine 20.000,00

4.15. V Festival pučkog teatra Omišalj-Čavle 60.000,00

4.16. Stomorina i Mala Gospoja 40.000,00

4.17. Ljetne priredbe 2005. 70.000,00

4.18. Zimski programi 30.000,00

4.19. Božićno - novogodišnji program 15.000,00

4.20. Izložba »Pogled s nekropole na Fulfinum« 30.000,00

4.21. Nikola Kraljić - zbirka pjesama 10.000,00

4.22. Reprint knjižice »Vid Omišljanin« 30.000,00

4.23. Ljetna škola glagoljice - HKD »Braće Radića« 15.000,00

4.24. Mali pjevački zbor župe Njivice - potpora 8.000,00

4.25. Ostali programi u kulturi 10.000,00


U k u p n o: 1.300.000,005.0. KNJIŽNICA


P r o g r a m Plan 2005.


5.1. Intelekt. usluge ( honorar) voditelja knjižnice 45.000,00

5.2. Nabava novih knjiga 30.000,00

5.3. Programi popularizacije knjige i kreativne radionice 25.000,00


U k u p n o: 100.000,006.0. INFORMIRANJE


P r o g r a m Plan 2005.


6.1. Tisak »Glasnika« Općine Omišalj 60.000,00

6..2. Intelektelektualne usluge honorar novinara 25.000,00

6..3. Radio »Otok Krk« - obveze osnivača 18.000,00

6..4. Izrada WEB stranica Općine Omišalj (II faza) 30.000,00

8.5. Inerpretacijske table (smeđa signalizacija) 45.000,00

6.6. Ostali izdaci za informiranje 22.000,00


U k u p n o: 200.000,007.0. SPORT I TEHNIČKA KULTURA


P r o g r a m Plan 2005.


7.1. Gimnastički klub »Omišalj - Njivice« 65.000,00

7.2. Jedriličarski klub »Pesja« - Omišalj 23.000,00

7.3. Rukometni klub »Omišalj«- Omišalj 100.000,00

7.4. R K. »Omišalj«- ligaško natjecanje žena 20.000.00

7.5. R K. »Omišalj«- ligaško natjecanje muškarci 30.000,00

7.6. Kick boxing športska udruga »Omišalj« 25.000,00

7.7. Boćarski klub »Trstena«- Njivice 28.000,00

7.8. Nogometni klub »Krk« - Krk 25.000,00

7.9. ŠAH KLUB - Njivice 12.000,00

7.10. Streljački klub »Bodulka« 2.000,00

7.11. Veslački klub »Glagoljaš« 23.000,00

7.12. Malonogometni klub »Njivice« 6.000,00

7.13. Ronilački klub »Njivice« 4.000,00

7.14. Konjički klub Njivice 4.000,00

7.15. Duhovski utorek - Dan Opć. - šport . nat. 16.000,00

7.16. Sportaš otoka Krka 7.000,00

7.17. Plivački Maraton Omišalj 50.000,00

7.18. Sportska dvorana najam 120.000,00

7.19. Investicije u športske objekte (vani) 120.000,00

7.20. Ostali programi u športu i teh. kulturi 20.000,00


U k u p n o: 700.000,008.0. UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA


P r o g r a m Plan 2005.


8.1. Udruga mladih - Njivice 12.000,00

8.2. Udruga antifašista NOR-a 12.000,00

8.3. Udruga veterana Domovinskog rata 12.000,00

8.4. Udruga mladih »Maslina« 15.000,00

8.5. Udruga prij. »Omišalj - Taglio di Po« 12.000,00

8.6. Udruga »Obitelj za mlade« 25.000,00

8.7. Kinološko društvo Omišalj - Malinska 2.000,00

8.8. Udruga političkih zatvorenika - Rijeka 1.000,00

8.9. Ostale udruge građana 9.000.00


U k u p n o: 100.000,009.0. OBJEKTI DRUŠTVENOG STANDARDA


P r o g r a m Plan 2005.


9.1. Otkup nekretnine u Kijcu za Društveni centar »Kijac« ( preostali II dio ) 500.000,00

9.2. Intel. usluge D.C. »Kijac« 20.000,00

9.3. Projekt za D.C. »Kihjac« 30.000,00

9.5. Uređenje prostora D.C. »Kijac« 1.200.000,00

9.7. Nabavka tehničkih sredstav i inventara za D.C. »Kijac« 353.000,00

9.2. Otkup nekretnine u Omišlju za Društveni centar »Omišalj« 760.000,00

9.3. I ntel. usluge DC »Omišalj« 20.000,00

9.4. Prijekt za DC »Omišalj« 130.000,00

9.6. Najnužnija sanacijaobjekta i I. faza uređenja D.C. »Omišalj« 600.000,00


U k u p n o: 3.613.000,00

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr