SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 21. Petak, 18. srpnja 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

39.

Na temelju članka 12. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/10) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13 i 18/14) gradonačelnik Oleg Butković, dipl.ing. dana 14. srpnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima
organizacije, naplate i kontrole parkiranja vozila na
javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja vozila na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/11 i 23/13), (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 6., stavku 2. točka 1. mijenja se i sada glasi:

»1. CENTAR (škola) - zatvoreno parkiralište, iznimno u vremenskom periodu od 30. rujna do 1. svibnja postaje otvoreno parkiralište, zbog lakše organizacije poslovanja u zimskim mjesecima.«

Članak 2.

Članak 7.mijenja se i sada glasi:

»Naplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu obavlja se poluautomatski i/ili automatski i/ili putem mobilnog telefona i/ili na blagajni i ostalim prodajnim mjestima Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o.«

Poluautomatska naplata podrazumijeva preuzimanje parkirne karte u automatu, a naplatu naknade za parkiranje obavlja ovlaštena osoba Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o.

Automatska naplata podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje istovremenom kupnjom i preuzimanjem parkirne karte putem parkirnog automata.

Naplata putem mobilnog telefona podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje kupnjom parkirne karte elektronskim putem, te se za plaćeno parkiranje ne izdaje potvrda (parkirna karta), već se povratnom SMS porukom potvrđuje plaćanje.

Kupnja dnevne i mjesečne (povlaštene) parkirne karte za otvorena i zatvorena javna parkirališta može se ostvariti na blagajni i prodajnim mjestima Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o.«

Članak 3.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i sada glasi:

»Korisnik parkirališta mora kupljenu parkirnu kartu za poluautomatsku i automatsku naplatu, te parkirnu kartu kupljenu na blagajni i ostalim prodajnim mjestima Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o. vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.«

Članak 4.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i sada glasi:

»Dnevna parkirna karta u tom slučaju vrijedi isključivo u parkirališnoj zoni (na lokaciji) u kojoj je izdana i to od trenutka izdavanja pa sve do kraja radnog vremena parkirališta na kojem se vozilo nalazi, a u slučaju rada parkirališta od 0,00 do 24,00 sata onda do istog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje.«

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i sada glasi:

»Naplata dnevne parkirne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje preko žiro-računa Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o., kod ovlaštene osobe Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o. ili na blagajni i prodajnim mjestima Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam dana od dana izdavanja dnevne karte.

Ukoliko to ne učini u roku od osam dana, Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. će na kućnu adresu korisnika dostaviti račun koji je korisnik dužan platiti u roku od osam dana od dana primitka istog. Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne izvrši uplatu u danim rokovima, Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. protiv njega će pokrenuti postupak prisilne naplate.

Članak 5.

Iza članka 12. dodaju se sljedeći članci, koji glase:

»Članak 12 a.

Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. ovlašteno je na javnom parkiralištu sa naplatom, odgovarajućim napravama za zadržavanje, odnosno blokadu vozila koje se postavljaju na vozilo, zapriječiti slobodno pomicanje vozila sa zatečenog mjesta u slučaju neplaćanja dužne naknade za parkiranje na javnom parkiralištu.

Zadržavanje odnosno blokada vozila primijenit će se kada redovitim putem od strane upravnih tijela Republike Hrvatske nije moguće utvrditi vlasnika parkiranog vozila kao obveznika plaćanja parkirne karte.

Prilikom postavljanja naprava za zadržavanje, odnosno blokadu vozila koji sprečavaju samovoljno uklanjanje odnosno odvoženje vozila, osoba zadužena za naplatu parkiranja dužna je na prednje staklo staviti pisanu obavijest da je vozilo privremeno blokirano s uputom što vozač mora učiniti radi skidanja naprave. Tekst pisane obavijesti mora biti na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

Članak 12 b.

Po utvrđenom prekršaju iz članka 12a. ove Odluke, djelatnik Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o., ovlašten za naplatu i kontrolu parkiranja i zadržavanje, odnosno blokadu vozila izdaje pismeni nalog za blokiranje vozila na javnom parkiralištu sa naplatom.

Nalog za zadržavanje, odnosno blokiranje vozila sadrži vrijeme i datum izdavanja, registarsku oznaku i tip vozila, oznaku parkirališta i razlog zbog kojeg se vozilo blokira, te potpis ovlaštene osobe.

Članak 12 c.

Troškove deblokade snosi vlasnik ili korisnik vozila i to za osobno vozilo 100,00 kn, te za autobus, teretno vozilo, priključno vozilo i radni stroj 400,00 kn.

Ukoliko vlasnik ili korisnik blokiranog vozila ne preuzme vozilo u roku od 24 sata ili ne zatraži deblokadu, vozilo će ostati blokirano, a vlasniku ili korisniku će se zaračunati ležarina u iznosu od 50,00 kn/dnevno.

Mjera zadržavanja, odnosno blokade vozila može trajati najduže do plaćanja dužne naknade u visini dnevne parkirne karte za zonu naplate na kojoj se nalazi vozilo, troškova deblokade i troškova ležarine vozila, nakon čega će se pristupiti oslobađanju blokiranog vozila«.

Članak 12 d.

Prigovor protiv mjere privremene blokade vozila, može se izjaviti Komunalnom trgovačkom društvu Ivanj d.o.o. pismenim putem u roku od osam dana od dana preuzimanja vozila.

Prigovor ne odlaže plaćanje dnevne parkirne karte, troškova deblokade i ležarine vozila.

Članak 6.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

»Za poluautomatsku i automatsku naplatu, te naplatu putem blagajne i ostalih prodajnih mjesta Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o. koristi se parkirna karta.«

U stavku 2. alineja 6. iza riječi »parkiranja« dodaju se riječi »(ukoliko je vrijeme parkiranja ograničeno)«.

Stavak 3. mijenja se i sada glasi:

»Parkirana karta za poluautomatsku i automatsku naplatu, parkirna karta kupljena elektronskim putem, te parkirna karta kupljena na blagajni i ostalim prodajnim mjestima Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o., vrijedi samo za parkiralište za koje je kupljena.«

Članak 7.

U članku 16. stavku 2., alineja 3. mijenja se i sada glasi:

»-150,00 (stopedeset) kn u drugoj zoni naplate parkiranja u periodu od 1. 6. do 30. 9. kalendarske godine.«

Članak 8.

U članku 17., stavku 1., iza alineja 7. dodaje se nova alineja koja glasi:

»- 250,00 (dvjestopedeset) kuna za sve fizičke i pravne osobe, koje ne udovoljavaju uvjetima iz članka 18. ove Odluke.«

Članak 9.

U članku 18. stavku 1. iza točke 6. dodaje se nova točka 7., koja glasi:

»7. svim fizičkim i pravnim osobama koje ne zadovoljavaju prethodne uvjete navedene u ovom članku, a koje su voljne kupiti povlaštenu parkirnu kartu,«.

Dosadašnja točka 7. postaje točka 8.

Članak 10.

U članku 21. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Povlaštena parkirna karta ne osigurava rezervaciju mjesta, već vozilo s povlaštenom parkirnom kartom može biti vremenski neograničeno parkirano na parkiralištima koja pripadaju zoni (lokaciji) za koju je kupljena karta.

Iznimno, zatvorena javna parkirališta mogu koristiti isključivo korisnici povlaštenih parkirnih karata koji imaju PREPAID kartice, a koje izdaje Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o.«

Članak 11.

Iza članka 21. dodaje se novi članak 21 a., koji glasi:

»Stanovnicima koji imaju kolni prilaz automobilom u svoje dvorište preko parkirališta Lukavice omogućuje se nenaplatni prolaz uz predočenje propusnice izdane od Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o.

Korisnici ove besplatne propusnice nemaju pravo parkiranja na prostoru javnog parkirališta.

Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. izdat će propusnicu stanovnicima iz stavka 1. ovog članka na temelju pisanog zahtjeva, kojemu trebaju predočiti osobnu iskaznicu i registarsku oznaku vozila.«

Članak 12.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 13.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja vozila na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/14-01/28

Ur. broj: 2107/02-04-14-3

Novi Vinodolski, 14. srpnja 2014.

GRADONAČELNIK

GRADA NOVI VINODOLSKI
Oleg Butković, dipl. ing.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=898&mjesto=51250&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr