SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 21. Petak, 18. srpnja 2014.
OPĆINA VINODOLSKA

28.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine broj: 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 6. sjednici održanoj 16. lipnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
O ODREĐIVANJU NAKNADE ZA RAD
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se naknada za rad predsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora na području Općine Vinodolska općina (u daljnjem tekstu Vinodolska općina).

II. VISINA I NAČIN ISPLATE NAKNADA

Članak 2.

Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

-predsjedniku Vijeća mjesnog odbora u visini 333,34 kuna bruto po održanoj sjednici,

-članovima Vijeća Mjesnog odbora u visini 166,67 kuna bruto po održanoj sjednici.

Članak 3.

Pravo na naknadu iz prethodnog članka ostvaruju i predsjednik i članovi Vijeća mjesnog odbora ukoliko su nazočni na sjednici Vijeća.

Članak 4.

Ukoliko se u tijeku jednog mjeseca održi dvije ili više sjednica Vijeća mjesnog odbora, naknada se ostvaruje samo za jednu sjednicu u mjesecu, odnosno za isti mjesec može se isplatiti samo jedna naknada predsjedniku odnosno članu Vijeća.

Članak 5.

Predsjednik i članovi Vijeća mjesnih odbora u obnašanju dužnosti člana tijela, ostvaruju pravo na naknadu troškova službenog puta, troškova prijevoza, noćenja, dnevnica u skladu sa posebnim propisima koji reguliraju ovu oblast.

Potrebu za službenim putom u smislu prethodnog stavka utvrđuje Općinski načelnik, koji ispostavlja i potpisuje putni nalog.

Članak 6.

Isplata naknade za rad predsjednika i članovima Vijeća Mjesnog odbora izvršit će se na temelju Zapisnika sa sjednice Vijeća mjesnog odbora koji mora biti potpisan od predsjednika Vijeća i ovjeren pečatom mjesnog odbora.

Zapisnik se predaje u dva primjerka putem protokola Upravnog odjela Općine Odsjeku za financije i Odsjeku za pravne i opće poslove.

Članak 7.

Novčana sredstva za naknade propisane ovom Odlukom osiguravaju se iz proračuna Vinodolske općine.

Naknade propisane ovom Odlukom isplaćuju se na način propisan za isplatu naknade za rad predsjednika i članova Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, na žiro račun korisnika i to u roku od 15 dana od dana zaprimanja Zapisnika sa sjednice Vijeća mjesnog odbora.

Isplatitelj naknade obvezan je propisane poreze i doprinose obračunati istovremeno s isplatom naknade.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj: 2107-03/14-01-3-6-77

Bribir, 16. lipnja 2104.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=898&mjesto=91253&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr