SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 21. Petak, 18. srpnja 2014.
OPĆINA FUŽINE

35.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), članka 156. Prostornog plana uređenja Općine Fužine (»Službene novine« broj 5/ 05,16/09, 11/10, 16/11 i 8/13) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 9. srpnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU16)
sportsko-rekreacijske »ski« zone »Plasa« (R1
2)

I. Opće odredbe

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske»ski« zone »Plasa« (R12), u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske »ski« zone »Plasa« (R12), (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis javnopravnih tijela te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi prostornog plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

II. Pravna osnova

Članak 3.

Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 156. Prostornog plana uređenja Općine Fužine (u daljnjem tekstu: PPU Općine Fužine) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11).

III. Obuhvat urbanističkog plana uređenja

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je u PPU Općine Fužine, grafičkim dijelom - kartografski prikaz 3.C. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite 1:25.000. Grafički prikaz granice obuhvata Plana, u prilogu, sastavni je dio Odluke. Površina obuhvata Plana je cca 21,66 ha.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu urbanističkog plana uređenja

Članak 5.

Područje za koje se izrađuje Plan je građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene. Područje je neizgrađeno.

V. Ciljevi i programska polazišta urbanističkog plana uređenja

Članak 6.

Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana, sukladno PPU Općine Fužine, su:

1.Područje »ski« zone »Plasa« obuhvaća teritorij od cca 21,66 ha, smješteno na rubnom dijelu naselja Vrata ;

2.Osnovna namjena prostora je sport i rekreacija sa mogućnošću izgradnje smještajnih kapaciteta;

3.Uz osnovnu djelatnost mora se osigurati prostor za parkiralište, sanitarije za korisnike, te prostori za pružanje ugostiteljskih usluga;

4.Nova izgradnja svojom veličinom i funkcijom, te građevinskim materijalom treba biti primjerena krajobrazu kako ne bi utjecala na promjenu njegovih vrijednih obilježja;

5.Planirana namjena prostora odvijati će se u svim godišnjim dobima;

6.Područje »ski« zone prometno je povezano postojećom cestovnom infrastrukturom sa naseljima Vrata, a posredno sa autocestom Rijeka- Zagreb;

7.Opremanje infrastrukturom vršit će se etapno, kao i gradnja područja.

VI. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana

Članak 7.

Za izradu Plana koristit će se stručne podloge izrađene za potrebe izrade Prostornog plana PGŽ i PPU Općine Fužine kao i dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) u roku od 20 dana od dana dostave Odluke o izradi Plana.

VIII. Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu urbanističkog plana uređenja iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi Plana

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana će se zatražiti od:

.MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 ZAGREB

.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 ZAGREB

.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, Ulica Republike Austrije 14, 10000 ZAGREB

.MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira 1, 10000 ZAGREB

.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO - GORANSKA, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

.DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16, 51000 RIJEKA

.PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA ODRŽIVI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE, Splitska 2/II, 51 000 RIJEKA

.HAKOM - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, 10 000 ZAGREB

.ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 d, 10 000 ZAGREB

.HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Rijeka, Maršala Tita 166, 51 410 OPATIJA

.HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2, 51000 RIJEKA

.HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA, Đure Šporera 3, 51 000 RIJEKA

.KOMUNALAC d.o.o. za vodoopskrbu i komunalne djelatnosti, Supilova 173, 51300 DELNICE

.»HRVATSKE ŠUME« d.o.o., UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICE DELNICE, Supilova 32, 51300 DELNICE

.HŽ - Infrastruktura,Razvoj i investicijsko planiranje, Mihanovićeva 12, 10000 ZAGREB

.JADRANSKI NAFTOVOD d.d., Miramarska 24, 10000 Zagreb,

.PLINACRO d.o.o.,Savska 88a, 10000 ZAGREB

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) navedena tijela pozivaju se da u roku od 20 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku, smatrat će se da ih nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju ili drugog zakonskog ili pozakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

IX. Rok za izradu urbanističkog plana uređenja, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu urbanističkog plana uređenja

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

1.dostava zahtjeva za izradu Plana javnopravnih tijela i drugih sudionika u izradi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) u roku od 20 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

2.zrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave u roku od 20 dana od dana dostave podataka, planskih smjernica, rješenja i slično od javnopravnih tijela i drugih sudionika u izradi Plana

3.javna rasprava o Prijedlogu Plana- u trajanju od 30 dana

4.izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 10 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

5.izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 15 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi,

6.Konačni prijedlog Plana utvrđuje se u roku od 8 dana od izrade Nacrta konačnog prijedloga Plana

7.dostava sudionicima javne rasprave pisane obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi u roku od 8 dana od dana utvrđivanja konačnog prijedloga Plana

8.donošenje Plana na sjednici Općinskog vijeća u IV kvartalu 2014. godine.

X. Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru

Članak 12.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, jer je isto već određeno Zakonom o prostornom uređenju i PPU Općine Fužine.

XI. Izvori financiranja izrade prostornog plana

Članak 13.

Izrada plana financirat će se iz Proračuna općine Fužine.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 4. tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu UPU-a.

Jedan primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 4. ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izradi UPU 16- »ski« zona »Plasa« (R12) (Službene novine broj 6/12 od 29. veljače 2012. godine).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/03

Ur. broj: 2112/03-01-14-03

Fužine, 9. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr